Matthew 14

Jonu yangga sauyamukut tapata akumbut.

Siwan tapduu waomune Herotda Gavmanu tupan tapa dakngake yuwawan Jesuta puya tasiwan natapbut. Natake puya amina anzing yanikut, “Aminu wa Jonu yangga sauyamukut tapata gatuna matmat katangga enake puya kekeknga wa pasiwan kaamang,” ngang yanikut.

Sike tupa Herotda maya tapatu umana Herodias. Uyapna Filipdane maatna ngana kaiwan kuwan maatnae takut. Tapan natake Jonda Herot anzing inikut, “Gata maya aapa tapi take dua singgak,” ngang gatu gatu iniwan Herotda Jonu tanggaganuke napda wamake kaautde tekut. Teke atangutnangge natapan ngana aminbamda Jonde ayanikapsaapa ngang natapbingge akgwauke dua tanguwan kumbut.

Sike tapduu gwendune tapduknga mingata tangaikut gwende natake nanam sake nake iat aminu kunduatda unekan gatake yuwawa Herodiasdane yapanata apu wakumu wa aminda yukingu banakan inatakan taiwawan kake Herotda take siknga natapbut. Natake siakan ngang yawan kekekawan maya waapa anzing inikut. Gata nae sangaapatu gamitde naniwinu nata akgamit ngang iniwan kekekawan natake maya waapatane mingata natdetdet iman pake anzing yakut, “Gata Jonu yangga sauyamukut tapatane gwapakngi dopangu gwendune teke ane nae namuyo,” ngang yawan buyambam tapatane musia meya sikut. Ngana aminu iat gatake yuke nakinggane kaine wamu siakan ngang yawan gwa kekekakutde natake ayanggak kaknga tasinong ngang yake 10 amina yanipewan kaaut yot gwene kuke Jondane guyakngi mataking. 11 Matake gwapaknga dopangu gwendune teke takapu maya mateu waapae ima take mingae taku imukut. 12 Siwan Jondane pandetnata apu gupnasanu taku kwaikenga kuku Jesu iniking.

Nanamu aminu 5,000-de yaman naking.

(Mak 6:30-44; Luk 9:10-17; Jon 6:1-14)

13 Siwan Jesuta you wanggapma teke dopangbamu gwendu take kautdu saak amina wena kopatang inatakan kukut. Kuwawan aminbamda undang kukut ngang natake yot gapma gapma peke kuku kwaimtapa tawatake kuking. 14 Tawatake kuwawa kwaimune kuke kaawan aminbamu asapa kakut. Kake butaya natake mait aminu maitna sandeyamukut.

15 Sike bangee ninu itane pandetnata ie kuku anzing inikumang, “Keu akomu aminu wena siwan gunzit kaya gwa pukunggak. Unzingge gata aminbamu yanipewi you gapmanduine kuku nanamna undang usiut,” ngang inina 16 ngana yake anzing ninikut, “Dasingge kuningge yakaing? Gisa nanamu yamunong,” ngang niniwan 17 yake inikumang, “Ninu andangu nanamu buyambamda dua yuaing. Poyau katau kautdu musaat pis dakaaya nganggakan yuaing,” ngang inina 18 natake, “Nae ane pakapnong,” ngang ninike 19 aminbamu wa yukingu yaniwan zongazongane pukwiking. Pukwiwawa poyau wa katau kautdu musa gatu pis wandakaat ngang pake enandang pakusang kake inimbakngakenga nanamu wa puke pandetnae niman pake yamuna naking. 20 Yamuna kuupbamda napa musia gitnawa kaiknga yukingu ninu pandetnata butuke sapat yau katau kuut musaat kepianganu gweayane pamuna dopbing. 21 Sike wawi nanam nakingu 5,000. Sike maya waatdaka ngangu dua kendeking.

Yangga engatangan yaitake kukut.

22 Sike Jesuta pandetna nininggamatawan dopangbam gwene koke ninda gamok yangga gapan gwenu kautdu saak kunimde niniwan kuwatna ina aminbamu wa yanipewan kuking. 23 Yanipewan kuwana inatakan baku baku dakane tumuk wam yanangge kopbut. Koke bangee inatakan undang yuwawan 24 ninda dopangbam gwenu take yangga gapan gwene banakan gwa kukumang. Kuwatna gou buyambam siknga nomin katangga apuyawawan yangga sambuya asenawawan 25 akwakanangge dapaknga siwan ngana zikaa ayuwawan Jesuta yangga gapan gwene engatangan yaitake apu ninde apan 26 kake asatnake a kongu tapatu ngang yake akgwauke kumzang ainggamatakumang.

27 Ainggamatana ngana zetgaman anzing ninikut, “Musipza gitnata yutnong. Nata nina siknga apunggat. Ginu ma gwaubam,” ngang ninikut.

28 Siwan Pitata yake anzing inikut, “Aana. Siakande ga gandukengu gata na naniwi nata yanggaangan gae yaitake kuwa,” ngang inikut.

29 Iniwan Jesuta, “Asapin,” ngang iniwan dopangbam gwen teke yanggaangan yaitake Jesue kukut. 30 Kusika ngana gotda puyapan kake akgwauke yanggaatang pukunangge sike yanggamatake, “Aana. Gata gatangamuyo,” ngang inikut.

31 Iniwan zetgaman katakngita tanggaganuke anzing inikut, “Ganiwa natapi takesim sik ngana dasingge dua natapi kekekak,” ngang inikut.

32 Siwan dopangbam gwene kopat gotda atzakngawan 33 kake ninu dopangbam gwene yukumangu ie inimbakngake, “Siakande siknga ga Anututane waaknga,” ngang inikumang.

Mait aminu maitna sandeyamukut.

(Mak 6:53-56)

34 Sike yangga gapan gwenu kwaimune gwa kukenga kuku Genesaret kep komune kundopbumang. 35 Kundopnana aminu ugwak saak nana aminda ie Jesu ngangu atnatake wamu you wesim yuaingge yatewa kuwan mait aminu kuupbam ie pakapbing. 36 Pakapuke ininggamatake ita kapewan mait aminda katakngita Jesutane tauknga nomna saasaakngi wangane wasiningge iniking. Iniwa kapewan katakngitakan taukngane wasiking aminu kuupbamda gatuna take siking.

Copyright information for `WNC