Matthew 2

Natdetdena kayata apu Jesu kaking.

Siwan Herotda tupan tapa yukut gwekatang Jesuta Betlehem yot gapma Judia kep komune yuak gapmane aakut. Aawana natdetdetna kaya aminu gunzitde yapiiatangga Jerusalem apu anzing yaking. Engangu kayukapa Judia amindane buyambam tapa dakngawik kapa zandang yuak? Ninu itane yekapdaak gwenu gunzitde yapiiatang yuke kake gwa aakut ngang natake apu ninu waapa inimbaknganangge apukamang ngang yaniking.

Siwan buyambam tapa Herotda natake asatnawan aminbamu Jerusalem nana kuupbam asatnaking. Siwan Herotda Anutue yot takwan gwene pasiya amindane takeakwakat gatu mama wam yanindamumsa amikat yayawamban unekan apa anzing yanikwaikut, “Anututa tapan Krais dakngawik kapata zandang aawik,” ngang yanikwaikut. Yanikwaiwan yake anzing iniking. “Betlehem yot gapma Judia kep komu yuaune aawik,” ngang iniking. “Dasingge, ayanikapsa aminda anzing mataking,

‘Ginu Betlehem nana Judia kep komdane yot gapmabamu
ginu dua dapbitning. Wena siknga.
Sike gikatnana tapatuta apuke
natane amina Isrel nanae kuyana yuwik,’ ngang mataking,”
ngang take aminu waakwakga Herotde unzing iniking.
Unzingge Herotda wepda siknga aminu gunzitde yapiiatang nana amin yayawamban apa anzing yanikwaikut. Yekapdaau wagwenu zaapduk apan kaking ngang yaniwan yake anggaman iniwa natapbut. Natakenga kemu anzing yanikut. Ginu kuke engangu waapa kakengu ginda wamu nae takapa nakaya kuke inimbakngawit ngang yanipewan kuking.

Kuwawa yekapdaau wagwenu tupa gunzitde yapiiatang yuke kakingu ita tupan kuwawan tawatake kuwawa paku you engang kapata yukut gwene tuwanguke enane yukut. 10 Yekapdaakga yuwan kake musip gwaang natake 11 yoakatang koke engakat minga Mariaat kake umana yatangenatnangge natake akgwetake inimbakngake yakngaatang zike sanga kundu ie imuking. Mani buyambam gatu sanga planggane inuknga binga wa manina buyambamda usiking. Siwan katau dakatutane inuknga kapanga take siknga singgak. Siwan manina buyambam sikngata usikingkat imuking. 12 Imukenga dapun peke mia kawawa Anututa anzing yanikut. Herotde gatusa ma kuwam ngang yaniwan natake enake kepi tapatu tawake gatuna yotna kuking.

Mingananata Jesu take Isip kuking.

13 Siwan aminu waakwakga gwa kuwana Josepda mia takngatu kawawan angelata anggaman singaawan kakut. Kaawan waapata anzing inikut. “Enat! Tupantapa Herotda engang waapa tangutenangge natake apmaatzim tawambik. Ge ga enake engakat mingaat papi Isip kep komune datakunong. Datakuke undang yuwawa apmea nata daniwa ginu gatu ane apnong,” ngang inikut.

14 Iniwan natake Josepda enake engakat mingaat papan zikaane Isip kuking. 15 Kuke undang yuwawa tupa siknga Anututane wamna yanikapbut tapata apmea aawikge wam taknga anzing yakut. “Waakngata Isip yuak. Yatawamba apik,” ngang yakut. Sike wa yakut taknga buya unin aakut. Siwan waakwakga Isip kuke yuwawa masande Herotda kumbut.

Herotda yawan waatdaka zipa kumbing.

16 Siwan Josepda engakat mingaat pake Betlehem teke datakuwana Herotda kaawan natdetdetna kaya aminda kem tasiwa kake musiaatang toknga siknga natapbut. Natake natdetdetna kayata kuminamu wagwenu tupa kakingge tapduknga gwende gatu natapbut. Natake Betlehem nana amindane waatdaka nakanu gweaat gwenduat dua kaking aminu zipa puyuwikge amina yanipewan kuku zipa kumbing. 17 Zipa puyuwan wamu takngatu tupa siknga Jeremaiata Anututane wam take yanikapbut taknga siakande buya unin aakut. Sike ita wamu anzing yakapbut.

18 “Rama yot gapmane nana aminda nataawa
kwanam kumzang siknga siwan natapning.
Reselta waakngae kwanam siwawan kake
bitang ngang iniwa maikut.
Dasingge? Waakngata wena gwa siking.”
Jeremaiata wamu wa yakut taknga gunziu wagwene siakande buya unin aakut.

Jesu tapat yotna gatu kopbing.

19 Siwan Herotda akupana Josepda Isip yusika mia takngatu kakut. Kawawan angelata anggaman apan kakut. Apan kaawan ita anzing inikut. 20 “Enat. Waatdaka tangutenangge tasikut amin tapa gwa kumbutde waatdakaat mingaat pake Isrel kep komune kopso,” ngang inikut.

21 Iniwan Josepda natake enake waatdakaat mingaat pake Isrel kep komune kopbut. 22 Undang koke yuwawan aminu tapatuta anzing inikut. Akeleas Herotdane waakngata nanae tangge yuke Judia aminde tupantapa dakngake yuak ngang iniwan natapbut. Natake undang kopnangge gwauya natapbut. Gwauya natake yusika zikaa gwendune mia takngatu kaawan Anututa gwaut wam iniwan natapbut. Iniwan natake enake papan Galili kep komune kuking. 23 Kusika you gapmandu umana Nasaret ngang inikaing gapmane kuke yuwawa Nasaret nanaapa ngang Jesue yaking. Ge wamu takngatu tupa siknga Anututane wam yanikapbing aminda yaking kaknga siakande buya unin aakut. Wa aminda anzing yakapbing. Nasaret nanaapa ngang ie yaning ngang yakapbing.

Copyright information for `WNC