Matthew 18

Maminda iatnana yapbike buyambam tapata dakngake yuwik?

(Mak 9:33-37; Luk 9:46-48)

Siwan tapduu waomune pandetnata kuku Jesu anzing inikumang, “Maminda aminu kundu yapbike Anututa amin panangge tasinggak kakngae gepbiatang yuaing amindane buyambam tapa dakngake yuak,” ngang inina natake waatdaka tapatusim yatawamban apan banakan tekut.

Teke anzing yakut, “Nata siakande siknga daninggat. Ginda musipza tapa tekwamban buyambam tapa yutnanga akngae masa imuke waatdaka aapa binga dua dakngakengu ginda Anututa amin panangge tasinggak kakngae gepbiatang yutnanga akngane dua siknga kopning. Sike aminu tapatuta inae umana wenaapa waatdaka aapasim binga dakngakengu aminu waapata aminu kundu Anututa amin panangge tasinggak kakngae gepbiatang yutningge yapbimbik.

“Sike aminu tapatuta nae natanggamatake waatdaka umana wena tapatusimu aapasim binga gatangamiu waapata na kuut gatangamunggak kapa unin,” ngang ninikut.

Waiakngata aminda Anutue natapan kekekawik kaknga pasiwan maikaing.

(Mak 9:42-48; Luk 17:1-2)

“Siwan ngana aminu tapatuta tasiwan aminu umana wena tapatu nae natapan kekekanggau aakwakat nana tapatuta pimapanu aminu wa atasiwan pimapik kapata tokngabam papik. Siwan suu buyambamu gwendu guyakngane wamake yanggabam gwene muba pukuke kupik gamu wai waaknga dua tasike toknga buyambamu dua papan,” ngang ninikut.

“Aminda pasiwa aminu waiakngaatang pimakaingge tokngabamu apaning. Siakan. Wai waaknga asapik. Ngana aminu wai waaknga tangenake tasiningga tokngabamu apaning,” ngang ninikut. “Sike gatane katakgata ba kepikata ba tasiwan ga waiakngaatang pimakengu gata patdakngake mumbi kuwan take siwik. Patdakngake wai waakngaatang dua pimake kayuk kaknga pake yuwiyak gamu wai siknga dua siwim. Siwan dua patdakngake katakga tapa ba kepika tapaayata tasiwat ga pimapi katau dua kungwanggak gwekatang muba kuwi wai siknga siwik. Sike kaikata tasiwan ga waiakngaatang pimakengu akwagike mumso. Akwagike wai waakngaatang dua pimake ga kayuk kaknga pake asinggan yuwiyak gamu wai siknga dua siwim. Sike kaika gweaya siwan tasiwan gata pimapi katapbapatang muba kuwi wai siknga siwik,” ngang ninikut.

Tuwang wamu sipsipda wena sikutde.

(Luk 15:3-7)

10 “Siwan ginu katak siknga gwautnong. Dasingge? Ginda waatdaka mateu a yumdekan ngang natapnang. Wena. Daniwa natapnong. Enandangu angela wa amin kayuaingu asinggan Nana enandang yuak kapaat unekan gatake yuaing. 11 (Dasingge? Na aminbamdane notnaapa dakngake aminu waiakngaatang pimamsa amin gatayamunangge apbum.”)

12 “Ginu dasing nataaing? Aminu tapatutane sipsipna 100-da yuaing, ngang sipsipna gwendu wena siwanu toikngata dua tawambik ba dasing? Wena. Ita 99-nu tawandakane peke kuku sipsipna wena wa sikut gwende tawambik. 13 Nata siakande siknga daninggat. Tawake kakengu sipsipna wagwende take siknga natapik. Sike sipsipna 99-nu wena dua sikingge take siknga dua natapik. 14 Ina unzakan, Nanza enandang yuak kapata waatdaka akwakzipat nana tapatuta pimake kayuk yutnanga aknga dua pake wena siwan kake take dua natapik,” ngang ninikut.

Waiakngana sandeyamunangge yakut.

