Mark 10

Maya papsa aknga sandekaingge yakut.

(Mat 19:1-12; Luk 16:18)

Siwan Jesuta enake keu waomu teke kuku Judia keu Jodan yangga apata wesiwan kautdu saak yuaing aminde kukut. Kuwan aminbamda kake ie kuku doke yuking. Doke yupbasiwawa ita asinggan tasinggak kaknga tasike Anutue wam yanikapbut.

Siwan Ferisi aminu kunduta i tasiwa siwikge natake ie kuke anzing inikwaiking, “Aminu tapatuta maatna inikwasiwan kuwanu Mosesde mama wamu asandewik ba dasing,” ngang inikwaiwa yake anzing yanikut, “Mosesda mama wamu dasing matakut taknga akendekaing,” ngang yaniwan anzing yaking, “Mosesda aminda pepa maya sandekaingu sandu take matake maya take sandewik,” ngang iniking. Iniwa yake anzing yanikut, “Mosesda natake aminu yamandet sikaing amin ngang natayamuke mama wamu waaknga matakut. Tupa siknga Anututa sangabam tasike ita aminu wawiat mayaat ngang tumukut. Unzingge wawita nana minga peke kuwan maatnaat gatake unekan yutzan. Yuke waapaatda tapaaya binga dua yutzan. Wena. Waapaatda sanga tapatukan binga dakngake yutzan. Unzingge sanga Anututa gwa tapan gatapbuu aminda zipmandakngake sandetnanga dua,” ngang yanikut.

10 Siwan masande iat pandetnaatda yotnane koke pandetnata wamu waakngae inikwaiwa 11 ita anzing yanikut, “Aminu tapatuta maatna sandeke gatu tapatu tapiu wawi waapata yasewaapa daknganggak,” ngang yanikut. 12 “Sike maya tapatuta apna teke wawi tapatu takengu maya waapata yasewaapa daknganggak,” ngang yanikut.

Jesuta waatdakae wam kwikwik yamukut.

(Mat 19:13-15; Luk 18:15-17)

13 Siwan waatdaka mateu ita katakngita wasiyuk wam kwikwik yaniwikge pakapbing. Pakapa kake ngana pandetnata kaanga yaniwa 14 kake Jesuta musia wai natayamuke anzing yanikut, “Ginu kapewa waatdaka mateu nae apnong. Ginda ma yanindakngawam. Aho. Aminda waatdaka aakwakga nae nangaakan dua nataaing binga daknganingu Anututa amin panangge tasinggak kakngae gepbiatang yuaikatnana aminu unin,” ngang yanikut. 15 “Nata siakande siknga daninggat. Aminu tapatuta Anututa amin panangge tasinggak kakngae gepbiatang kopnangge ngana waatdaka binga dua dakngakengu ita undangu kopnanga dua. Wena siknga,” ngang yanikut. 16 Yanikenga waatdaka waakwak inandek inandek betayuk wam kwikwik yamukut.

Aminu sangaapanababanu kaya tapatuta apu Jesu inikut.

(Mat 19:16-30; Luk 18:18-30)

17 Siwan Jesuta enake kuwawan aminu tapatuta ie isapmake kuku ie muna puke anzing inikwaikut, “Yanindamumsa noman tapa. Nata dasing tasike kayuk yutnanga aknga pake kayuk asinggan asinggan yuwit,” ngang inikwaiwan 18 yake anzing inikut, “Dasingge gata, ‘Yanindamumsa noman tapa,’ ngangu naninggayak? Anutu awiapatakan noman tapa yuak. 19 Gata mama wamu anzingu atnataayak.

‘Gata aminu ma zipim.
Gata yasewa ma tasiwim.
Gata kukae ma papim.
Gata amin notdae kemu ma yaniwim.
Gata kait pasiyuk amindane sanga ma papim.
Gata nangga minggae wam gwaamuke ie gepbiatang yuyo,’
ngangu atnataayak,”
ngang inikut.

20 Iniwan yake anzing inikut, “Yanindamumsaapa. Na tapduknga waatdaka yukum gweneta apu apman na mama wamu wa kuupbam tawamba sandekgak,” ngang inikut.

