Mark 9

Siwan wamu waaknga yakenga Jesuta anzing yanikut, “Nata siakande siknga daninggat. Aminu ayuaingu kundu dua kumning gwene kawawa tapduknga Anututa amin panangge tasinggak kakngata apan kaning,” ngang yanikut.

Jesutane gupna inata kundu sikut.

(Mat 17:1-13; Luk 9:28-36)

Siwan masande tapduu katau kuut musa kautduanganu gwendu ngang kawa sandewana Jesuta Pitaat Jems gatu Jon nganggan pake ita tawanu mamaya siknga dakatune yanipakopbut. Yaniwan koke yuwawa Jesuta aminu inata kundu dakngawan kainata kaking. Kawawa itane tauknga kwaknga siknga siwan waenga siknga sikut. Aminu keunenana tapatuta tauknga tasiwan kwaknga unzingu sinanga dua. Siwan kawawa baminu akumbing katangga Ilaijaat Moseskatda anggaman siwat kaking. Kawawa waapaatda Jesuat wamu yaking.

Yawawa kake Pitata Jesu anzing inikut, “Aana. Ninu ane take siknga yuamang. Nindupewi ninda gepa gweaat gwenduat mitapnim. Gwendu gae siwan gwendu Mosesde siwan gwendu Ilaijae,” ngang inikut. Dasingge wa aminu akgwauking. Akgwauke Pitata wamu zaaknga yawit ngang natapan maiwan wamu waaknga yakut.

Yawan minga dakatuta apu wamakusiwan wamu takngatu minga ganang katangga anzing yakut. Aminu waapa natane waaknga. Nata ie take siknga nataat. Siwan ginda itane gen gwaamutnong ngang yawan natake zetgaman katakuke ngana aminu tapatu dua kaking. Jesu awiapatakan wa amikat yuking.

Siwan tawandaka ateke pukuyuk Jesuta wamu kekeknga anzing yanikut. Sanga ginda wa kaingge ie aminu tapatu ginda ma iniwam. Kuku tapduknga na aminbamde notnaapa matmat katangga gatu enawit gwenea yaninong ngang yanikut. 10 Siwan wamu waaknga gitna take natagwaanguke ina anzing yaking. Wamu matmat teke enawikge yanggau waakngae yapii dasing ngang yake 11 anzing inikwaiking, “Dasingge mama wam yanindamumsa aminda yake, ‘Ilaijata gamok apana aminu Anututa tapan Krais gatanimuyaapa dakngake masan apik,’ ngangu yakaing,” ngang inikwaiwa 12 yake anzing yanikut, “‘Ilaijata gamok apuke sanga kuupbam tanomanuwik,’ ngang siakande yakaing. Ngana nata daniwa natapnong. Ilaijata gwa apbut. Apan kake Judianana aminda inae banip tawake sanga wai takngatu takngatu ie tasingamuke tanguwa kupan wamu tupa yakapbut taknga buyana unin aawan kakumang,” ngang yanikut. “Siwan ngana wamu takngatu yakapsa aminu tapatuta na aminbamde notnaapae natake aminda masa namuyuk tokngabam nae namuning ngang tupa siknga matakut taknga buyana dua aawik ba dasing nataaing,” ngang yanikut.

Waatdaka tapatu waung waita takuu inikwasikngamukut.

(Mat 17:14-21; Luk 9:37-43a)

14 Siwan Jesuat pandetna waakwakatda tawandakaneta epuke pandetna kunduta yuking komune kundoke kawawa aminbamda pandetna waakwau yupbasiwawa Mosesde mama wam yanindamumsa aminu kunduat wa pandetnaat yanganuwawa kaking. 15 Sike apunggawa kake aminbamu wa yukingga asatnake ie isapmake kuke gaak wam iniking.

16 Siwan ita pandetna anzing yanikwaikut, “Ginu wa amikat minae yakaing,” ngang yawan 17 aminu tapatu aminbamu wa yukikatnana tapatuta Jesue yake anzing inikut, “Yanindamumsaapa. Natane waaknga waung waita tapan gena kusiwan nata gae takaput,” ngang inikut. 18 “Tapduk bamu asinggan waung wai waapata kekeknga tapan kepdakane pimamban aapna kwakngata genane akopa ita gena sambuwawan gupna gatukande akekekanggak. Siwan nata pandetda waung wai waapa inikwasitningge yaniwa ngana tasinanga dua,” ngang inikut.

