Luke 2

Mariata Jesu bokngikut.

(Mat 1:18-25)

Tapduk wagwene gavmanu tupan sikngaapa i binga tapatu wena. Umana Onggastas ngang iniking. Inane aminabamda takis mutningge umana matanangge ita yawan tuwanguke umana paking. Siwan tupan aminu tapatu umana Sairinias ngang iniking. Ita Siria kep komune tupan tapa dakngake yuwawan aminbamdane umana mataking. Umana matanangge yawan aminu kuupbamda bamnatane kep komune kuwa umana undang paking.

Siwan Josepda dongu Devitdane dongune aakut tapa. Unzingge yot gapma Nasaret Galili kep komune yuak gapma teke uneta Judia kep komune kopbut. Koke Betlehem yot Devitda tupa siknga yukut gapmane kukut. Maria musia kayaapane apnaat umana paningge kukumayak. Kusika kundoke you wanggapmane yuwawat engangu dangem tapana tangaitnangge natake wawiapa tangaikut. You apetnanga gwenu gwa gitnawan kake kuke tangaike tauk sanda tapan kopan ikwawa gamande dopang gwekatang tewan yukut.

Angelata ikwawa toikge yanikut.

Siwan aminu kundu unenana kunduta sipsip toike you wesim peke zikaane kayuking. Kayuwawa Anututane angelata anggaman apan wa aminda kawawa Anututane kakaa aknganata waenga siknga siwan akagwauking. 10 Akagwauwa ngana angelata ginu ma gwaubam ngang yanikut, “Natapnong. Nata wamu take siknga aknga takapunggat,” ngang yanikut. “Aminbamda wamu waaknga natake musiane iaknga natake apbakngake yutning,” ngang yanikut. 11 “Tapduk anggwene Devitdane yot gapmane maya tapatuta engangu gwa tangaik. Aminu waapata ginu kuupbam gatandamik. Buyambam tapa Krais ngang ininangge,” ngang yanikut. 12 “Tuwangu ginda kake natdetningge daniwa natapnong. Ginda engangu tapatu taukga tapan kopan ikwawa gamandane dopangaatang tewan pewik ngang kake wamu wa daninggat taknga siakan ngang natapnong,” ngang yanikut.

13 Angelata unzing yaniwawan zetgaman angela kwaapzang enandang nanata anggaman apuke angela waapaat gatake yuking. Yuke Anututane umana anzing yatangenaking,

14 “Anututane umana enane siknga singgak.
Siwan Anututa kep aminde musip gwaang natayamunggak kakwakngata musip kwikwik natake yutning,”
ngang yatangenaking.

Ikwawa toikga kuke Jesu kaking.

15 Siwan angelata wa amin peke enandang kopana sipsip toik aminu anzing yaking, “Ayok. Betlehem kuke sanga wa singgakge Buyambam tapata ninik kaknga kanim,” ngang yaking.

16 Yake sipsipna undang peke zetgaman kuke you wanggapmane kundoke Josepat Mariaatda undang yuwat kaking. Kawawa engang kapata sipsip gamandane dopang gwekatang peawan kaking. 17 Kakenga wamu Buyambam tapata engangu waapae yaniwan natapbingu une yaniking! 18 Yanike peke aminbam yanitakuwa natake aminbamda wamu sipsip toikga yaking kakngae nangaakan natapbing. 19 Siwan ngana Mariata wamu wa kuupbam musiane gitna pake natayukut. 20 Natake yuwawan toikga gatu kuke Anutu inimbakngaking. Angelata yaniwan natake kuke kaking kakngae inimbakngayuk kuking.

Umana Jesu ngang iniking.

21 Siwan tapduu katau kuut musa kautdu gweaat gwenduat kawa puyuwana enganggane gupna mataking. Matakenga ita mingae musip ganang dua yuwawan angelata umana yakut takngae natake umana Jesu ngang inikut.

Engang take Anututane yot takwan gwene kukumayak.

22 Siwan Anututane wapatang tupa siknga anzing matakut, “Waaknga dangem tapana aawiu Anututane sanga ngang yaninong. Yanike waapa takapuke Anutue nomune imunong,” ngang matakut. “Sangasa kwait suyuknga gweaya ba gubanga gweaya pakapuke Anutue imunong,” ngang matakut. Siwan mingata pasap wam takngatu gepbiatang kundusim yuke tapduknga kawan sandewan minga nanata Anututane mama wapatang matakut taknga tasinangge natake engang take Anutue nomune imunangge Jerusalem gapmane kopbumayak.

25 Siwan aminu tapatu umana Simion ngang iniking. Ita Jerusalem gapmane yukut. Aminu nomantapa asinggan asinggan baniaatangu Anutue nataak. Isrel nana gatayamik kapae natayuakut. Natayuwawan Anututane Waung Kapata gatangamukut. 26 Gatangamuke tupa inikut taknga natapbut. Ga zet dua kupiyak. Tapatuta apmea apu ginu Isrel nana gatandamik ngang Take apata tupa gwa yakut. Aminu waapata apan kakenga kupiyak ngang Waung Kapata inikut. 27 Inike sipdune Waung Kapata gatu iniwan Simionda Anututane yot takwan gwene kopbut. Koke kawawan mingananata Jesu betake Mosesdane mama wapatang tupa siknga Anututa yakut taknga engangu waapa tasingamunangge natake takopbumayak. 28 Takopat Simionda Jesu kake betayuk Anutue umana anzing yatangenakut,