21 Iniwan katasike ie musip gwaang natake Jesuta anzing inikut, “Ga sanga tapatuekan dapmanggayak. Ga kuke sangaka kuupbam aminde yami usinong. Usike mani gama pake sangaapana wena aminde yami puyuwan take siknga kayuk yuwiyak kakngaka enandang yukgamuwawan pandetna daknawi naat gaat kusim,” ngang inikut.

22 Iniwan wamu waaknga natake nomna maiwan musia meya siwan ateke kukut. Dasingge? Itane sangaapana buyambam siknga.

23 Ita kuwawan Jesuta pandetnabam katakuke anzing yanikut, “Anututa amin panangge tasinggak kakngae gepbiatang kopnanggengu aminu sangana babanda tasiwa maiwik,” ngang yaniwan 24 natake asatnaking. Siwan ngana wamu yake anzing yanikut, “Waatdakana! Anututa amin panangge tasinggak kakngae gepbiatang kopnanggengu aminda kwatan siknga tasining. 25 Ikwawa gamanda tauk bupmakge ganangiatang kopnanggengu ita kwatanu aminu sangana buyambamu kayata Anututane kekeknga aknganane kopnangge tasining binga dua,” ngang yaniwan 26 natake ngana kumzang satnake ina anzing yaking, “Unzing kakengu maminda kayuk yutnanga aknga pake asinggan yuwik,” ngang yawa 27 Jesuta asiknga kanggamatake anzing yakut, “Aminda unzingu tasinanga dua ngana Anututa sangabamu tasinangge natakengu atasiwik. Ita gatayaman moo amikat gatu aminu sangaapanababan takwakatda kayuk yutnanga aknga pake yutning,” ngang yanikut.

28 Siwan Pitata yake wamu takngatu anzing inikut, “Natapso! Ninu sangabamin peke gaat unekan gatake sukukamangga kayuk yutnim taknga apanim ba dasing,” ngang inikwaikut.

29 Inikwaiwan yake anzing yanikut, “Nata siakande siknga daninggat. Mamin amin takwakgaka nae natanggamatake gatu wama takeaknga ngang yanikapnangge natake yotna ba uyapna ba paana ba samina ba minga ba nana ba waatdakana ba puyana peke kuke natane puyana pasiwanu 30 Anututa yake sangabamu isakoke kwaapzang 100 binga ayamik ngang yanikut. Sike wa aminu dua kumning gwekatangu Anututa yake you buyambam gatu uyapna buyambam gatu paana buyambam gatu samina buyambam gatu minga buyambam gatu nana buyambam gatu waatdakana buyambam gatu puyana buyambam yaman paning. Siwan aminu nae masa namukaing aminu kunduta aminu nae natanggamatake natane puya tasitakuning aminde toknga takngatu takngatu yama paning ngana masande wa aminda kayuk yutnanga aknga pake kayuk asinggan asinggan yutning,” ngang yanikut. 31 “Sike aminu tupan takwak dakngake yuaingu kunduta apu masan amin daknganing. Siwan aminu umana wenaakwak dakngake yuaingu kunduta apu tupan amin daknganing,” ngang yanikut.

Kungwake gatu enawikge wamu gatuna yakut.

(Mat 20:17-19; Luk 18:31-34)

32 Siwan kepiapane kusika Jerusalem kopnangge kuking. Kusika Jesuta gamok pandetna peke tupan kuwawan kake dasingga natake nipmake kunggak ngang natake pandetnata nangaakan natayuke musia meya buyak kuwawa kake aminbamu ayawaking amikaya unzakan natapbing. Unzing natake kuwawa Jesuta pandetna katau kuut musaat kepianganu tapaaya ngang pake tuwanguke sanga ie apik kakngae wam yake 33 anzing yanikut, “Natapnong. Apmanu ninu Jerusalem kopnim. Koke aminu tapatuta na aminbamde notnaapa dakngake yuat tapa Anutue yot takwan gwene pasiya amikat gatu mama wam yanindamumsa amikatde kataune yamik. Yaman napmake wamu atnuningge wam yawa kekekawan dongu kundune nana Anutue dua nataaing aminde yamuning. 34 Yama sapdut wam nanike aapda sutnapbike ipmapa nuke nuwa kupit. Kungwake tapduu gweaat gwenduat yukenga gatu enawit,” ngang yanikut.

Jemskat Jonkatda buyambam tapaat dakngake yutzande yakumayak.

