Matthew 21

Jesuta Jerusalem gapmane buyambam tapata binga kopbut.

(Mak 11:1-11; Luk 19:28-40; Jon 12:12-19)

Siwan Jerusalem gapma wesim kundoke yot Betfasi gapma tawanu Oliv daka yuaune kuke Jesuta pandetna tapaaya anzing yanikut, “Gitda you atugapmasimu kaamayaune kopzon. Koke zetgaman gitda ikwawa gamana gwendu napda tewatanguwan mateknga kuut wamapeninga kake gitda waike nae pakapzon. Sike aminu tapatuta wamu takngatu daniwanu anzing inison, ‘Buyambam tapata anggweyatde puya kaya,’ ngang iniwat zetgaman danipewan pakapzon,” ngang yanipewan kukumayak.

Sanga wa tasikumayak kakngae wamu ayanikapsa aminu tapatuta anzing yakut,

“Ginda aminu you Saion gapmanenana anzing yaninong,
‘Kanong! Buyambam tapasata ginde apunggak.
Ita inane umana dua tangenakgak kapa dakngake
ikwawa gaman gwene engatangan pukwike apunggak.
Ita engatangan ikwawa gaman sangaapa papsa gwene pukwike apunggak,’”
ngang yanikapsa aminda yakut taknga buya unin aakut.

Siwan pandetna waapaau Jesuta yanikut taknga tasikumayak. Ikwawa gamanu matekngaat mingaat pakapat tauknga kundu ikwawa gamande masene pewat Jesuta engatangan koke pukwikut. Pukwike apuwawan aminbamda Buyambam tapana initakuningge natake got tauknga kepiapane usiwa kunduta zagwa tatak matake kepiapane usiking. Siwan aminbamu kundu tupan kuwawa kundu masan apuyuk anzing yanggammataking,

“Devitdane dongune aakut tapata apan kana take siknga singgak.
Umana tangenatnong!
Anutu enane yuak kapata kawan take siknga singgak,”
ngang yaking.

10 Yake tasiwawa Jesuta Jerusalem gapmane kopan aminu you wanggapmanenana kuupbamda asatnake anzing yaking, “Aminu aapa mamin,” ngang yawa 11 aminbamu kepi kukingga anzing yaking, “Ita Jesu, ayanikapsaapa Nasaret gapma Galili kep komu yuaune nanaapa,” ngang yaking.

Jesuta aminu sangaapa pakapbing amin yanikwasiwan kuking.

(Mak 11:15-19; Luk 19:45-48; Jon 2:13-22)

12 Siwan Jesuta Anututane yot takwan gwende daman katang koke kawawan aminbamu mani kaitnangge tasiwawa kaka yanikwasiwan kuwawa tebona mani sanis tasikingu pangenapamapan kuwa sia apukwike kwait gwegwen yaman manita usikingu kuut pangenapamapan kuwa 13 ita anzing yanikut, “Anututane wapatang anzing matakut, ‘Natane yot gwenu tumuk wam yaningge yot ngang yaning,’ ngang matakut. Ngana ginda tasiwa kuka aminde yot gwen binga daknganggak,” ngang yanikut.

14 Siwan Jesuta you wagwende daman gwekatang yuwawan aminu kundu kai kusiya gatu kepi wai siya ngangga ie apa take pasiyamukut. 15 Pasiyamuwawan ngana Anutue yot takwan gwene pasiya amindane take akwakat mama wam yanindamumsa amikatda duya takngatu takngatu pasikuunin kaking. Kawawa waatdakata you wagwende daman gwekatang yuke anzing yanggamataking, “Devitdane dongune aakut tapata apan take siknga singgak,” ngang yawa natake musia toknga natake anzing iniking, 16 “Ga wamu wa yakaing kaknga atnatayak ba dasing,” ngang iniwa

Jesuta anzing yanikut, “Ngan, na gwan natat.
Sike Anututane wapatang anzing matakut,
‘Gata yanindamumbi waatdakaat engakatda
umanda yatangenakaing,’ ngang matakuu
dua kendekingge nanikaing ba dasing,”
ngang yanikut.

