Luke 22

Judasda Jesu take iwande yeuyamunangge yawan kekekakut.

(Mat 26:1-5, 14-16; Mak 14:1-2, 10-14; Jon 11:45-53)

Siwan tapduknga poyau dua paptawan sake nakaing gwenu Pasova ngang yakaing gwenda dapakakut. Dapakawan Anututane yot takwan gwene pasiya amikat mama wam yanindamumsa amikatda aminbamde gwauke anzing yaking. Ninda Jesu dasing tasike tangutnim ngang yaking. Siwan aminu tapatu umana Judas Iskeriot yot gapmane nana ngang inikaingu waapa Jesutane pandetna 12-pat nana tapatu ngana Setenda musia tangenakut. Tangenawan ita Anututane yot takwan gwene pasiya amindane takeakwakat gatu yot takwanu wa gwende kayuya amikatde kuke wamu yatapatakawan Jesu yeuyamikge natake kuke yanikut. Kuke wamu yawan kekekawan mani kundu imunangge yaking. Yawa Judasda take ngang yanike kepi takngatu kake Jesu yeuyamunangge tasike tapduu gwendune aminbampat dua yutning gwekatang yeuyamunangge natapbut.

Pandetnata nanam tandakngakumayak.

(Mat 26:17-25; Mak 14:12-21; Jon 13:21-30)

Tapduknga poyau dua paptaya nakaing kopatangu Pasova yuwatakak tapduk takwan gwende natake sipsip matek zipmanangge dapaknga gwa siwana Jesuta Pitaat Jonkat anzing yanikut, “Gitda kuke Pasova tapduk gwende nanam nanimde tandakngawat ninda undang nanim,” ngang yanikut.

Yaniwan waapaatda anzing inikumayak, “Gata nitda zane tandakngasimde natayak,” ngang inikwaiwat 10 yake anzing yanikut, “Natapzon. Gitda yot gapmane kuwawat wawi tapatuta yangga gapma gwene zike gwaamutakapuwawan kake gitda waapa tawake kuku you ita kopik gwekatang kopzon. 11 Koke yot toikge anzing inison, ‘Yanindamumsa apata you gwendu naat pandetnaatda Pasova tapduk takwan gwende natake nanam nanimde yot gwenu katekuyau zandang yuak,’ ngang waaknga inison. 12 Iniwat you buyambamu gwendu enandang yuak gwene tebol gatu siana kaya gwendu yeutdaman gitda nanaminu undang tandakngason,” ngang yanike yanipewan kukumayak.

13 Yanipewan kuke sanga Jesuta ayanikut binga kake undang tapduk takwanu wagwende nanam naningge tandakngakumayak.

Jesuta poyakat yangga akngaat ngang yamukut.

(Mat 26:26-30; Mak 14:22-26; 1 Kor 11:23-25)

14 Tandakngawat puyuwana tapduknga atnananga siwan pandetnaat iatda tebol dakane apukwiking. 15 Apukwike ita anzing yanikut, “Nata toknga apmea papit takngae natake apmanu Pasova tapduk gwendane nanamu gikat gamok nanangge take siknga nataat. 16 Nata ginu daniwa natapnong. Nata nanamu tapduk anggwendane gatu dua nake yusika kuku tapduknga Anututa amin panangge tasinggak kakngata buya aawik gwenea sanga a tasikamang kakngatane buya siknga aawana gatuna napit,” ngang yanikut.

17 Yanike kau yanggana kaya gomdu take Anutue inimbakngakenga anzing yanikut, “Ginu a pake tangotakunong. 18 Nata ginu daniwa natapnong. Apman gatu masande ngangu nata wain taknga gikat dua tangoke yusika kuku tapduknga Anututa amin panangge tasinggak kaknga buya aawik gwene gatuna tangopit,” ngang yanikut.

19 Yanikenga poyak pake Anutue inimbakngake apuke pandetnae yamuke anzing yanikut, “Sanga a kake ginda natane gupma ngang natapnong. Nata gin gatandamunangge natake gupma Anutue imit takngae natake poyau wa nayuk naekan natanggamatanong,” ngang yanikut.

20 Yaniwan napa puyuwana kau wain yangga atangopbing gomune tukngwamban pukuwan gatu ina unzakan yamuke anzing yanikut, “Kau anggomune wain yangga aknga Anututa wam kwikwik gatu yawan nomatawan kekekawikgane tuwangu unin. Nata gatandamunangge natake ginde tangge kungwandamuke daknga tukngwaba wamu waaknga kekekawik. 21 Sike kanong. Aminu na iwanae yeuyamik kapata naat pukwike nakamak. 22 Na aminbamdane notnaapa dakngake Anututa nanitewan kupitde apbum ngana aminu waapa iwanae yeuyamik kapata toknga siknga papik,” ngang yanikut. 23 Ngang yaniwan natake ina anzing yatakuking, “Nikatnana mamin tapataka sanga waaknga tasiwikge yanggak,” ngang yaking.

Nikatnana mamin tapata buyambamtapa yuak?

