Luke 3

Jonu yangga sauyamukut tapata yakut.

Siwan gavmanu tupan tapa umana Taibirias ngang iniking. Waapa nakanu katau kuut musa gatu kepianganu kautdu musa kake aminabam kayukut gwene Pailatda aminu tupan tapa Judia kep komune yukut. Siwan Herotda Galili amindane tupan tapa yuawan uyapna Filipda Itulai kep komuneta Talakoniti kep kopatde tupan tapa yuawan Lusanita keu Abilini komune tupan tapa yukut. Siwan tapaaya Anututane yot takwan gwene pasiya amindane take aminu umana Anas gatu Kaiafas ngang yaniking kapaatda yukumayak. Sike aminu take waakwakga yuwawa Sekariatane waaknga Jonda keu amina wena komune kuke yuawan Anututa inae wam taknga ngang iniwan natapbut. Iniwan natake enake Jodan yangga kautdu tapane yuaingge kuke Anutue wam yawan natake musia tapa tekwamban Anututa waiakngana sandewan yangga sauyamunangge yanikut. Siwan wa tasikut takngae yanikapsa aminu Aisaia ngang iniking kapata tupa siknga buk gopatang anzing matakut,

“Aminu tapatu keu amina wena komune yuke anzing yanggamatanggak,
‘Buyambam tapatane kepina tanomanuke tasiwa noman siyok.
Siwan ganzik usikwatake tawanu buyambam gatu mateknga ngang kwaipuke
kepi gutonga tanomanuke kepi bamu supna kaya kuut tanomanuwa take siyok.
Unzing tasiwa Anututa gatanimik kaknga ninu keune nana aminda kanim,’ ngang yanggamatanggak”
ngang matakut.

Siwan aminbamda Jonda yangga sauyamikge apa kake tapatekwa wamu anzing yanikut, “Gomokga amin yasiwan kungwakaing binga ginda unzing pasikaing. Dasingge Anututane musia toknga aknga yapbitnangge datakuke nata yangga sautdamitde apukaing? Aminu tapatuta toknga wa masan apik kakngae daniwan natake datakukaing ba dasing. Ginda Ebrahamdane dongune aake yuaing ngana sanga takngatuekan dapmakaing. Musipza tapa tekwamban waiakngasae masa yamuke yuaing kakngata anggaman siwan kanimde pasinong. Suu ayuaing gwegwenu sanga moo binga ngana Anututa tasiwan supda Ebrahamedane donga dakngananga. Siwan ginu wamu anzing ma yawam, ‘A! Ninu Ebrahamdane dongune aake yuamang. Yuwatna Anututa nindupan aminu noman aminda yuaing ngang ninduak. Ninduakge dasingge musipminu tana tekwambik,’ ngangu ma yawam. Yapii buyak patzitnangge natake sandunu katapdakae yapiine gwa tekut binga Anututa nin usanzitnangge natake gwa tandakngake yuak. Buya take dua aawan kake sandunda patzike katap bapatang muban yasiwik,” ngang yanikut.

10 Ita unzing yaniwan natake aminbamda anzing inikwaiking, “Niniwi natapna siakan singgakge ninda dasing tasinim,” ngang inikwaiking. 11 Inikwaiwa yake anzing yanikut, “Aminu tapatu siotna gomaya kakengu gomdu notna wenaapae imuyok. Siwan aminu tapatu nanamna kaya kakengu ina unzakan tasiyok,” ngang yanikut.

12 Yaniwan takis papsa aminu kunduaya yangga sauyamikge apuke, “Ninindamumsapa! Ninda dasing tasinim,” ngang iniking.

13 Iniwa ita yake anzing yanikut, “Ginu kaunsilda yawikakngakan panong. Amindane manina kundu kukae ma papam,” ngang yanikut.

14 Yaniwan amak aminu kunduaya apu anzing inikwaiking, “Nikaya dasing tasinim,” ngang iniwa yake anzing yanikut, “Ginda amindane sangana tanangge natake ma tanguke tapam. Amindane sanga kem wam yanike ma papam. Nisane mani gwa pakamang ngang yake banip sinong,” ngang yanikut.

