Luke 4

Setenda Jesu inindatdauwan maikut.

(Mat 4:1-11; Mak 1:12-13)

Siwan Anututane Waung Kapata apu Jesu kekekangaman yangga Jodan tapa tewan keu amina wena komune Waungga initakukut. Kuke zikaat kwakngaopat 40 ngang yuawan iwanin tapata inindatdaukut. Tapduk mamaya wa yukut kopatangu Jesuta nanamu dua nake tomna natake yuwawan sandewan iwaninda anzing inikut, “Ga Anutue waak kakengu sup anggwen iniwi poyak dakngawan napso,” ngang inikut.

Iniwan Jesuta yake anzing inikut, “Wamu takngatu Anututane wapatang anzing yakut, ‘Nanamdakan keune nana aminu gatayaman kayuk yutnanga dua. Yusikangu akumning,’ ngang matakut takngae natake supgwenu dua iniwit,” ngang inikut.

Siwan waapata tapan tawanu mamaya dakatune kopbumayak. Koke iwaninu waapata zetgaman yeukngaman kawawan take aminu kuupbamda kepna kepna yutakuwawa kakut. Kawawan take aminabamda wa aminde gepbiatang yutakuwawa kakut. Kaawan gatu inikut, “Kekeknga wa kaayak kaknga kuupbam gikae gama gatane umanda buyambam siwik. Kekeknga waaknga kuupbam tupa ninae naman pakumu nata aminu tapatue imunanggengu nata ie asimit,” ngang inikut. Inike, “Gata nae gepbiatang koyuke nanimbakngawinu kekeknga aknga kuupbam gikane dakngawik,” ngang inikut.

Iniwan natake Jesuta yake anzing inikut, “Anututane wapatang wamu takngatu anzing matakut, ‘Anutu Buyambam tapae inimbakngake ie puyaekan natake tasingamuyo,’ ngang matakut takngae natake dua ganimbakngawit,” ngang inikut.

Siwan waapata Jesu tapan Jerusalem gapmane kukumayak. Kuke tapan Anututane yot takwan gwene engatangan koke dum tapane yukumayak. Yuke anzing inikut, “Ga Anututane waaknga siakan kakengu aneta kepdakane paapso. 10 Dasingge? Anututane wapatang anzing matakut,

‘Ita angelana yaniwan apu katak siknga gatanggamuning,’
ngang matakut.
11 Siwan wamu takngatuat anzing matakut,

‘Ita katakngata tapa suu gwendune kensomba dua tepsa,’
ngang matakut takngae natake undang paapso,”
ngang inikut.

12 Iniwan yake anzing inikut, “Anututane wapatang anzing yakut, ‘Gata Anutu Buyambam tapa ma tasiwi siwan,’ ngang yakut takngae natake dua paapit,” ngang inikut. 13 Iniwan iwaninu waapata inindatdauwan puyuwana Jesu teke kuke gatu tapduk gwendune inindatdautnangge natayukut.

Jesuta puyana tuwanguke pasikut.

14 Siwan Waung Kapata kekeknganata gatangaman Jesuta gatu Galili kep komune kuwan ie wamu yatakuwa keu waomunenana kuupbamda natapbing. 15 Natake yuwawa ita asinggan miti yot katang koke yanindamuwawan natake aminbamda itane umana aknga yatangenaking.

Nasaret nana aminda Jesue masa imuking.

(Mat 13:53-58; Mak 6:1-6)

16 Siwan Jesuta Nasaret yot gapmane yuke buyambam takakut gapmane gatuna kukut. Kuke yuwatakak tapduk gwene miti yot gwekatang kopbut. Koke mitiaknga kendeyamunangge natake dandam tangan enake yuwan kake buk ayanikapbut tapa Aisaiata tupa siknga matakut gomu Jesue imukut. Iman take tapan waiwan wamu takngatu anzing tematekutna kake kendewan natapbing,

18 “Anututane Waung Kapata kekekangaman nata wamu takeaknga sangaapana wena aminde yaniwitde na nanikut.
Nanike anzing yaniwitde nanitewan kukum.
Siwan kai wai siya aminu kaina take siningge yaniwit.
Siwan take apata meya wam yaman pake yuaing amin gatayamuke sandeyama kuningge tasiwit.
19 Tasike Anututa itane amina gatayamikge tapduk gwende yanikapit,”
20 ngang unzing tematekutna kendekenga gatu tapan kopan taku buu wagomu akayukut tapae imuke pukwikut. Imuke pukwiwawan miti you wagwene yuking aminda ie kai kekekngata kayuking.

21 Ie kayuwawa kake anzing yanikut, “Gunziu anggwene Anututane wam a tematekutna maakzata nataing kaknga buyana siakande unin aakgak,” ngang yaniwan natapbing.

22 Yaniwan natake wamu wa yakut takngae musip gwaang natake ie musiane nangaakan natake anzing yaking, “Dasing! Aminu waapa Josepdane waaknga ba,” ngang yaking.