24 Siwan pandetnata wamu takngatu tangenake ie yanganuke anzing yaking, “Nikatnana mamin tapata tupan tapa dakngake ninde yuak,” ngang yaking. 25 Yawawa ngana Jesuta anzing yanikut, “Kepna kepnanana amindane buyambam takwakga kekekngana kaya amin dakngake kayuke kepina tanomanuwawa gatanimukaing takwak ngang yakaing. 26 Sike ginu unzingu tasinanga dua. Wena. Aminu tapatuta ginde buyambam tapa yukengu ita umana wena waatdaka binga dakngayok. Siwan gindane aminu tupan tapasa puya amin binga dakngake gatandamunangge yuyok. 27 Maminda buyambam tapa? Nanam nanangge pukwikgak kapanin ba puya aminda nanam zike pakapu imunggak kapanin? Aminu wa nanam nanangge pukwiwiu waapatakan buyambam tapa. Ngana na gin banakan puya amin dakngake gatandamunanga apata yuat. 28 Tupa nae meya takngatu takngatu apuwawa kake ngana ginu pandetnata dua napmake kuking. 29 Siwan Nanata amin panangge tasinggak kakngae puya nae gwa namukutde ina unzakan. Nata gin dapmaba ginda 30 nata kekekngaapa dakngake tasiwit kopatang naat nake tangopnim. Sike ginda Isrel nana amindane dongu katau kuut musaat kepianganu takngaat aminbam usanziya amin dakngake pasining,” ngang yanikut.

Jesuta Pita inikut.

(Mat 26:31-35; Mak 14:27-31; Jon 13:36-38)

31 “Saimon! Saimon! Gata natapso! Setenda gin tasiwan siningge gwa yawan natake Anututa katekut. Unzing gotda nanamdane ooya puyapakuuwan buyata ayuaing binga gin pasiwan siningge yakut. 32 Ita yawan katewan ngana nata tumuk wamu ga gatanggamikge gwa yat. Gata Anutue natapi kekeknga singgak kakngata wena siyak. Siwan masande ga tapi tekwamban apuke gata notda papi kekekanong,” ngang iniwan, 33 “Apa! Aana. Nata kaautde gaat kusimde na gwa tandakngake gatu gaat kuut kumzimde kuut tandakngat,” ngang inikut. 34 Iniwan yake anzing inikut, “Pita. Nata ganiwa natapso. Apmanu zikaa anggwene taakga sipmaat sipduat dua yawawan gata na Jesue dua nataat ngang yawiyak,” ngang inikut.

Jesuta yanipewan kuking.

35 Siwan Jesuta anzing yanikut, “Tupa nata danipewa kuke manisa ba yakza ba kepi taukza dua pake tapduu wa kuking kopatangu sangae atdapbing ba dasing,” ngang yaniwan, “Wena,” ngang yaking.

36 “Sike apmanu aminu tapatu mani yak gwenzimna kaya kakengu apake yakza siknga kuut panong. Sike aminu tapatu paipna wena kakengu got taukza aminde yama usike mani dama pake paipza usinong,” ngang yanikut. 37 “Dasingge? Tupa siknga ngang yakapsa aminda anzing matakut, ‘Iat wai amikat unekan zipbing,’ ngang matakutde nata daniwa natapnong. Wamu waaknga sanga nata papanu buya siknga unin aawik. Sike wamu kuupbam nae Anututane wapatang matakuu apmanu buya unin aatnanggenggak,” ngang yanikut. 38 Yaniwan, “Aanin. Gata kayo. Ninu paipminu dakaana kaya ana,” ngang iniwa, “Take,” ngang yanikut.

Jesuta tumuk wam yakut.

(Mat 26:36-46; Mak 14:32-42)

39 Siwan Jesuta kepman epu kuke tawanu Oliv dakane kopbut. Unzing asinggan tasinggak kaknga tawake kowawan pandetnata kuku tawaking. 40 Siwan kusika keu wa komune kundokenga anzing yanikut, “Ginda tumuk wam yanong. Sanga gin pasiwa sinangata ginde apsak,” ngang yanikut. 41 Ngang yanike peke kundusim kuke muna puke tumuk wamu anzing yakut, 42 “Nana. Gata take natakengu meya wa kawit taknga sandekngamuyo ngana gata nae banip ma tawambim. Aho. Gikae banip tawamso,” ngang yawana 43 angela enandangnana tapatuta anggaman sike kakekangamukut. 44 Kekekangamuke yuwawan Jesuta meya siknga natake tumuk wamu kekeknga siknga yanggamatawawan itane nepgamanda dakga binga kepdakane pimaking.

45 Pimawawa wamu yawan puyuwana gatu dandam tangan yuke pandetnae gatu apuke kawan musia meya natake dapuna pekgawa kakut. 46 Kake ita anzing yanikut, “Dasingge ginu pekaing? Enake ginu tumuk wam yanong. Sanga gin pasiwa sinangata ginde apsak,” ngang yanikut.

Jesu tanggaganuking.

