Matthew 16

Duya takngatu kanangge yaking.

(Mak 8:11-13; Luk 12:54-56)

Siwan Ferisi amikat Sadyusi amikatda apu Jesu tasiwa siwikge natake duya takngatu Anututa Jesu kawan take singgakge tuwangu tasiwan kanangge yaking.

Yawa ngana yake anzing yanikut, “Bangee mingandakata gamana siwan kake ginda anzing yakaing, ‘Gamana siwan apmanu tapduu take sinanggenggak,’ ngang yakaing. Sike gatu tembana gunzitda akopnangge siwan mingata gamana sike gatuna zikaa siwan kake ginda anzing yakaing, ‘Enandangu gamana siwan apmanu gotda apuyapan gatu sopa atawik,’ ngang yakaing. Ngan. Ginda tuwangu enandang nana kake ginda katak usanzikaing. Ngana ginda tapduu apman yuamang komdane tuwangu katak dua kake usanzikaing. Ginu wai siknga. Ginu Anutue gen dua gwaamukaingga duya kanangge yakaing. Ngana nata duya takngatu dua tasiwa kaning. Ginda duya ayanikapbut tapa Jona ngang iniking kapata tupa siknga tasikut bingakan kaning,” ngang yanike wa aminu apeke kukut.

Sanga Ferisi amikat Sadyusi amikatda tasikaing kakngae yakut.

(Mak 8:14-21)

Siwan Jesutane pandetnata yangga gapan gwenu gwa yatupmake kuke ngana poyakat pakapnangge apbotakumang. Siwan Jesuta tuwang wamu takngatu anzing ninikut, “Ginu katak siknga gwautnong. Ginu sanga Ferisi amikat Sadyusi amikatda pake pasiwa poyakga paptakaing kakngae gwautnong,” ngang niniwan, “Ninu poyau dua pakapbumangge yanggak,” ngang nisa yakumang.

Yana natake ita anzing ninikut, “Ginda nae banip dua natapa kekeknga siwan kaat. Dasingge ninu poyau wena ngang yakaing? Asinggan daniwa ngana ginu natdetdetzaatang gitna dua pake yuaing ba dasing? Ginu poyau katau kautdu musakanu 5,000 aminda nakingge ginu gwa botakingge yakaing ba dasing? Sapat yau datdasing pamukingge apbotake yakaing? 10 Siwan ginu poyau katau kuut musa kautdu gomaya ngangu aminu 4,000-da nakingge ginu gwa botakingge yakaing? Sapat yau datdasing pamukingge apbotake yakaing? 11 Nata danike poyakge dua natake daniwa ngana dasingge poyakgekan nataaing? Ginda Ferisi amikat Sadyusi amikatda kaitaknga pasikaingge gwautnong,” ngang niniwan, 12 “Ita sanga poyakat sawa paptakaingge dua ninik ngang natapbumang. Aho. Ferisi amikat Sadyusi amikatde wamde gwautnimde ninik,” ngang natapbumang.

Jesuta Kraistapa dakngake yuak ngang Pitata yakapbut.

(Mak 8:27-30; Luk 9:18-21)

13 Siwan Jesuta Filip gavmanu buyambam tapata tupa Sisaria yot gapma yukuune wesim kukut. Kuke pandetna anzing ninikwaikut, “Aminda na aminbamdane notnaapae dasing yakaing,” ngang ninikwaiwan 14 anzing inikumang, “Aminu kunduta gae, ‘Jonu yangga sauyamukut tapa,’ ngang yakaing. Siwan kunduta, ‘Ilaija tupa siknga ngang yakapbut tapa,’ ngang yakaing. Siwan kunduta, ‘Yanikapsa aminu tupa siknga yukut tapatu Jeremaia ba ayanikapsa tapatu,’ ngang yakaing,” ngang inina 15 anzing ninikut, “Sike gisa nae dasing yakaing,” ngang niniwan 16 Saimon Pitata yake anzing inikut, “Anututa ga tapan gata Krais gatanimik kapa dakngake Anutu kayuk asinggan yuak kapatane waaknga ga,” ngang iniwan 17 yake anzing inikut, “Saimon, Jonatane waaknga. Aminu keunenana tapatuta dua wamu waaknga gae yeukgamuk. Aho. Nana enane siknga yuak kapata yeukgaman kake yanggayakge apbakngayo,” ngang inikut.

18 “Siwan nata ganinggat. Ga umanda Pita. Unzing yapii gata kekeknga sup gwenda binga yuayak. Sike suu wagwene engatangan tasiwa natane amin takwakga kekeknga yuwawa katap bamdane kekeknga akngata dua yaitapaakusiwik,” ngang inikut. 19 “Nata kekeknga aknga gwabokziu enandang kopnanga daka binga gae gamit. Gama pake sanga Anututa enandang yuke gwa ayandakngakut takngakan kepdakane yandakngayo. Sike sanga Anututa enandang kapewan tasikaing kakngakan kepdakane kapewi tasining,” ngang inikut. 20 Inikenga wamu kekeknga pandetna ninike aminu tapatu Anututa tapan Kraistapa dakngake yuak ngangu dua ininimde ninindakngakut.

Kungwake gatu enawit ngang yakut.

(Mak 8:21-9:1; Luk 9:22-27)

21 Siwan tapduu wagwenuneta Jesuta pandetna tuwanguke Jerusalem gapmane asiknga kopikge anggaman ninikut. Undang kopan ninu Judia amindane take amikat gatu Anututane yot takwan gwene pasiya amindane take akwakat gatu mama wam yanindamumsa amikatda ie meya takngatu takngatu imuning. Imuke yawa tanguwa kungwake gatu tapduu gweaat gwenduat gwene gatu enawikge wamu anggaman ninikut. 22 Niniwan natake Pitata take kwaim saak taku tuwanguke kaanga anzing inikut, “Aana. Anututa musia kwikwiknga natanggamuke gatanggaman meya wa gae dua apan,” ngang iniwan 23 ita tapan tekwamban yake anzing inikut, “Gata iwana dakngawi ganduke ganinggat. Na napbimbi ayanggat taknga tasingamuning,” ngang inikut. “Gata Anututane banip dua natdeyak. Wena. Gata aminde natdetdet natake kepina umukngamunggayak,” ngang inikut.

24 Inikenga pandetna anzing ninikut, “Aminu tapatuta na nawanangge natakengu inane banip tawanangge nataak kaknga undang teke iwanata amin saamdakane na nuwa kupit binga kumnangge dua gwauke meyana gwaamuke na nawamsok. 25 Sike aminu tapatuta nae natake tasiwawan aminu kunduta semna natangamuke tanguwa kupanu ita gatuna kayuk yuwik kakngana atake asinggan yuwik. 26 Sike aminu tapatuta sangaapana buyambam siknga papik. Pake ngana masande akupanu sanga wa pakut takwakga dasing gatangamik? Wena. Sike sanga dasitna bingata kayuk yutnanga akngana wena sikuu gatuna tanangge muke usiwik? Wena. 27 Na aminbamdane notnaapa dakngake yuat tapata Nanatane kakaa akngane yuke angelanaat naat kuut apnim gwene nata sanga yake aminbamde sanga atasiking kaknga yamit. 28 Nata siakande siknga daninggat. Aminu ayuaingu kundu dua kumning gwekatangu na aminbamdane notnaapa buyambamtapa dakngake apa nandupning,” ngang ninikut.

Copyright information for `WNC