Luke 16

Aminu kuyanae yuak kapata puya wai pasikutde yakut.

Siwan Jesuta pandetna tuwang wamu takngatu anzing yanikut, “Aminu sangabamna kaya tapatutane puyanae kuyanae kayuwau tapatu kaya ngana aminu kunduta sangana kaya waapae kuke wamu anzing iniking, ‘Gatane kuyakae yuak kapata sangaka moo siknga mupewan kukaing,’ ngang iniking. Iniwa natake waapa yatawamban apan anzing inikut, ‘Dasingge wamu takngatu gae yawa natat. Natane sanga kayuayakge yapii yawi natapit. Gata gatuka kuyanae yutnanga dua,’ ngang inikut. Iniwan natake aminu waapata musiane anzing natapbut, ‘Sangabamna kayaapata nanikwasiwanu kuke na puyae kwatan tawambit. Na kwatana kekekngana wena ge keu kwaiputnanga dua siwik. Siwan aminu kundue nanamde yayawananga dua. Maaknga ngang natapit. Sike nata kepi takngatu kawa nomatawan tasiwawa apba nanikwasiwanu aminda take na yotnaatang takopning,’ ngang natapbut.

“Natake aminbamu sangabamu kaya apatane sanga moo pakingge yayawamban apa aminu tupan apbut tapa anzing inikwaikut, ‘Ga sanga yake imiyakge moo pakuyau datdasing,’ ngang inikwaiwan, ‘Na yangga aknga dram gogomu 100 pakum,’ ngang yawan natake, ‘Ga pakapu zetgaman pukwike pepa moo pakuyakgane san take yake imunangatane namba dotdonguke 50 kan matayo,’ ngang inikut. Siwan tapatuta apan anzing inikwaikut, ‘Gatane sanga moo pakuyau datdasing,’ ngang iniwan, ‘Natane beu poyakgane 100 pakum,’ ngang iniwan, ‘Gata pepa sanga moo pakuyakgane san take namba dotdonguke 80 kan matayo,’ ngang inikut.

“Siwan masande sangabamna kayaapata kuyanae yuwau kemu wa tasikut tapatane umana tangenake natdetdetna kayata binga tasinggak ngang yakut. Siwan Anutuatnana dua aminda iat nanaatde unzing tasike natdetdetna kaya dakngakaing. Dakngake kepi takngatu kawa nomatawan tasike dua pimaningge tasikaingu waaknga aminu kakaa takngane nanata dua tasikaing ngang yakut. Nata daniwa natapnong. Keu andakane nana aminda wai pasiyuk mani pakaingga ginda tasiwa sangae dapsa aminda ginde notza daknganing. Siwan manisata gatandamunanga dua siwik gwekatang ginu pake paku you asinggan yuak gwene dapmamban yutning,” ngang yakut.

10 “Aminu tapatuta sanga mateu katak siknga kayukengu masande ina unzakan sanga buyambamu akayuwik. Sike aminu tapatuta sanga matekngae kait tasike kayukengu ita sanga buyambamu ina unzakan kait tasike kayuwik. 11 Sike ginda keu andakane nana aminda wai pasiyuk buya pakaingge katak dua kayuwanu maminda sanga takesiknga daman kayutning? Wena. 12 Sike ginda amindane sanga katak dua kayuwanu maminda sanga enandang tendamukuu ginde damik? Wena. 13 Puya aminu tapatuta aminu buyambamu tapatutane puyana unekan bokngan pananga dua. Ita tapatue banip gwaang natangamuke tapatue semna natangamik. Ginda Anutue nataaing kakngaat gatu mani panangge nataaing kakngaat unekan papanu take sinanga dua,” ngang yakut.

Anututa ninde musipatangu akaak.

(Mat 11:12-13; 5:31-32; Mak 10:11-12)

14 Siwan Ferisi aminda mani panangge take siknga nataing aminda Jesuta wamu kuupbamu wa yakuu natake nomna maiwa yuking. 15 Yuwawa ngana Jesuta anzing yanikut, “Ginda aminde kaine nomana tasiwa danduke nomana amin ngang natandamukaing. Siwan ngana Anututa ginde musipatangu akaak. Gindane sanga aminda tangenakaingu Anututa kawan wai siknga singgak,” ngang yanikut.