(Mat 26:47-56; Mak 14:43-50; Jon 18:3-11)

47 Siwan Jesuta wamu waaknga ayayuwawan pandetna 12-pat nana tapatu Judasda aminbam papan iat gatake ita tupan apu inengan Jesuta yukut komune apu gaak wam ininangge apbut. 48 Inengan apan ngana Jesuta anzing inikut, “Judas. Gata na aminbamdane notnaapa gaak wam nanike iwanae yeuyamunangge apunggayak ba dasing,” ngang inikut.

49 Sike pandetna Jesuat gatake yukingga sanga wa kake anzing yaking, “Aanin. Gata take ngang yawinu ninda paipda zipna,” ngang yake 50 pandetna tapatuta Anutue yot takwan gwene pasiya amindane tupan tapatane puya amina tapatu paipda maakngi siya saaknana daka apatdewan pimakut.

51 Patdewan pimapan kake, “Tenong,” ngang Jesuta yanike aminu waapae maakngine katakngita gatuna wasiwan take sikut.

52 Siwan Jesuta Anutue yot takwan gwene pasiya amindane tupan takwakat gatu yot takwan gwen kayuya amikat gatu Judia amindane take akwakat wa apuke tanggaganutnangge apbingu anzing yanikut, “Asikaya ginu paip gatu zagwa ngang pake apu kuka aminu tapatu tanangge apukaing. 53 Tapduk bamu na gikat Anututane yot takwan gwene yuwawa ngana ginda na dua tanggaganutnangge tasikaing ngana apmanu ginda tapduknga Anututa tekut gwene tasiwawa zikaa akngatane kekeknganata enane siknga singgak,” ngang yanikut.

Pitata Jesue umana takusopukut.

(Mat 26:57-58, 69-75; Mak 14:53-54, 66-72; Jon 18:12-18, 25-27)

54 Siwan wamu waaknga yawan puyuwana tanggaganuke takuke kuku Anututane yot takwan gwene pasiya aminu tupan tapae yotnane takowawa Pitata masa masa kuyawakut. 55 Siwan katau kepman sake aike pukwiwawa Pita kuut wa amikat gatake undang pukwiking. 56 Pukwike katau wagwene yukingu maya puya aminu tapatuta Pitae katasike anzing yakut, “Aminu aapaat iat gatake yuaing,” ngang yakut.

57 Yawan ngana Pitata tawak yake anzing yakut, “Maya! Na ie dua nataat,” ngang inikut.

58 Siwan masande mateknga kundusim yusika wawi tapatuta apu anzing inikut, “Gakaya iatnana tapatu,” ngang iniwan ngana Pitata, “Na ie dua nataat,” ngang yakut.

59 Siwan gatu mateknga kundusim yuke gatu wawi tapatuta wamu kekeknga ngang yake anzing inikut, “Siakande siknga! Aminu aapa iat gatake yuaing. Ita Galili kep komune nana amin,” ngang yakut.

60 Yawan ngana Pitata anzing yakut, “Wamu gata wa yanggayak kaknga na dua nataat,” ngang yawawan taakga wamu ayakut. 61 Yawan Aanata tapan tekwamban Pita kawan wamu anzing inikut taknga natdekut, “Zikaa anggwene taakga wamu dua yawawan gata sipmaat sipduat, ‘Na Jesue dua nataat,’ ngang yawiyak,” ngang inikut taknga natdekut. 62 Natdeke epu daman gweneta kepman kuke kwanamu kumzang sikut.

Jesu inisapduke tanguking.

(Mat 26:67-68; Mak 14:65)

63 Siwan aminu Jesu kayuking aminda inisapduke tanguking. 64 Tangutnangge tasike kai taukga wamatapakusike anzing inikwaiking, “Gata ayanikapsa amin tapa kakengu maminda gukgakge umana yayo,” ngang 65 inike sapdut wamu takngatu takngatu inisapduking.

Jesuta sios kaunsilde nomune yuke wam yakut.

66 Inisapduke yuwawa kwakawan Isrel nana take amin takwakga unekan apbing. Anututane yot takwan gwene pasiya aminde takeakwakat mama wam yanindamumsa amikatda paut tasiwawa Jesu take wa aminde takuke anzing iniking, 67 “Gata ninu niniyo. Anututa ga tapan Krais dakngake yuayak ngang kakengu niniyo,” ngang iniwa yake anzing yanikut, “Nata atdaniwa ngana ginu natapa siakan dua siwik. 68 Sike nata wamu kundu danikwaiwanu yake dua nanining. 69 Sike apmanuneta aminbamdane notna apata Anutue kataknga siyaapane kekekngana kayaapane yuwik,” ngang yanikut.

70 Yaniwan kuupbamda anzing yaking, “Unzingge ga Anutue waak ba dasing,” ngang yawa, “Gisa unin yakaing. Na unin,” ngang yanikut.

71 Yaniwan anzing yaking, “Wamu zaakngaat natapnim? Inae genaneta wamu wai waaknga yawan ninu gwa natamang,” ngang yaking.

Copyright information for `WNC