Luke 24

Jesuta gatu enakut.

Siwan tapduk yuwatakau wa gwenu yuwa sandewana Sande enake sanga kapanga take siknga tupan pandakngakingu apake maya waakwau supgapbau wandakane kuking. Kuke kawawa supsanu supgapbatde umukusiking gwenu ikoba kuwan kwangga yuwan kaking. Kake kuke ngana Jesu Buyambam tapatane gupna wena kaking. Wena kake nangaakan natake apbotake yuke kawawa aminu tapaata inengan yukumayak ngang kawa taukngata waenga siknga zikumayak. Ziwawat kake akgwauke akgwetake kepdakatang katasiwa ngana aminu waapaatda anzing yanikumayak, “Ginda dasingge aminu kayuk yuak kapae kupsa aminde kepatang tawakaing? Ita andang dua yuak. Ita gwa enak,” ngang yanikumayak. “Sike wamu ita tupa Galili kep komune yuke anzing danikut, ‘Na aminbamdane notnaapa wai aminde yama take amin saamdakane nuwa kungwake tapduu gweaat gwenduat yukenga gatu enawit,’ ngang danikut. Wamu waakngae natdetnong,” ngang yanikumayak. Yaniwat wamu Jesuta tupa wa yanikut takngae natdeke supgapbat gwen teke gatu yotna kuke Jesutane pandetna katau kuut musa kepianganu tapatuat gatu aminabamu kuutde sangabamu wa kakingge yaniking. 10 Siwan Maria Magdala yot gapmane nanaapaat gatu Joanaat gatu Maria Jemsdane mingaat ngangga yuking. Siwan gatu maya kunduat gatake yukingga wamu waaknga Jesutane kwikngae yamuking. 11 Yama ngana kem ninikaing ngang natake wamu waakngae siakan ngang dua natapbing. 12 Natapa ngana Pitata enake isapmake kuke supgapbat gwekatang koke gwetake kawan taukgakan yuwawa kake gatuna epuke yotna kuke sanga wa sikutde nangaakan natapbut.

Aminu taapaata Jesu kakumayak.

(Mak 16:12-13)

13 Siwan tapduu wagwenekan aminu pandetnaat nana tapaata enake you mateknga gapmandusimu Emeas ngang inikaingge kepiapane kukumayak. Kepi waapa Jerusalem teke Emeas kunanggengu kuwatna gunzitda akoke awekawik. 14 Sike waapaatda kuyuk sangabamu wa sikutde yatakukumayak. Waapaatda yayuk iniwan ganiwan tasitakuwawat 15 Jesuta ina inengan apan waapaakat gatake kuke 16 ngana ie Jesu ngang dua natapbumayak.

17 Siwan kusika Jesuta waapaau anzing yanikut, “Giu wamu dasing kakngae yatakapukamayak,” ngang yanikwaiwan 18 aminu tapatu umana Kliopas. Ita yake anzing inikut, “Aminu yotna yotna nana kuupbamda Jerusalem patang yuwawa ga awiaapatakan sanga wa tapduu apman kopatang Jerusalem sikutde dua natayak,” ngang inikut.

19 Iniwan Jesuta anzing yanikwaikut, “Wamu dasing kaknga,” ngang yanikwaiwan, “Sanga wa Jesu Nasaret nana apae tasiking,” ngang inikumayak. “Ita ayanikapsaapa. Ge puya kekeknga tasike wamu kekeknga ngang yake Anutue kaine gatu aminbamde kaine tasikut. 20 Tasiwan ngana Anutue yot takwan gwene pasiya amindane take akwakat gatu take amikatda gavmande yama gavmanda amin saamdakane tangutningge wam yawa kekekawan amin saamdakane tanguking. 21 Sike tupa ninda aminu waapata Isrel nana gatayamik ngang natapbumang ngana apmanu sanga waaknga siwan tapduu gweaat gwenduat gwa yuamang. 22 Siwan apmanu nikatnana maya kunduta tembana siknga supgapbat dakane kuke 23 itane gupna dua kake apu anzing yaing, ‘Ninda angela kundu kana anzing niniing. Ita kayuk yuak ngang yawa apu niniwa ninu asatnamang,’ ngang inikumayak. 24 Siwan nikatnana kunduta supgapbat dakane kuke ngana maata yaing kakngakan kake i wena kaing,” ngang inikumayak.