17 Yanikenga peke epu yot gapma kepman kuke paku zikaa wagwene Betani yot gapmane kuke dapuna wanggapmane pekut.

Yawan katau baapdakata akumbut.

(Mak 11:12-14, 20-24)

18 Siwan tembana Jesuta Jerusalem gapmane gatuna kuke tomna natapbut. 19 Tomna natake kawan katau baau dakatu kepiapane yuwan kake kukut. Ngana tapuya kaya dua. Wena. Tatakngikan kakut. Kake baau wandaka anzing inikut, “Ga buya gatuka ma aawim. Wena siknga,” ngang yawan zetgaman baau wandakata akumbut.

20 Kungwake kupiawan kake pandetnata asatnake, “Dasingge baapdaka zetgaman kupiakgak,” ngang yakumang.

21 Yana yake anzing ninikut, “Nata siakande siknga daninggat. Ginu Anutue natapa meya dua siwanu ginda nata katau baapdakae tasinggat taknga atasining. Siwan ginda unukan dua tasining. Aho. Puya buyambamu atasining. Sike ginda tawanu andakata zike yanggabam gwene isakuwikge yawa kekekawanu itaaya unzing atasiwik,” ngang ninikut. 22 “Sike ginda Anututa gatanimik ngang natapa kekekawan tumuk wam iniwanu sangabamu apanangge natake yaningu apaning,” ngang ninikut.

Jesu maminda tapan pasinggak ngang natake inikwaiking.

(Mak 11:27-33; Luk 20:1-8)

23 Siwan Jesuta Anututane yot takwan gwende daman gwekatang koke aminbam yanindamukut. Yanindamuke yawawan Anututane yot takwan gwene pasiya amindane take akwakat gatu Judia amindane take amikatda ie apu anzing iniking, “Ga maminda tapan sanga waaknga pasinggayak,” ngang iniwa 24 yake anzing yanikut, “Nakaya wamu takngatu ginu danikwaiwit. Danikwaiwa yake atnaniwanu nakaya maminda tapan puya waaknga pasinggatde daniwit,” ngang yanikut. 25 “Jonda aminbamu yangga sauyamukut taknga enandang nanae sanga ba aminde sanga ba dasing,” ngang yanikwaiwan natake ina anzing yaking, “Ninda, ‘Enandang nanae sanga,’ ngang yananu, ‘Dasingge ginu baniu ie dua sike yuaing,’ ngang niniwik. 26 Sike ninda, ‘Aminde sanga,’ ngang yanangge gwaukamang. Unzing yananu aminu kuupbam Jonde ayanikapsaapa ngang nataaingga nisipnang,” 27 ngang natake yake anzing iniking, “Ninu Jonde dua nataamang,” ngang iniwa anzing yanikut, “Nakaya ginu puya waaknga na maminda tapan apu pasinggatde dua daniwit,” ngang yanikut.

Wamu aminu tapatutane waaknga tapaayae yakut.

28 “Ginda dasing nataaing? Aminu tapatuat gatu itane waaknga tapaat unekan gatake yuking. Yusika nanata waaknga tupan tapae anzing inikut, ‘Waaknga. Ga gunziu anggwene kuke wain tapunde puyaangane pasingamuyo,’ ngang iniwan, 29 ‘Dua kuwit,’ ngang inike ngana mateknga kundusim yukenga musia tapan tekwamban kuke pasingamukut.

30 “Siwan nanata waaknga masan tapae unzakan iniwan akuwit,” ngang inike ngana dua kukut.

