Matthew 22

Nanam buyambam sake yaman naking.

(Luk 14:15-24)

Siwan Jesuta gatuna aminbam tuwang wamu anzing yanikut, “Anututa amin panangge tasinggak kaknga anzing. Keu komdunenana amindane tupan tapatane waakngata maya kayuk tanangge yakut. Yawan nana tupan tapata nanamu sandama apu nanong ngang yanike nanamu buyambam sayamukut. Sayamuke amina yanipewan kuke amin bamu, ‘Apu nanong,’ ngang yaniwa ngana apbitaking.

“Siwan natake take waapata amina kunduat anzing yanikut, ‘Ginda kuke aminu apbitaking aminu anzing yaninong, Na ikwawa gamanu wawiat ikwawa gaman mateknga suyukngaat gwan zipmat. Zipmake minaka minakabam gwan tandakngat. Waakngata maatna tapikge apu nanong, ngang yaninong,’ ngang yanikut.

“Yaniwan aminata kuke unzakan yaniwa natake ngana yake dua yaniking. Yake dua yanike tapatuta puyanane kuwawan tapatuta inane usiwamyotnane kukut. Siwan kunduta unzakan kuking. Kuwawa ngana kundu tupan tapatane puya amina panggaganuke atzipa kumbing. Atzipa kupa natake tupan aminu waapata baniaatang toknga siknga natake inane amak amina yanipewan kuke zipa kumbing aminu yake zipa kumbing. Zipa kupa yotna katapda sawa yasiwan puyukut.

“Yasiwan puyuwana tupan aminu waapata amina anzing yanikut, ‘Maatna tapikge sanga gwan tandakngakum ngana apu nanong,’ ngang yaniwa bitaking aminde yapii anggaman kawa wai siknga singgak. Siwan ginu kepiapane kuke kaawa aminu kunduta apa kake, ‘Apu nanong, ngang yaninong,’ ngang yanikut. 10 Yaniwan natake amina kepiapane kuke aminu wai ba take ba unzakan aminu nanam naningge yaniwan unekan apbing. Apa maatna tapikge you akopbing gwenu akgitnakut.

11 “Siwan tupan aminu waapata unekan apbing aminu kanangge natake apbut. Apu kawan wawi tapatuta undang yuwan kakut. Kawan wawi waapata tauu kayukgomu dua mapapukuwan kopbutna kake akasatnakut. 12 Akasatnake wawi waapa anzing inikwaikut, ‘Notna. Dasingge tauu kayuk gomu gamukumu teke anggwekatangu akoyak,’ ngang inikwaiwan yake ininangge natake ngana apmeptakut.

13 “Apmeptawan kake tupan aminu waapata puya amina anzing yanikut, ‘Waapatane katakngiat kepinaat napda wamake kepman mutewa zikaa sikngaatang kuke kwanam sike kaakake asinggan yuwawik,’ ngang yanikut.”

14 Siwan Jesuta tuwang wamu waaknga ngang yanikenga anzing yanikut, “Anututa aminu buyambam yayawanggak ngana aminu tapatu tapatukan papan aminabam daknganing,” ngang Jesuta unzing yaniwan natapbing.

Takis mani mutnangge inikwaiking.

(Mak 12:13-17; Luk 20:20-26)

15 Yaniwan natake Ferisi aminu waakwakga kuke paut tasiking. Paut tasike unzing inina Jesuta yake ninike undang pimapan wamu yanim ngang yaking. 16 Yakenga waakwakgane pandetna kunduat Herotde wamna natapsa aminu kunduat yanipewa kuking. Yanipewa kuke tapatuta Jesu anzing inikut, “Ninindamumsaapa. Gata kewam dua nininggayak ngang natapna siakande singgak. Gata Anutue kepi tawanim taknga siakande siknga ngang ninindamuke yawa naninang ngang natake dua gwaukgayak. 17 Siwan ganikwaitna banipbaatang natake waakngakan niniyo. Ninu Judia nana aminda gavmanu Sisae takis mani imukenga ninda Anutue mama wam sandetnim ba dasing,” ngang inikwaiking.

18 Inikwaiwa natake waakwakga wai tasingamunangge natake nanikwaikaing ngang Jesuta baniaatang natapbut. Natake yake anzing yanikut, “Ginda dasingge na tanzitnangge tasikaing? Ginu genza gwakngayasa kaya amin. 19 Takis mani sandu yeukngama kawit,” ngang yaniwan sandu ie imuking. 20 Ima take anzing yanikwaikut, “Mani asanu weenaat gatu umanau mamindane matakinga kaaing,” ngang yanikwaiwan yake, 21 “Sisatane,” ngang iniking. Iniwa yake anzing yanikut, “Sisatane sanga Sisae imunong. Siwan Anututane sanga Anutue imunong,” ngang yanikut.

22 Yaniwan natake kuutda asatnake i teke kuking.

Aminu akungwake enakaingge Jesu inikwaiking.