29 “Take apana wamu tupa naniwi kekekakut taknga buya anin tasiwi kaat.
Na gatane puya aminda yuat siwan gata akupitde take ngang yawi nata akupanu meya sinanga dua.
30 Gata initewi gatanimik kapata gwa apan kaat.
31 Aminu kuupbamde kaine tasiyak.
32 Tasiwi ita apu dongu kundune nana Anutue dua nataaing aminu kakaa akngaka yeuyamunangge gwa apunggak.
Apuke gatane aminda Isrel nana amindane umana buyambam siwikge apan kainata kaat, waapan,”
ngang wamu waaknga Simionda Anutu inimbakngayuk Jesu betake yukut.

33 Siwan Jesutane minga nanata wamu Simionda Jesue yawan natake musiane nangaakan natapbumayak. 34 Natake yuwawat Simion waapata wam kwikwik yake Maria anzing inikut, “Anututa engangu aapa tapan pasiwan Isrel aminu kunduta apimaning. Siwan ita gatayaman buyambamda nomana yutning. Ita tuwang dakatu tasiwan kake aminbamda inisapdutning. 35 Siwan aminbamdane natdetdetna wai ngang anggaman siwik. Siwan kake waakgae butaya siknga natapiyak kaknga unzing. Paipda binga banipbaatang mapik,” ngang Simionda inikut.

36 Wam yakapsa aminu maya tapatu umana Ana ngang iniking. Itane nana Panuel Asetane dongune aakutapa. Sike waapa aminuake siknga apa. Tupa ita apna tapan nakanu katau kuut musa kautdu gweaakan ngang apnaat yukumayak. 37 Yuwawat apnata kupan inatakan kobatapa yukut. Yuke itane nakanu 84. Kake Anututane yot takwan gwenu dua teke kukut. Ita Anutue umana yatangenake nanamde bitake tumuk wam yake kwakngaom gatu zikaane ngang pasinggak. 38 Pasike yuwawan Simionda wamu waaknga Maria iniwawan Ana waapata inengan kuke engangu Jesu waapa kake Anutu inimbakngakut. Inimbakngayuk Anututa Jerusalem nanatane iwana zipmake yayawamban kuningge apbakngake yuya aminde engangu waapae yanikut, Anata.

Nasaret yot gapmane gatu kukumayak.

39 Siwan sanga kuupbam Anutue mama wamda yakut binga tasiwat puyuwana gatuna Galili kep komune yotna Nasaret gapmane Jesutane minga nanata kukumayak. 40 Kuke yuwawat engangu Jesu waapata une yuke buyambam takake aminu kekeknga dakngakut. Ita natdetdetna buyambam siknga siwan Anututa gatangaman yukut.

Jesu waatdakaapane Anututane yot takwan gwene koke tasikutde wam.

41 Tupa siknga angelata Isrel nana yapbike Isipnana amin zipan kumbingge natake yuwatakak tapduk takwanu Pasova ngang yakaing gwen kanangge natake Jesutane minga nanata nakanbamu asinggan asinggan Jerusalem kokakumayak. 42 Siwan Jesuta nakanu katak kuut musaat kepianganu gweaat kawan sandewana iat minga nanaatda gatuna kopbing. 43 Koke tapduk takwanu wagwenu kawa sandewana yotna gatu pukunangge kukumayak. Kuwawat ngana waatdaka Jesu apata Jerusalem yuwawan minga nanaat aminbampat kepiapane kusika 44 minga nanata Jesu dua kake ngana nikat kukamang ngang baniaatang natapbumayak. Natake gunziu gwendune kusika petnangge tasikumayak. Tasike notna banakan katang Jesue tawambat maiwana 45 Jerusalem gatu koke Jesue tawatake kopbumayak. 46 Koke gunziu gweaat gwenduat tawasika Anututane yot takwan gwekatang kakumayak. Kawawat Jesuta yanindamumsa aminde banakan katang pukwike waakwakgane wamna natake yake yakwaik wamu takngatu takngatu yanikwaiwan minga nanata kakumayak. 47 Kake yuwawat Jesuta yake yanike wamu takngatu yanikwaiwan natdetdetna buyambam siwan kake nangaakan natake Jesutane minga nanata asatnakumayak. 48 Asatnake mingata anzing inikut, “Waaknga. Nanggaat naatda gae gawanda maiwan meya siknga nataamak. Dasingge nitde unzingu tasikuyak,” ngang inikut.

49 Iniwan Jesuta yake anzing inikut, “Dasingge nawakamayak? Ita nanatane yot gwene yuak ngang dua nataamayak ba dasing,” ngang yanikut. 50 Yaniwan ngana wamu waakngae yapii katak dua natdekumayak.

51 Siwan Jesuta minga nanaat gatapan pukuke Nasaret yot gapmane kundopbing. Kundoke yusika minga nanatane wam asinggan gwaamuke yukut. Gwaamuke yuawan mingata sangabamu wa kakut taknga musiane gitna pake natayukut. 52 Natayuawan Jesuta atakawawan natdetdetna buyambam sikut. Siwan aminu kunduta kawa take siknga sikut. Siwan Anututaaya kawan ina unzakan take siknga sikut.

Copyright information for `WNC