31 “Siwan tuwang wamu waaknga daniwa natake banipzaatang dasing nataaing? Aminu waapaakatnana mamin tapata nanae wam gwaamuke tasikut,” ngang Jesuta yanikwaiwan, “Tupan tapa,” ngang iniking. Iniwa yake anzing yanikut, “Siakande daninggat. Kait pasiyuk takis papsa amin takwakat yasewa pasiya amikatda waiakngana teke Anutue gen gwaamuke Anutue daman katangu tupanu waakwakga kopning. 32 Siwan Jonda noman siknga tasiningge kepiaknga danikapan ngana ginu wamna natapa siakan dua sikut. Ginda natapa siakan dua siwan ngana kait pasiyuk takis papsa amikat yasewa tasiya amikatda Jonde wamna natapa siakan sikut. Siakan siwan kake ngana ginu musipza dua tapa tekwamban wamnae siakan dua natayuaing,” ngang Jesuta unzing yanikut.

Puya aminu waita wain tapunde puya kayuaingge yakut.

(Mak 12:1-12; Luk 20:9-19)

33 “Ginu tuwang wamu takngatuat natapnong. Aminu tapatuta kepna buyambam siwan wain tapunde puyana pasike kwaike awamabasikut. Awamabasike puya banakan katangu wain tapun yainggamuwawa yanggata pukuke dopikge gapma kwaike you mamaya siknga kuka aminde kayutnangge mitapbut. Mitapan puyuwan puya waanga aminu kundue kataune yaman kayukngamuwawa buya aawan deke usanzike kautdu gisae pake kautdu ninae namunong ngang yanike ita keu maa siknga komdune kukut. 34 Kuke yuwawan wain tapun detnanga tapduknga dapaknga siwan tapuya kundu panangge natake puya amina kundu tapatu tapatu yanipewan kuwawa 35 puyanae pasikaingga pake tapatu moo tangupbapbauke tapatu atangutapa kupan tapatu supda tanguwa kumbut. 36 Siwan puya toikga puya amina kunduat aminu buyambam yanipewan kuwawa ina unzakan pasiyamuking. 37 Pasiyama natake anzing yakut, ‘Natane waakngae wamu apme natapning,’ ngang yake inane waaknga ngang initewan kukut.

38 “Kuke wesim kuwawan kake ina anzing yaking, ‘Aminu aapata nanatane kwatangi apmea papik. Ayok. Tangutna kupan puya angana ninda tana,’ ngang yaking. 39 Ngang yake waapa tangutawamba kepman kuwan tangutapa kumbut.

40 “Ge ginu dasing nataaing? Masande puya toikga apuke aminu puyangane pasikaingge dasing pasiwik,” ngang yanikwaiwan 41 anzing iniking, “Bania toknga siknga natake aminu wai waakwau yake atzipan kupa wain tapunde puya waanga aminu kundu buya detnanga tapduk gwene deke ie asimuningge yaman kayutning,” ngang iniking.

42 Iniwa yake anzing yanikut, “Anututane wapatang wamu takngatu anzing matakut,

‘Suu gwendu yot mitapsa aminda kake
wai pupuknga ngang yake mutewa kukuu
wagwenu yotde tepa kusiwan yot gwen tapan kekekanggak.
Buyambam tapata sanga waaknga tasiwan
kake asatnakamang,’
ngang matakuu dua kendeking ba dasing?

43 “Unzingge nata daninggat. Anututa amin panangge tasinggak kaknga ginde kaiwan kundaman dongu Anututa kekeknga gepbiatang yutnanga akngatane puya pasiwa buya asaakgak takwakge ayamik,” ngang yanikut. 44 (“Sike aminu yotdane sanga wandakane engatangan pimakengu zipmandakngawan matek mateknga sining. Sike sanga wandakata aminu tapatu pimake tangutapakusiwan aminu waapa asuupamapa kuning,” ngang yanikut.)

45 Siwan Anutue yot takwan gwene pasiya amindane takeakwakat Ferisi amikatda Jesuta tuwang wamu wa yakut taknga natake atnatdeking. Ita ninde tuwanguke yanggak ngang natapbing. 46 Natake Jesu tanggaganutnangge natake ngana aminbamda Jesue ayanikapsaapa ngang natapa kekekakutde akgwauking.

Copyright information for `WNC