Luke 23

Pailatde nomune yuke wamu yakut.

(Mat 27:1-2, 11-14; Mak 15:1-5; Jon 18:28-38)

Siwan kuupbamda enake i take Pailatde takuke temanggaganuke anzing yaking, “Ninda kawatna aminu aapata keu ayuamang komune nana amindane musia pangenake gavmankat amningge yanike Sisae takis imunimde ayandakngake anzing yanggak, ‘Anututa na tapan Krais akgatandamuya apa dakngake yuke na buyambam tapa,’ ngang yanggak,” ngang yaking.

Yawa natake Pailatda anzing inikwaikut, “Ga Judia amindane buyambam tapa ba dasing,” ngang iniwan, “Gika unzing unin yanggayak,” ngang inikut.

Siwan Pailatda Anutue yot takwan gwene pasiya amindane tupan takwakat aminu kuupbapat anzing yanikut, “Nata aminu aapatane wai takngatu dua kat,” ngang yanikut.

Yaniwan ngana wamu apaa anzing yaking, “Ita wamu aminbam yaniwan musia enawan amningge yatakuke Galili kep komuneta tuwanguke sanga waaknga tasinggawan apu apman kuut apunggak,” ngang yaking.

Herotde nomune yuke wam yakut.

Siwan Pailatda wamu waaknga natake anzing yanikwaikut, “Aminu aapa Galili kep komune nanaapa ba dasing,” ngang yanikut. Yaniwan, “Unin,” ngang iniwa natake, “Jesuta kautdu saak Herotda kayuak saaknana,” ngang natake initewan Herotde kukut. Tapduu waomune Herotda Jerusalem gapmane yukutde initewan kukut.

Initewan kuwan Jesu kake Herotda asiknga bakngakut. Ie wam natake ngana tapduu mamaya siknga i kanangge natake Jesuta duya takngatu tasiwan kanangge natapbut. Unzingge Herotda sangabamde inikwaiwan ngana yake wamu takngatu dua inikut. 10 Dua iniwawan Anutue yot takwan gwene pasiya amindane take akwakat gatu mama wam yanindamumsa amikatda pakapu wesim yuke sapdut wamu toknga siknga ngang yaking. 11 Yawawa Herotkat amak aminaatda Jesue semna natake inisapduke tauu sandu kunzi kunzina kaya take siknga san take ie wamangamuke gatu Pailatde initewan kukut. 12 Sike tupa Herotkat Pailatkatda iwan dakngake yukumayak ngana tapduu wagwene notna dakngakumayak.

Pailatda Jesu amin saamdakane tangutningge yakut.

(Mat 27:15-26; Mak 15:6-15; Jon 18:39-19:16)

13 Siwan Pailatda Anutue yot takwan gwene pasiya amindane take akwakat gatu Judia nana amindane tupan takwakat gatu aminbampat ngang yayawamban apa 14 anzing yanikut, “Ginda aminu aapa nae takapuke aminu aapata, ‘Yaniwawan aminbamdane musia enawan amnangge tasikaing,’ ngang yaing ngana nata ginde nomzane wamu gutonga takngatu ginda sanga wa yaingge inikwaiwa ngana meya wena singgak,” ngang yanikut.

15 “Herotdaya ina unzakan kawan maiwan gatu ninde tewan apunggakge daniwa natapnong. Aminu aapa sanga wai takngatu dua tasikutde ninda tangutna kupik. 16 Unzingge nata moo ipmapa tanguke tewa kunggawan,” ngang yanikut. 17 (Sike kepi takngatu anzing tasikaking. Tapduk takwanu wagwene asinggan Judia nana aminda kaaut aminu tapatutane umana yawa Pailatda waapa sandetewan kunggak.)

18 Sike aminu kuupbamda apaa yanggamatake anzing yaking, “Aminu waapa tanguwi kupan Barabas sandetewi ninde apan,” ngang yaking. 19 Sike Barabas waapata you wa gapmane gavmankat amake aminu tapatu tanguwan kupan kaautde teking.

20 Siwan Pailatda wamu gatu Jesu sandetewan kuwikge yanikut. 21 Yaniwan ngana anzing yanggamataking, “Amin saamdakane tanguyo! Amin saamdakane tanguyo,” ngang yaking.

22 Yawawa gatu sipmaat sipduat yanikut, “Dasingge? Aminu aapata wai dasing kaknga tasikut? Nata kawa wai takngatu wena siwan ngana ninda tangutna kupik? Unzingge nata moo ipmapa tanguke sandetewa kunggawan,” ngang yanikut.

23 Yaniwan ngana akekekake kumzang yanggamatake amin saamdakane tanguwikge yake Pailatde wamu ayaitapaakusiking. 24 Unzingge Pailatda aminu waakwakge wam tawanangge yawan kekekakut. 25 Aminu gavmankat amake amin tanguwan kupan kaautde tekingu waapa sandetewan kuwikge yawa natake Pailatda tewan kuwan wa aminda ina banipda siwan iniking kaknga tasiningge kapewan tasiking.

Jesu amin saamdakane tanguking.

(Mat 27:32-44; Mak 15:21-32; Jon 19:17-27)

26 Kapewan tasike Jesu take kusika aminu tapatu umana Saimon ngang iniking. Ita Sairini yot gapmane nanaapa. Apmaatzim siknga puya atangga apuke yot gapmaatang kopnangge apan iniyapike Jesutane amin saamdaka ima gwaamuke kuku Jesu tawakut. 27 Siwan aminu buyambamda tawayuk maya buyambamda kwanam siyuk tawaking. 28 Tawawawa Jesuta tapan tekwamban anzing yanikut, “Ginu maya Jerusalem nana. Nae kwanamu ma siwam. Gisaat waakzaatde kwanamza sitnong. 29 Masande tapduu gwenduta apan anzing yaning, ‘Maya waak songge yuke waakngae ngwamu dua yamukaingu apbaknganing,’ ngang yaning. 30 Tapduu wagwene tawan daka dakae anzing yaning,

‘Engatangan ninde take pimake nin usikwatapning gamu take siwan,’”
ngang yaning.