23 Yawa natake anzing yanikut, “Siakande siknga daninggat. Ginda nae wamu anzing ba yaning, ‘Sanga Kapaneam yot gapmane tasikuyak kaknga ninu gwa natapbumang. Unzakan ane yotda siknga tasiyo,’ ngang nanduke nae tuwang wamu anzing ba yaning. Dokta apa gikae gupba tapi takayok ngang ba yaning,” ngang yanikut.

24 Yanike anzing yanikut, “Siakande siknga ginu daninggat. Aminbamda yanikapsa aminu tapatuta yawan itane yotna nanata ie wamu dua natapning,” ngang yanikut. 25 “Nata siakande siknga daninggat. Ilaijata tupa yukut gwene nakanu gweaat gwenduat gatu yekau katau kuut musa kautdu gwenduat yuke sopaat yekap piokatda dua pimapan Isrel nanata tom tapduk yuking. Tapduk wa yuking gwene Isrel nana maya kombakobau buyambamda yuking. 26 Yuwawa Anututa Ilaija initewan kuke kombakobau kundu yapbike Saidon kep komune kuke Sarefat yot gapmane kuke kombakobau tapatutane yotnane koke gatangamukut. 27 Ina unzakan yanikapsa amin Ilaisata yukut gwene Isrel nana aminbamda wata kekeknga siknga sike yuwawa ngana wa amindane tapatu watana takaningge Ilaiasata dua tasiyamukut. Neamanu Siria kep komune nana tapatakan watana takaningge tasingamukut,” ngang Jesuta yanikut.

28 Yaniwan miti yot gwekatang yuking aminda wamu waaknga natake musia toknga natangamuking. 29 Natake enake Jesu katakngata take you wanggapmatane damedakane mutnangge takuking. 30 Takuwawa ngana ita akginikake kuwawan mutnangge natake ngana tawamba maikut.

Jesuta waung wai inikwasiwan kukut.

31 Siwan ita Kapaneam yot gapma Galili kep komune yuak gapmane pukuke yuwatakak tapduk gwene miti yot gwekatang koke aminbam yanikut. 32 Yaniwawan natake asatnaking. Dasingge? Ita Anutue kekeknga akngane yawan kawa kekeknga akngana inata kundu sikut.

33 Siwan aminu tapatu waung wai tapatuta takut. Sike waapata miti yot katang yuke kumzang yanggamatake anzing yakut, 34 “A! Ga Jesu! Nasaret nanaapa! Ga ninde dasing tasinimunangge apunggayak,” ngang yanggamatake, “Gata apu ninu apasiwi mainimde ba apunggayak? Nata gae Anututane aminu dudumnaapa ngangu gae atnataat,” ngang inikut.

35 Iniwan ngana Jesuta kaanga inike anzing yakut, “Ga genda umuke aminu waapa teke kung,” ngang iniwan waung waiapata aminu waapa ikomban aminbamde kaine banakan kepdakane pimapan teke kuwan aminu waapata wai dua sikut.

36 Siwan aminbamu wa yukingga asatnake anzing yaking, “Jesu waapata wamu aminu kekekngana kayapa dakngake waung wai yanikwasiwan kukaing ngang yaking. Wamna inata kundu singgak,” ngang yaking. 37 Yake Jesue wamu waaknga yatakuwa aminu keu waomune yuaingga natapbing.

Jesuta maitna sandeyaman take siking.

38 Siwan Jesuta enake miti yot wagwen teke kuku Saimondane yotnane koke kaawan Saimonda maatnatane minga mait natake gupna toknga siknga siwan yuwawan apu kunduta Jesu inike maitna sandekngamikge iniking. 39 Iniwa natake kuke mait sikut tapae wesim yuke maitna sandekngaman mait taknga tewan kuwan enake nanam tandakngayamukut.

40 Tandakngayamuwawan gunzitda pukuwawan aminu maiu inata inata siking aminu notnata Jesue pakapa ita katakngita mait aminu maya wawi kuupbam inandek inandek wasike maitna sandeyaman gupna take siking. 41 Siwan waung wai takwakga aminu kuupbam peke kuking aminde kaanga yanike dua kapewan yaking. Dasingge? Ie Krais ngang natake yanggamatake Jesu anzing iniking, “Ga Anututane waaknga,” ngang iniking.

Yotna yotna kuke Jesuta yanikut.

42 Siwan keu kwakanangge dapaknga siwawan Kapaneam yot gapma teke Jesuta amina wena komdune kuwan aminbamda ie tawake kake, “Ma nipmake kuwim,” ngang iniking. 43 Iniwa ngana ita yake anzing yanikut, “Nata yotna yotna kuke Anututa amin panangge tasinggak kakngae wamu takeakngae yanike pasiwitde nanitewan kepdakane epbum,” ngang yanikut. 44 Unzing yaniwan natapana peke Jesuta Judia kep komune kuke miti yotnaatang koke yanikut.

Copyright information for `WNC