(Mak 12:18-27; Luk 20:27-40)

23 Tapduu wagwenekan aminu akungwakengu uyunga dua enakaing ngang yaya aminu Sadyusi ngang yanikaing. Siwan Sadyusi aminu wa kunduta Jesue apu anzing inikwaiking, 24 “Yanindamumsaapa. Mosesda ninde baminde wamu takngatu tupa siknga anzing yakut. Aminu tapatu maatna take ngana waaknga wena siwan yusika akupanu uyapnata maya kombakobau waapa take ita paanae tangge waaknga tangamuyok ngang yakut. 25 Sike tupa inaakwau katau kautdu musa kautdu tapaaya ngangga nikat gatake yukumang. Siwan tupan tapata maatna take yusika ngana waaknga wena siwan akumbut. Kupana uyapnata maatna waapa take 26 masanu waapaaya unzakan sikut. Siwan banakan tapata kuut unzakan tasiwan masan nana amindaaya unzakan tasiking. 27 Tasike kuupbam kupana masan siknga maya waapa kuut akumbut. 28 Sike gata niniyo. Tapduknga kupsa aminda enatning gwene maya waapa katau kautdu musa kautdu tapaayata takingge waakwakatnana mamin tapatane maatna dakngawik? Ga atnatayak. Kuupbamda taking,” ngang iniking.

29 Siwan Jesuta yake anzing yanikut, “Ginda Anututane wamu tupa siknga mataking kaknga dua nataaing. Siwan ginu Anututane kekeknga aknga kuut dua natake wamu gutonga yakaing. 30 Sike tapduknga akupsa aminda gatu enatning gwene maya wawita angela enandang nana binga dakngake maatnae ba apnae dua kuning. Wena. 31 Ngana akupsa aminda gatu enatningge wamu nata ginu danikwaiwit. Ginda wamu Anututa danikut taknga dua kendeking ba dasing? Ita anzing yakut, 32 ‘Na Ebrahamdane Anutuna, gatu Aisakgane Anutuna, gatu Jekopdane Anutuna,’ ngang yakut. Ge Anutu akupsa aminde Anutuna dua. Wena. Kayuk yuya aminde Anutuna,” ngang yanikut. 33 Yaniwan natake aminbamda itane wamde asatnaking.

Mama wamu tupan taknga.

(Mak 12:28-34; Luk 10:25-28)

34 Siwan Sadyusi aminda yake Jesu ininangge natake meptawa kake Ferisi aminu kunduta unekan kuking. 35 Unekan kuke iatnana tapatu Mosesde mama wam Yanindamumsa aminu tapatuta Jesu tasiwan siwikge anzing inikwaikut, 36 “Ninindamumsaapa. Mosesdane mama wamu zaakngata mama wamu kuupbamdane tupan siknga aknga daknganggak,” ngang inikwaikut.

37 Inikwaiwan Jesuta yake anzing inikut, “Anutu Buyambam tapakae banipbaatang gwaam siknga natake musipbaatang take siknga natangamuke natdetdetdaatang asinggan asinggan Anutue natanggamatayo. 38 Mama wamdane tupan siknga aknga unin. 39 Siwan mama wamu uneta unesim yuak kaknga anin. ‘Gae wesim yuak kapae butaya natangamuyo. Unzing gikae gupba wai dua siwikge natake butaya nataayak binga.’ 40 Mama wamu wa kuut takngaat tasiwinu Moseskat ayanikapsa amikatdane wamu yakingu buya unin aawik,” ngang inikut.

Krais dakngake yuak kapae Ferisi amin yanikwaikut.

(Mak 12:35-37; Luk 20:41-44)

41 Siwan Ferisi aminu kunduta unekan apuke yuwawa Jesuta anzing yanikwaikut, 42 “Ginu Anututa tapan Krais dakngake yuak kapae dasing nataaing? Waapa mamindane dongane aakut,” ngang yanikwaiwan yake, “Devitdane dongane aakut,” ngang iniwa 43 anzing yanikut, “Ayok. Dasingge Waung Takwan Tapata Devitdane musia tangenawan Devitda, ‘Buyambam tapana,’ ngang inike anzing yakut,

44 ‘Buyambam tapata natane buyambam tapana anzing inikut,
Ga umanda kayaapa dakngake yuayakge
natane kataknga siyaapane yuwawi
nata iwanda panggaganuke pewa gae gepbiaatang koyutning,’
ngang inikut.
45 Devitda ina, ‘Buyambam tapana,’ ngang inikut. Ngang dasingge ginda ita Devitdane dongane aakut nganggan yakaing,” ngang yanikut. 46 Yaniwan natake tapatuta Jesutane wamu yake ininanga dua sikut. Siwan tapduu wagwene tuwanguke masande yakwaik wamu ie takngatu gatu inikwaitnangge akgwauking.

Copyright information for `WNC