31 “Apmanu sanga waaknga na waiakngana wena apae tasike masande ginu waiakngasa kaya aminde dasing tasining,” ngang Jesuta unzing yanikut.

32 Sike aminu tapaaya wai tasikumayakge Jesuat waapaakat unekan zipnangge pakuking. 33 Pake kusika keu komdu umana gwapak gwikgwit kep ngang inikaing komune kundoke i tanguke aminu waina kaya waapaau kuut zipmake tapatu Jesue katakngi siyaapa saak tanguke tapatu kwana saak tanguking. 34 Unzing zipa yusika Jesuta anzing yakut, “Nan. Aminu atnukaing amindane waiakngana sandeyamuyo. Wa aminda buyami natake wai waaknga tasikaing,” ngang yakut. Siwan amak aminu atzipbing aminda kat binga tasike itane tauknga usanzike panangge tasiking.

35 Siwan aminbamda inengan yuke katasiwawa Judia nanatane take aminda Jesu anzing inisapduking, “Aapata aminu kundu akgatayamunggak. Sike siakande Anututa tapan Krais akgatanimuyaapa dakngake yuaknga kakengu ina gatangaman,” ngang yaking.

36 Yawa amak aminu kuutda inisapduke inengan apu wain yangga kapanga sikut taknga imunangge tasike 37 anzing iniking, “Gaapa siakande Judia nana amindane buyambam tapa kakengu gika gatanggamuyok,” ngang iniking.

38 Siwan wamu takngatu amin saamdaka nomnane anzing matake tanguwan isinggangganukut,

“Aminu aapa Judia nana amindane buyambam tapa,”
ngang mataking.

39 Sike aminu wai aminu tapaaya zipbikatnana tapatuta Jesu anzing inisapdukut, “Asikaya ga Krais akgatanimuyaapa? Unzing kakengu gika gatanggamuke niu kuut gatanimuyo,” ngang inikut.

40 Siwan ngana wai amin notna tapatuta natake kaanga anzing inikut, “Meya gata payak binga aminu aapata papan kake ga Anutue dua gwauke unzingu yanggayak ba dasing? 41 Meya nitda pakamak kaknga nisa waiaknga tasikumakge noman pakamak. Ngana aminu aapa wai takngatu dua tasikut,” ngang inikut.

42 Inike ita Jesu anzing inikut, “Jesu. Tapduknga gata buyambam tapa dakngawiyak gwene nae kuut natapso,” ngang inikut.

43 Iniwan yake anzing inikut, “Nata siakande siknga ganinggat. Apmanu gaat naat keu ayuwatakakaing komune yutnanggekamak,” ngang inikut.

Jesuta akumbut.

(Mat 27:45-56; Mak 15:33-41; Jon 19:28-30)

44 Siwan gunziu banakan siknga yuwawan gunzitda akupan zikaandaka keu kuupbam sike kuku gunzitda pukunangge dandam enakgak komune gatu kakaakut. 45 Siwan gunzitda akungwake yuwawan tauu buyambam sanu Anutue yot takwan gwende gwabok gwaune mitapbingu wasanu gatukande ina wesiwan saa dakngakut. 46 Siwan Jesuta apaa siknga anzing yakut, “Nan! Natane uyunga gae katakgane teat,” ngang yake akumbut.

47 Siwan amak amindane tupan tapata sanga wa kake Anutue umana yatangenake anzing yakut, “Siakande siknga! Aminu aapa nomana sikngaapa,” ngang yakut. 48 Sike aminbamu apu kanangge apbingga sanga wa siwan kake bania meya siknga natake gatuna yotna kuking. 49 Kuwawa Jesutane notnabapat maya kunduat Galili kep komuneta enake tawatakapbingga maasim yuke sanga wa kuupbam kaking.

Jesutane gupna supgapbat katang teking.

(Mat 27:57-61; Mak 15:42-47; Jon 19:38-42)

50 Siwan Judia nana aminu tapatu umana Josep ngang iniking. Ita yotbamu Arimatia gapmane nana apa. Sike waapa aminu nomanaapa. Siwan ita sios kaunsil dakngake yukut. 51 Sike kaunsil kunduta sanga wa Jesue tasiking kakngae ita take ngang dua yakut. Aho. Anututa amin panangge tasinggak kakngata apikge natayuak kapanin. 52 Aminu waapata Pailatde kuke Jesutane gupna tanangge inikut. 53 Iniwan katewan Jesutane gupna takepuke tauknga kwaknga sanduta tapan kopan supgapbau dakatu tupa aminu tapatu undangu dua teking dakaatang tekut. 54 Sike tapduu wagwene sanga tapduk takwan gwendane tandakngawawa yuwatakak tapduk gwenu atdapakakut.

55 Atdapakawawan maya kunduta tapduknga Jesuta dua kumbut gwekatang keu Galili komuneta enake Jesu tawaking. Siwan Josepda Jesue gupnasanu supgapbat dakaatang tenangge kuke supgapbat wandakane kawawa Josepda Jesue gupna unzing tewan kaking. 56 Kawa puyuwana gatuna yotna kuke gupnatane sanga kapanga take siknga pandakngaking. Pandakngawa puyuwana yuwatakak tapduk gwende pasap wam takngae natake ayuwatakaking.

Copyright information for `WNC