Matthew 19

Jesuta maya papsa aknga zipmandakngakaingge yakut.

(Mak 10:1-12)

Siwan Jesuta wamu wa yawan puyawana Galili kep teke Judia keu Jodan yanggaapata wesiwan kautdu saak yuaing aminde kukut. Undang kuwan aminbamu unenanata tawawawa maitna sandeyamukut.

Siwan Ferisi aminu kunduta ie apuke tasiwa siwikge apuke kunduta anzing inikwaiking, “Aminu tapatuta maatna inikwasiwan kuwanu Mosesde mama wamu asandewik ba dasing,” ngang inikwaiwa ita yake anzing yanikut, “Anutu tupa siknga amin tumukut tapata aminu wawiat mayaat ngang tumukut. Tumuke ita anzing yakut, ‘Unzingge wawita nana minga peke kuwan maatnaat gatake unekan yuke sanga tapatukan binga dakngake yutzan,’ ngang yakut taknga dua kendeking ba dasing? Unzingge waapaatda tapaaya binga dua yutzan. Wena. Waapaatda sanga tapatukan binga dakngake yutzan. Unzingge sanga Anututa unekan gwa tapan gatapbuu aminda zipmandakngake sandetnanga dua,” ngang yanikut.

Yaniwan yake anzing iniking, “Mosesda mama wamu takngatu ninde nimukut. Aminda maatna inikwasitnangge natakengu pepa maya zipmandakngake sandekaingu sandu ie imuke inikawasiwan kuwik ngangu dasingge nimukut,” ngang inikwaiking.

Inikwaiwa yake anzing yanikut, “Mosesda yamandet ngang bapusae natake ita kapewan maya yanikwasikaing. Ngana Anututa amin tumukut gwene sanga waaknga wena. Nata anzing daniwa natapnong. Aminu tapatutane maatnata yasewa dua tasiwan ngana apnata inikwasike maya kayuk tapanu wawi waapata yasewaapa daknganggak ngang natapnangge,” ngang yanikut.

10 Siwan ninu pandetnata anzing inikumang, “Wawita maatna inikwasiwikge kepi unzing siwanu wawita maya dua tapan take siwik,” ngang inina 11 ita yake anzing ninikut, “Aminu kuupbamda dua wamu ginda wa yaing kaknga taning. Wena. Anututa aminu kundue ayamik amindakan wamu waaknga taning. 12 Aminu inata inata aminu maya dua paning. Wawi kundu mingata bokngikinguneta maya panangge dua nataaing. Siwan wawi kundutane gupna matawan maya panangge dua natapning. Siwan aminu kundu Anututa amin panangge tasinggak kakngae puya pasinangge natake maya paningge ayandakngakaing. Aminda wamu aaknga natapnanggengu take natapsok,” ngang ninikut.

Wam kwikwiu waatdakae yamukut.

(Mak 10:13-16; Luk 18:15-17)

13 Siwan aminu kunduta waatdaka pake ie pakapbing. Jesuta katakngita wasike wam kwikwik yaniwikge pakapa ngana pandetnata kaanga yanina 14 natake Jesuta anzing ninikut, “Ginu kapewa waatdaka nae apnong. Ginda ma yanindakngawam. Aho. Aminda waatdaka aakwakga nae nangaakan dua nataaing binga daknganingu Anututa amin panangge tasinggak kakngae gepbiatang yuaikat nana aminu unin,” ngang ninike 15 wasiyuk wam kwikwik yaniwan puyuwana peke kukut.

Wawi mateu sanganambabanu kayaapa.

(Mak 10:17-31; Luk 18:18-30)

16 Siwan aminu tapatuta Jesue apuke anzing inikut, “Yanindamumsaapa. Nata sanga take zaaknga tasike kayuk yutnanga aknga pake kayuk asinggan asinggan yuwit,” ngang inikwaiwan 17 yake anzing inikut, “Dasingge gata sanga take siknga akngae naninggayak? Tapatutakan take siknga. Sike gata kayuk yutnanga aknga tananggengu gata Mosesdane mama wamu kuupbam tawamso,” ngang iniwan, 18 “Mama wamu zaaknga tawambit,” ngang inikwaikut.

Inikwaiwan yake anzing inikut, “Mama wamu anzing mataking,
‘Gata aminu ma zipim.
Yasewa ma tasiwim.
Kukae ma papim.
Amin notdae kemu ma yaniwim.
19 Nangga minggae wam gwaamuke ie gepbiatang yuyo.
Siwan aminu gae wesim yuak kapae butaya natangamuyo.
Unzing gikae gupba wai dua siwikge natake butaya nataayak binga,’ ngang mataking,”
ngang inikut.

20 Iniwan ita yake anzing inikut, “Mama wamu wa kuupbam asinggan tawanggat. Ngana na dasing bingae dapmanggat,” ngang iniwan 21 yake anzing inikut, “Gata kayuk yutnangge take natakengu ga kuke sangaka yami usiwa manina pake sangana wena aminde yamuyo. Unzing tasiwinu take siknga kayuk yutnanga akngaka enandang yukgamuwawan ga apu na nawamso,” ngang iniwan 22 natake musia meya siknga siwan kukut. Dasingge? Itane sangaapana buyambam. 23 Unzingge ita kuwawan kake Jesuta pandetna anzing ninikut, “Nata siakande siknga daninggat. Aminu sangana buyambamda sanga Anututa amin panangge tasinggak kakngae gepbiatang kopnanggengu kwatan siknga tasike kopik. 24 Gatuna daniwa natapnong. Ikwawa gamanda tauk bupmakge ganangiatang kopnanggengu ita kwatanu aminu sangana buyambamu kayata Anutue kekeknga aknga gepbiatang kopnangge tasining binga dua,” ngang ninikut.

25 Niniwan natake kumzang satnake anzing yakumang, “Unzingge maminda kayuu asinggan yuwik,” ngang yana Jesuta noman siknga nindunggamatake anzing ninikut, 26 “Aminda unzingu tasinanga dua. Ngana Anututa sangabamu atasinanga,” ngang niniwan, 27 Pitata yake anzing inikut, “Natapso. Ninda sangabamin peke ga gawakamang. Unzingge ninda mina binga panim,” ngang iniwan 28 natake anzing ninikut, “Nata siakande siknga daninggat. Masande na aminbamdane notnaapata buyambamtapa enane siknga yuke wama yawa kekekawik. Siwan tapduu wagwene sangabamu kayuk dakngake yuwawa ginu na nawakaingu gikaya buyambam tapatane kekeknga aknga pake aminu Isrel nana dongu 12 usanzitning,” ngang ninikut. 29 “Siwan aminbamu natane umanae yanikapnangge natake yotna ba uyapna ba samina ba nana ba minga ba waaknga ba puyana peningu sanga buyambam siknga ie tangge yake pake kayuk yutnanga aknga pake kayuk asinggan asinggan yutning. 30 Ngana aminu kundu tupan amin yuaingu masan amin daknganing. Siwan aminu kundu masan amin yuaingu tupan amin daknganing,” ngang ninikut.

Copyright information for `WNC