25 Iniwat yake anzing yanikut, “O giu natdetdetza wena? Gitdane musipza kwanga siknga ge wamu ayanikapsa aminda yaking kakngae siakan ngang dua natamayak. 26 Gitda dasingge dua natamayak. Aminu Krais dakngake yuak kapata meya waaknga gamok pakenga umana buyambam taknga masande papik,” ngangu yanikut. 27 Yanike Anututane wapatang wamu inae yakapbuu Moseskat ayanikapsa amikatda matakingu uneta apu wamu kuupbamde yapii yanikut.

28 Yanitakusika you waapaatda kukumayak gapmane kundoke ngana Jesuta asinggan kunangge tasikut. 29 Siwan ngana waapaatda, “Ma kuwim,” ngang inike, “Api nikat ane yuwatna,” ngang inikumayak. Inike, “Keu gwa gwazokgak,” ngang iniwat waapaakat gatake yoakatang koke yuking.

30 Siwan masande nanam nanangge tasiwa Jesuat aminu waapaakatda pukwike ita nanam pake tumuk wam yake usanzike yamukut. 31 Ita unzing tasiwan kai kakaawan natdewawat ngana ita akuwan waapaatda dua kake anzing yakumayak, 32 “Ninda kepiapane apuyuk ita Anututane wamde yapii nitde niniwan nitdane musipmiu asenak,” ngang yakumayak.

33 Unzing yake tapduu waomzimunekan enake gatuna Jerusalem kuke pandetna katau kuut musa gatu kepianganu tapatuat gatu notna kunduat paut tasinggawa kakumayak. 34 Kake yuwawat wa aminda waapaau anzing yaniking, “Siakande siknga Aaninu gwa enak. Saimonda gwa kak,” ngang yaniking. 35 Yaniwa natake waapaatda sangabamu kepiapane kakumayakge yanike anzing yakumayak, “Ita poyak putdaknganiman kake O Jesu gwa apuk ngang unzing natamak,” ngang yanikumayak.

Pandetnata Jesu kaking.

(Mat 28:16-20; Mak 16:14-18; Jon 20:19-23; Apo 1:6-8)

36 Siwan wamu waaknga yayuwawa Jesuta ina pakapu wa aminde banakan yuwan 37 kake kumzang satnake akagwauke kongu tapatu ba ngang yaking. 38 Yawa ngana ita anzing yanikut, “Ginu dasingge nandugwauke satnake musipzaatang nangaakanu nataaing? 39 Katakngaat gatu kepinaatde kanong. Nata nina siknga yuat. Katakzata gupmane wasike kanong. Kongu sapbiat kwataiat na nanduaing binga dua,” ngang yanikut. 40 (Yanike katakngiat kepiat yeuyamukut.)

41 Siwan apbakngake ngana musiane siakan ngang dua natake nangaakan natapa ita anzing yanikut, “Ginu nanamu kundu andangu kaya ba dasing,” ngang yaniwan 42 pis sakingu kautdu ima 43 pake napan kaking.

44 Siwan ita anzing yanikut, “Na tupa gikat gatake yukengu nata ginu anzingu gwa danikum. Wamu kuupbam Mosesde mama wapatang gatu ayanikapsa aminde wam gatu miti kap buk gopatangu wamu nae mataking wa kuupbam buya asiknga aawik ngang danikumde yapii daniwa natapnong.”

45 Ngang yanike wamu waaknga anggaman natapningge kakaa akngana baniaatang teyamukut. 46 Teyamuke anzing yanikut, “Anututane wapatang anzing mataking, ‘Aminu Anututa tapan Krais akgatanimuyaapa dakngake yuak kapata tokngabamu pakenga tapduu gweaat gwenduat gwene matmat katangga enawik. 47 Enawana ie umande wamu Jerusalem tuwanguke kuke aminu kuupbamde yanikapa natake musia tapa tekwambana Anututa waiakngana sandeyamik,’ ngang mataking. 48 Siwan ginda sanga wa kuupbamu kaisata gwa kakingga wamu waaknga ngang yaninong. 49 Natapnong. Sanga Nanata damunangge yakuu apme nata waapa initewa ginde asepik. Ngana dua epik gwekatang ginda yotbamu anggapmanekan yuwawa enandang nanatane kekeknga akngana ginde epana kuke yaninong,” ngang yanikut.

Anututa Jesu enandang takopbut.

(Mak 16:19-20; Apo 1:9-11)

50 Siwan ita Betani yot gapmane pakuke katakngi tangenake wam kwikwiu ayamuyuwawan 51 Anututa kaitake enandang takopbut. 52 Enandang wa takopana aminu gatuna Jerusalem kuke asiknga bakngake 53 tapdukbamu asinggan Anututane yot takwan gwene yuke Anutue umana yatangenaking.

Copyright information for `WNC