15 Ngang yaniwan natapa musia enawan Jonde nangaakan natake ie Krais Anututa tapan gatanimik kapanin ba ngang natapbing. 16 Unzing natake yuwawa ita anzing yanikut, “Nata puya pasiwa nanduke Kraistapa ngang ma naniwam. Yanggatakan sautdamunggat ngana masande aminu tapatuta apik. Itane kekeknga aknganata na atnapbikut. Unzing siwan na aminu umana wenaapa yuatde nata kepi taukga sandekgama ngang ininangge apmaakanggat. Ita initewan Anututane Waung Kapata apu musipza pangenake ginu katapda isindudumukgak binga tasindamik. 17 Siwan aminu tapatuta kep kwaipuknga katakngine take nanam tapun kwaidotdonguke muban kopa ooya puyapakuwawan buyata gatu buka gwene pimapa pake pakapu nanam tapunde yot gwene peak binga ginu usanziwik. Buya pekenga ooya kwaaimuke katau dua kungwake asinggan isinggak gwekatang muban yasining,” ngang yanikut. 18 Yanike Jonda wamu takngatu takngatu yaniwan musia enawan Anututane wamu takeaknga ngang yaniwan aminbamda natapbing.

19 Siwan Herot tupan aminu waapatane uyapna Filipdane maatna Herodias ngang inikaingkapa kaiwan kuwan maatnae tapan Jonda kuke waiaknga tupa tasikutdeat kaanga inikut. 20 Iniwan musia toknga natake Jonu kaautde tewan yuwawan Herotda waina waakngaat tasiwan waiakngana buyambam sikut.

Jonda Jesu yangga saukngamukut.

(Mat 3:13-17; Mak 1:9-11)

21 Siwan Jonu kaautde dua kukut gwekatangu aminbamu ie kukingu yangga sauyaman teke kuwawa Jesuta apan Jonda yangga saukngamukut. Saukngaman puyuwan Jesuta tumuk wam yawawan enandangu kakaa siwan 22 Anututane Waung Kapata epan kawawan kwaiu gwendu kombunanang ngang yanikamang gwenda binga epuke Jesue apu paku tangene pakuyuwawan enandangga wamu takngatu anzing yakut, “Ga natane waaknga. Na gae take siknga natanggamuke na gae musip gwaang natanggamunggat,” ngang yakut.

Jesuta bamnatane umana.

(Mat 1:1-17)

23 Tapduknga Jesuta Anututane puya tuwanguke pasikut komune ita nakan 30 gwa yuke pasiwan aminbamda kake Josepdane waaknga ngang natapbing.

    • Siwan Josepdane nana Ilai.
24 Siwan Ilaitane nana Matat. Matatdane nana Liwai. Liwaitane nana Melkai. Melkaitane nana Janai. Janaitane nana Josep. 25 Josepdane nana Matataias. Matataiasdane nana Emos. Emosdane nana Neam. Neamdane nana Eslai. Eslaitane nana Nanggai. 26 Nanggaitane nana Meat. Meatdane nana Matataias. Matataiasdane nana Semen. Semendane nana Josek. Josekgane nana Joda. 27 Jodatane nana Joanan. Joanandane nana Resa. Resatane nana Serababel. Serababeldane nana Siatiel. Siatieldane nana Nerai. 28 Neraitane nana Melkai. Melkaitane nana Edai. Edaitane nana Kosam. Kosamdane nana Elmedam. Elmedamdane nana Ea. 29 Eatane nana Josua. Josuatane nana Eliesa. Eliesatane nana Jorim. Jorimdane nana Matat. Matatdane nana Liwai. 30 Liwaitane nana Simion. Simiondane nana Juda. Judatane nana Josep. Josepdane nana Jonam. Jonamdane nana Elaiakim. 31 Elaiakimdane nana Melia. Meliatane nana Mena. Menatane nana Matata. Matatatane nana Netan. Netandane nana Devit. 32 Devitdane nana Jesi. Jesitane nana Obet. Obetdane nana Boas. Boasdane nana Salmon. Salmondane nana Nason. 33 Nasondane nana Aminandap. Aminandapdane nana Admin. Admindane nana Anai. Anaitane nana Hesron. Hesrondane nana Peres. Peresdane nana Juda. 34 Judatane nana Jekop. Jekopdane nana Aisak. Aisakgane nana Ebraham. Ebrahamdane nana Tera. Teratane nana Neho. 35 Nehotane nana Serak. Serakgane nana Riyu. Riyutane nana Pelek. Pelekgane nana Iba. Ibatane nana Sila. 36 Silatane nana Kenan. Kenandane nana Afaksat. Afaksatdane nana Sem. Semdane nana Noa. Noatane nana Lemek. 37 Lemekgane nana Metusala. Metusalatane nana Inok. Inokgane nana Jeret. Jeretdane nana Mahalalil. Mahalalildane nana Kenan. 38 Kenandane nana Inos. Inosdane nana Set. Setdane nana Adam. Adamdane nana Anutu.
Copyright information for `WNC