16 “Sike Mosesdane mama wam takngaat gatu ayanikapsa aminde wapatda yutake apu Jonda yukut komune apbut. Siwan ngana Jonda yukut komuneta apu apmanu nata wamu take aknga Anututa amin panangge tasinggak kakngae wam yanike yotna yotna yatakuwa sandewan aminbamda sanga waaknga tanangge akekekakaing. 17 Siakan ngana kwatan pasiwanu kepat enane yuaikatda wena siwik. Siwan kwatan siknga pasiwa ngana mama wapatang tuwangu matakingu mateknga takngatusimu wena sinanga dua,” ngang yanikut.

18 “Ina unzakan aminu tapatuta maatna bitake gatu tapatu ba takengu ita kukae kaitake sukunggak kapa daknganggak. Sike aminu tapatuta maya tapatu apnata apbitakut tapa takengu unzakan kukae kaitake sukunggak kapa daknganggak,” ngang yakut.

Aminu sangabamna kayaapat gatu Lasaraskatde wam.

19 “Tupa aminu sangabamna kaya tapatuta yukut. Ngang ita tauknga asinggan dudumna siknga papan pukuwa tapdukbamu asinggan nanamna take sikngakan nakakut. 20 Sike itane yotna gwabok gwaune aminu tapatu yuakut. Itane umana Lasaras ngang iniking. Waapa watawatata gupnaapa atapan sopukut. 21 Siwan ita nanamu sangana kaya waapata nawawan kaiknga pimaningunin napikge natapbut. Siwan kamunda apu yembita watana asingwamuking.

22 “Sike yusika masande sangana wena waapasimu akupan apu angelata uyunga take taku tewa Ebrahampat yuwawat masande sangabamna kaya waapaaya akupan kwaiwa 23 tupakande siknga katapbamu isikonggakatang kuke tokngabam pake enandang pakusang kawawan Ebrahamda maa siknga yuwawan Lasarasda iat gatake yuwawat kakut. 24 Kake anzing inikut, ‘Bapuna Ebraham. Nae butaya natangamuke Lasaras initewi apu katakngi boopmi dakasimda yanggaatang nomnasim temake apu yembinaatang tasiwan wikangaman. Na ane yuke tokngabam nataat,’ ngang inikut. 25 Iniwan natake ngana yake anzing inikut, ‘Bapuna. Katak siknga natapso. Tupa ga kayuk yuke sangaka nomana gwa pakuyak. Sike Lasarasda sanga kuupbam wai pakut ngana apmanu keu akomune musia kwikwikngata yuwawan gata tokngabam panggayak. 26 Unzing yuamangge gatu ganiwa natapso. Anututa gapma buyambamu tapatu tekutde aminu ane yuaingga yatupmake ginde kunanga dua. Siwan ugwak saak nana aminda ninde apnanga dua,’ ngang inikut.

27 “Iniwan natake yake anzing ininggamatakut, ‘Bapuna. Unzing naniwi natake nata ganiwa gata Lasaras initewi nanatane yotnane kuyok. 28 Natane uyapma katau kautdu musatakan undang yuaingge Lasarasda kuke gwaut wamu kekeknga ngang yaniyok. Ane tokngabam papsa kopatangu apnang,’ ngang inikut.

29 “Iniwan natake ngana yake anzing inikut, ‘Moseskat ayanikapsa aminkatdane wamu undang. Ge apme natapning,’ ngang inikut.

30 “Iniwan natake ita yake anzing inikut, ‘Aho. Bapuna unzing dua. Akupsa aminu tapatuta gatu enake kuke yaniwanu uyapmata musia atapa tekwambik,’ ngang inikut.

31 “Iniwan yake anzing inikut, ‘Moseskat ayanikapsa amikatdane wamna dua natakengu aminu akupsa tapatuta gatu enake yaniwanu siakan ngang natake baniu dua sining,’ ngang inikut,” ngang Jesuta yanikut.

Copyright information for `WNC