15 “Sike notdata gae wai tasinggamanu gata kuwi gisatakan yuke waiaknganae iniyo. Iniwi gae wam natapanu iwan dua dakngake yutzan. 16 Sike ita gae wamu dua natapanu gata aminu tapatu ba tapaaya papi ginu kuutda yuke wamu waaknga natapnong. Natawawa gitda yawat aminu tapaaya ba tapaat tapatuatda wamu waaknga natake tanomunuwa kekekawik. 17 Siwan ngana aminu waakwakge wamu dua natapanu gata miti yot gwendune gikaat kokaing aminde yaniyo. Sike ita aminu waakwakge wamu asandewanu gata aminu waapa dongu inatanana ba kait pasiyuk takis papsa amin binga daknganggak ngang kayo.

18 “Nata siakande siknga daninggat. Anututa enandangu gwa yandakngakut takngakan ginda kepdakane yandaknganong. Sike sangabamu Anututa enandangu gwa kapewan pasikaing kakngakan ginda kepdakane kapewa pasinong.

19 “Siwan nata gatu siakande siknga daninggat. Aminu gikatnana tapaayata musia takngatukan sanga tapatue natake waapaatda tumuk wamu sanga unin tanangge yasanu Nana enandang yuak kapata aminu waapaatde ayamik. 20 Ngan. Sike aminu tapaaya ba tapaat tapatuatda natane umanae natake unekan gatake yutningu nata wa aminde banakan yuwit,” ngang ninikut.

Puya aminu tapatuta sanga yake papikge dua katekut.

21 Unzing niniwana Pitata kuku Jesu anzing inikwaikut, “Aana. Notnata gatu gatu wai tasingamanu datdasing sandekngamit? Gatu gatu katak kuut musa kautdu sipmaat sandekngamit ba datdasing,” ngang inikwaikut.

22 Inikwaiwan Jesuta yake anzing inikut, “Gatu gatu katak kuut musa kautdu sipmaat sandekngamuyo ngang dua ganiwit. Anzing ganiwit. Aminu 25-dane katakngi kepi binga tapdukbam asinggan gatu gatu kosangayuk sandekngamuyo.

23 “Siwan Anututa amin panangge tasinggak kaknga anzing. Take aminu tapatuta aminata sanga moo pakinggane tuwanga tapatakakut. 24 Tapatakanangge yawan tapatuta mani buyambam siknga (K10,000,000) yake imikge takapbing. 25 Takapa ngana waapata mani wena. Yake imunangge apmeptakut. Apmeptawan takeapanata anzing yakut, ‘Mamin tapataka aminu aapaat maatnaat waaknga yapanaat sangaapanaat manita usinangge natakengu mani naman papa siakan siwik,’ ngang yakut.

26 “Ngang yawan natake aminu waapata muna puke inimbakngake anzing inindatapbut, ‘Toknga ma natangamim. Apmea yake gama sandewik,’ ngang inindatapbut. 27 Inindatapan butaya natangamuke sandekngamukut.

28 “Sandekngamuke initewan kuke waapasimda notna tapatu puya takngatukan tasike yukumayak kapa kakut. Kake waapata mani mateknga ngang yake imikge inikut. Inike guyakngaatang panggamuyuk mani yake, ‘Nam! Nam,’ ngang inikut.

29 “Guyakngaatang panggamuyuk iniwawan kepdakane pimake, ‘Toknga ma natangamim. Apmea gamit,’ 30 ngang inikut. Iniwan ngana toknga natake kaaut yotde tewan yusika mani yake imukenga yotna kuwik ngang yawan kekekakut. 31 Yawan kekekawan kake notna kunduta baniaatang meya siknga natapbing. Natake kuku puya toiknga puya aminda waapa unzing tasiwan kakumang ngang iniking.

32 “Iniwa natake puya toikga puya aminu waapa yatawamban apan anzing inikut, ‘Ga puya aminu wai sikngaapa. Gata nanindatapi buyambam siknga sandekgamukum. 33 Nata gae butaya natanggamukum taknga tawakuyak gamu notdae butaya natangamim,’ ngang inikut. 34 Inikenga musia toknga natake aminu toknga imuningge tewan kuke yuke sangae yake kuupbam imana waitdetewan kuwik.

35 “Sike meya dua natake ginu kuupbamda notzatane waiakngana siakande siknga inandek inandek dua sandeyamanu natane Nana enandang yuak kapata ina unzakan ginde yake tasindamik,” ngang ninikut.

Copyright information for `WNC