19 Iniwan natake ita aminbam anzing yanikut, “Ginu Anutue natapa siakan dua siwan yamandet sikaing amin! Na gikat gatake yuke asinggan dandupewa ginda meya aknga nama gwaamuba take dua siwik. Ginda waatdaka waapa nae takapnong,” ngang yanikut.

20 Ngang yaniwan waatdaka waapa ie takapuwawa waung waita Jesu kake zetgaman waatdaka waapa tandambanuwan kepdakane pimake mukwaiwan aapna kwakngata genane akopbing.

21 Unzing tasiwan kake Jesuta itane nana anzing inikwaikut, “Tapduu datdasing ita unzingu sike yuak,” ngang iniwan, “Tupa siknga ita engang yukuune,” ngang inikut. 22 “Siwan tapduk asinggan waung wai waapata tasiwan maiwikge natake katap gwekatang gatu yanggaatang ngang muban pukunggak. Ngana gata sandekngamunanga take kakengu ninde butaya natake gatanimuyo,” ngang inikut.

23 Iniwan yake anzing inikut, “Aminu Anutue natapan kekeknga singgak kapata sanga kuupbam tasinanggengu take tasinanga ngang natayak gamu unzingu dua naniwim,” ngang inikut.

24 Iniwan zetgaman nana waapata anzing yakut, “Na Anutue natapa kekeknga singgak ngana kekeknga siknga siwikge gatangamuyo,” ngang inikut.

25 Iniyuwawan aminbamda ie isapmake apu yupbasinangge tasiwa kake ita waung wai waapa kaanga anzing inikut, “Ga waungu waatdaka aapa tapi genaat maakngaat kusikut tapa nata ga ganinggat. Gata waatdaka aapa teng! Teke gata gatuka i ma tapim,” ngang iniwan 26 waung wai waapata kumzang ainggamatayuk waatdaka waapa kumzang tandambanuke ateke kukut. Kuwana waatdaka waapata kupsaapa yuwawan kake aminbamda, “Gwa kungwanggak,” ngang yaking. 27 Siwan ngana Jesuta katakngine take tangenawan ita dandam yukut.

28 Siwan masande Jesuta yoakatang kopana pandetnatakan undang koke anzing inikwaiking, “Dasingge ninda waung wai waapa inikwasitnanga dua,” ngang iniwa 29 ita yake anzing yanikut, “Tumuk wamu dua yakengu waung wai inikwasitnanga dua,” ngang yanikut.

Akungwake enawikge wamu yakut.

(Mat 17:22-23; Luk 9:43b-45)

30 Siwan you wanggapma teke kusika Galili kep komune iat pandetnaatda unekan gatake kuwawa pandetna yanindamutnangge natake ita undang yuak ngang aminu tapatuta dua natapikge natake kuking. Kuyuk anzing yanikut, “Aminu tapatuta na aminbamdane notnaapa aminde yaman nuwa kupit. Kungwake tapduu gweaat gwenduat yuke gatu gweawit,” ngang yanikut. 32 Siwan ngana wamu waakngatane yapii anggaman dua natake inikwaitnangge akgwauking.

Maminda buyambam tapa yuak ngang yake yanganuking?

(Mat 18:1-5; Luk 9:46-48)

33 Siwan Kapaneam yot gapmane kundoke yoakatang kokenga Jesuta pandetna anzing yanikwaikut, “Kepiapane apuyuk ginu wamu dasing kaknga yaing,” ngang yanikwaiwan 34 ngana ininangge meptake wamna wena. Kuma yuking. Dasingge? Kepiapane apuyuk wa aminda, “Ninu itane pandetnaat nana mamin tapata nindane buyambam tapa yuak,” ngang yake yanganuking.

35 Siwan ita pukwike pandetna katau kuut musaat kepianganu tapaaya yayawamban apana ita anzing yanikut, “Aminu tapatuta tupan tapa yutnanggengu ita masan siknga yuke aminu kuupbam gatayamunangge yuyok,” ngang yanikut.