(Mat 20:20-28)

35 Siwan kepiapane kusika Sebeditane waaknga tapaaya umana Jems gatu Jon ngang yaniking kapaatda notnabam peke Jesu ininangge kuke anzing inikumayak, “Yanindamumsaapa. Nitde sanga takngatu tasinimiyakge natamak,” ngang iniwat 36 yake, “Giu nata gitde dasing kaknga tasindamitde natamayak,” ngang yanikwaikut.

37 Yanikwaiwan yake anzing inikumayak, “Masande ga enane siknga buyambam tapa dakngake yuke gata nit papi nitda umaniu kaya dakngake gaat gatake unekan yutnim. Tapatu katakga siyaapane yuwan tapatu katakga kwanaapane yuwik,” ngang inikumayak.

38 Iniwat ngana yake anzing yanikut, “Giu sanga atnanimayak kakngae katak dua natamayak. Meya nata wa kawit takngata gitde apan kake ngana gitda undang dua ba pimatzang ba dasing,” ngang yanikut. 39 Yaniwan, “Ngan nitda dua pimatzim,” ngang yake iniwat yake anzing yanikut, “Siakan. Meya nata kawit taknga gitdaaya waaknga akasan. 40 Siwan ngana Anututa dua naniwan kapewa aminu tapaata kataknga siyaapane ba kataknga kwanaapane ngangu yuke tasan. Aho. Kekeknga waaknga aminu tapaae Anututa gwa tandakngake teyamukut tapaatdakan tasan,” ngang yanikut.

41 Siwan pandetna katau kuut musaatda wamu waaknga natake waapaatde bania toknga natayamuwawa 42 ngana Jesuta yayawamban ie apa anzing yanikut, “Ginu atnataaing. Aminu buyambam tapa apa dongu kundune nana Anutue dua nataaing aminda yaipapakusike enane yuaing. Siwan aminu buyambam tapa apatane aminabamda wa aminde wam tawaningge kumzang kekekakaing. 43 Ngana ginda unzingu ma tasiwam. Wena. Aminu gikatnana tapatuta ginde buyambam tapasa dakngananggengu ita gin gatandamuyaapa dakngayok. 44 Siwan aminu ginde tupan tapasa dakngananggengu ita puya aminza dakngayok. 45 Dasingge? Na aminbamde notnaapa dakngake yuat tapa aminda nae puya pasingamuningge dua apbum. Wena. Apuke puya tasike amin gatayamunangge natake apbum. Apuke kungwayamit takngata iwana zipmake yawamba kuwa aminbam sandeke papitde apbum,” ngang yanikut.

Kai kusikuu tapatu take tasingamukut.

(Mat 20:29-34; Luk 18:35-43)

46 Siwan Jeriko yot gapmane kundoke gatu teke iat pandetnaat gatu aminbampatda unekan gatake kuking. Gatake kuwawa aminu tapatu kai kukgweat kusikumayau tapatu umana Batimias ngang iniking. Timiasdane waaknga. Ita kepi kwaimune pukwike aminde mani imuningge yayawanggak. 47 Yayawake natawawan tapatuta yake Jesu Nasaret nanaapata apunggak ngang yawan natake apaa anzing yanggamatakut, “Jesu! Ga nindane Buyambamtapa. Ga Devitdane dongune aakuyak kapa. Gata nae butaya natapso,” ngang yawan 48 aminbamda, “Ga genda umukusing,” ngang kaanga iniwa natake ngana ita apaa siknga yanggamatake, “Devitdane dongune aakuyak kapa. Gata nae butaya natapso,” ngang yakut.

49 Yawan natake Jesuta pakapu yuke, “Ginda yatawamba apan,” ngang yaniwan natake kai kusikuu waapa yatawake anzing iniking, “Musipba kekeknga siyok. Gae yanggawanggak. Enat!” ngang iniwa 50 ita got tauknga waike mutewan kuwan pupzang enake Jesue kukut.

51 Siwan Jesuta anzing inikut, “Ga nata dasing tasinggamitde natayak,” ngang inikwaiwan natake ita yake, “Aana. Na kaina take tasingamiyakge nataat,” ngang inikut.

52 Iniwan yake anzing inikut, “Ga undang kunggayo. Musipbaatang nae natapi kekekak kakngata gatanggaman kaika take gwa sikamayak,” ngang iniwan zetgaman kaina kukgweat take siwat ita gatuna kake Jesu tawamban kuking.

Copyright information for `WNC