36 Yanikenga ita waatdaka tapatusimu katakngata take takapuke banakan teke betayuk anzing yanikut, 37 “Aminu tapatuta nae natanggamatake waatdaka umana wena tapatusimu aapasim binga gatangamiu waapata na kuut gatangamunggak kapa unin. Siwan aminda na gatangamiu waapata natane Nana atnanitewan apbum tapae kuut gatangamunggak kapa unin,” ngang yanikut.

Ninda pimanimde dua natake tasinggak kapa nindane notnin.

(Luk 9:48-50)

38 Siwan Jonda anzing inikut, “Yanindamumsaapa. Ninda kawatna aminu tapatuta yake, ‘Jesuta na gatangamunggak,’ ngang yayuk waung wai yanikwasiwan kuwa kake nikatnana duaapa ngang natake ninda asinindakngakumang,” ngang iniwan 39 yake anzing yanikut, “Ginda waapa ma inindakngawam. Aminu tapatuta nae umana yayuk duya takngatu tasikengu ita nae sapdut wamu zetgaman dua yawik. 40 Aminu ninda pimanimde dua natake tasinggak kapa nindane notnin daknganggak. 41 Sike aminu tapatuta gin danduke Anututa tapan Krais gatanimuyaapa dakngake yuak kapaat gatu itane pandetnaat gatayama ngang natake yangga kap gomune ginde daman atangopning. Unzing tasiwanu Anututa sanga tapatu aminu waapae siakande siknga ngang yake asimik,” ngang yanikut.

Anutue natapan kekekanggak kaknga pasiwan maikaingge yakut.

(Mat 18:6-9; Luk 17:1-2)

42 “Sike aminu tapatuta tasiwan aminu umana wena tapatu nae natapan kekekanggau aakwakat nana tapatuta pimapanu aminu wa atasiwan pimakut tapata tokngabam papik. Siwan suu buyambamu gwendu guyakngane wamake yanggabam gwene muba pukuke kupik gamu wai waaknga dua tasike toknga buyambamu dua papan,” ngang yanikut. 43 “Sike gatane katakgata tasiwan ga waiakngaatang pimakengu gata apatdakngake mumbi kuwan take siwik. Apatdakngake mumbi kuwan katakga tapatukan siwan wai waakngaatang dua pimake kayuk yuwiyak kaknga take yukengu wai dua siwiyak. Sike ga katakga dua patdakngawi tapaaya siwan wai waakngaatang pimakengu ga katau dua kungwake asinggan isiyuak gwekatang kuwi wai siknga siwik,” ngang yanikut. 44 (Sike keu waopatangu binda nake dua kungwakaing. Siwan katapda asinggan yasinggak.) 45 “Siwan gatane kepikata tasiwan ga waiakngaatang pimakengu gata apatdakngake mumbi kuwan take siwik. Siwan gatane kepika tapatukan siwan wai waakngaatang dua pimake gata kayuk yuwiyak kaknga take yukengu wai dua siwiyak. Sike kepika dua patdakngawi tapaaya siwan wai waakngaatang pimakengu ga katapatang muba kuwi wai siknga siwik,” ngang yanikut. 46 (Sike keu waopatangu binda nake dua kungwakaing. Siwan katapda asinggan yasinggak.) 47 “Sike gatu gatane kaikata tasiwan ga waiakngaatang pimakengu gata akwagike mumbi kuwan take siwik. Siwan ga kaika gwendukan siwan wai waakngaatang dua pimake gata Anututa amin panangge tasinggak kakngae gepbiatang koke yukengu wai dua siwiyak. Sike ga kaika dua kwagiwi gweaya siwan wai waakngaatang pimakengu katapatang muba kuwi wai siknga siwik,” ngang yanikut. 48 “Sike keu waopatangu binda nake dua kungwakaing. Siwan katapda asinggan yasinggak,” ngang yanikut.

49 “Sike wamu wa yanggat taknga tasikengu pangu pasiwan nanamu kaa siknga singgak bingata ginu nomana siknga yutning.

50 “Pangu sanga take siknga. Ngana panggane kaa taknga sipna siwanu ginda take dasing tasiwa kaa gatu siwik? Wena. Siwan ginu sanga noman yutnanga aknga banipzaatang yuwan ginu notzaat take siknga yanggatake yutnong,” ngang yakut.

Copyright information for `WNC