Matthew 26

Take aminda Jesu tangutningge wamu yawa kekekakut.

(Mak 14:1-2; Luk 22:1-2; Jon 11:45-53)

Siwan Jesuta wamu wa kuupbam yawan puyuwana ninu pandetna anzing ninikut, “Ginu atnataaing. Gunziu gweaya kana sandewana Pasova yuwatakak tapduk takwan gwenu kanim. Siwana na aminbamde notnaapa dakngake yuat tapa aminda yeuyama amin saamdakane nutning,” ngang ninikut.

Siwan tapduu waomune Anutue yot takwan gwene pasiya amindane takeakwakat mama wam yanindamumsa amikat gatu Judia amindane take amikatda Anutue yot takwan gwene pasiya aminde tupan tapa umana Kaiafas ngang iniking. Itane yotnane paut tasiking. Wamu Jesu kem kusopuke inike tanggaganuke tanguwa kupikge wam yake anzing yaking, “Ninda tapduk takwan gwende nanamu buyambam sake nakamang gwene sanga dua tasinim. Tasina aminbamda enake amak tasinang,” ngang yaking.

Maya tapatuta Jesu wel yanggata gwapakngane tukngwakut.

(Mak 14:3-9; Jon 12:1-8)

Siwan Jesuta Betani yot gapmane aminu wata kekeknga sikut tapa gwan sandekngamukut tapa Saimon ngang iniking kapae yotnane yukut. Yuwawan maya tapatu wel gwendu manina buyambam sikngata usikuu botonu gomdu supda tasikwaapa kuku gomdusipatang tukngwamban pukuku tekngatusim takapbut. Takapuke Jesuta nanamu atnayuwawan gwapakngane wel yangga wa tukngwangamukut.

Tukngwangaman kake ninu pandetnata musipminu toknga natake nisa anzing yakumang, “Dasingge wel yangga wagwenu moo siknga tukngwanggak? Wel yangga wagwenu yamuna kunduta usiwa manina buyambam siknga pake sangana wena aminde yamunanga,” ngang yakumang.

10 Unzing yana Jesuta anzing ninikut, “Dasingge ginda maya waapae meya imukaing? Ita sanga take sikngaaknga tasingamunggak. 11 Sike sangaapana wena aminu gikat gatake yutning. Tapdukbamu ginda gatayamunanggengu take tasining. Ngana na, gikat gatake asinggan dua yutnim. 12 Mayata wel yangga gupmane tukngwanggau ita sanga wa tasinggau matmat katang pukuwitde tandaknganggak. 13 Nata siakande siknga daninggat. Keu kuupbam natane wama take waaknga ngang yakapning komune sanga maya aapata tasingamunggak kakngae kuut yakapa ie kuut natanggamataning,” ngang ninikut.

Judasda Jesu take aminde yeuyamikge yawan kekekakut.

(Mak 14:10-11; Luk 22:3-6)

14 Siwan tapduu waomune pandetna 12-pat nana tapatu umana Judas, Iskeriot yot gapmane nanaapa. Ita Anutue yot takwan gwene pasiya amindane takeakwakge kuke anzing yanikut, 15 “Ginda mani datdasing nae nama nata nina aminu waapa ginde katakzane yeutdamit,” ngang yaniwan mani silwa sasan 30 ngang kendeke imuking. 16 Ima pake tapduu waomune tuwanguke tapduknga Jesu wa aminde kataune yeuyamik gwen kanangge tasikut.

Jesuta nanamu pandetnaat naking.

(Mak 14:12-21; Luk 22:7-14, 21-23; Jon 13:21-30)

17 Siwan tapduk takwanu wagwene sanga poyakat sawa paptakaingu teke poyau moo sake nake yukinggane gunziu tupan gwene ninu pandetnata kuku Jesue anzing inikumang, “Gata ninu Pasova tapduk gwende nanamu zane tandakngana nanim,” ngang inikwaitna 18 yake anzing ninikut, “Ginda yot Jerusalem gapmane koke aminu tapatue kuke anzing ininong, ‘Ayanindamumsa apata anzing yak. Natane tapduknga akupitde dapaknga gwa singgak. Naat pandetnaatda Pasova tapduk gwende nanamu gatane yotdane nanim ngang yak,’ ngang ininong.” 19 Siwan Jesuta ninikut taknga tasike Pasova tapduk gwende nanamu tandakngakumang.

20 Siwan bangee nanam nanangge natake iat pandetna katau kuut musa gatu kepianganu tapaaya ngangga apukwikumang. 21 Pukwike atnayuwatna anzing ninikut, “Nata siakande siknga daninggat. Gikatnana tapatuta na natane iwanae yeuyamik,” ngang niniwan 22 musipminu meya siknga natake tapatu tapatuta inandek inandek inikwaikumang, “Buyambamtapa. Na ba dasing,” ngang inina 23 yake anzing ninikut, “Aminu waapa dopang gwekatangu katakngiu kuutda wasikamak kapata na yeuyamik. 24 Ngan, na aminbamde notnaapae Anututane wapatang matakut takngakan singamik. Ngana aminu ayeuyamik kapata toknga apapik. Mingata dua bokngikut gamu take siwan,” ngang yawan 25 Judas ayeuyamik kapata yake anzing inikut, “Aana. Na ba dasing,” ngang iniwan yake inikut, “Gika unin yanggayak,” ngang inikut.

Jesuta pandetnae poyak yamukut.

(Mak 14:22-26; Luk 22:15-20; 1 Kor 11: 23-25)

26 Siwan atnayuwatna Jesuta poyak pake Anutu inimbakngake apuke pandetnae nimuke anzing ninikut, “Ginda pake nanong. A natane gupma,” ngang ninikut.

27 Niniwan pake poyau wa nana puyuwana kap wainu gomdu take Anutu inimbakngakenga nimuke anzing ninikut, “Ginu kuupbamda anggomune tangopnong. 28 Sanga wa natane daknga. Nata kungwake daknga tungwaba Anututa wamu kwikwiknga kayuk kaknga yawan kekekawik. Nata kungwake daknga tukngwaba Anututa banip zikaa akngana tapan tekwamban aminbamdane waiakngana sandeyamikge tukngwambit. 29 Daniwa natapnong. Apman gatu masan ngangu wain yangga aknga dua tangoke yusika kuku tapduknga Anututa amin panangge tasinggak kaknga buya aawik gwene gikat gatake wain yangga kayuk kaknga tangopit,” ngang niniwan tangoke 30 kau takngatu taikenga epu kepman kuke tawanu Oliv dakane kopbumang.

Umana takusopuwiyak ngang Jesuta Pita inikut.

(Mak 14:27-31; Luk 22:31-34; Jon 13:36-38)

31 Siwan koyuk anzing ninikut, “Anututane wapatang anzing matakut,

‘Nata aminu sipsipde toiknga tanguwa kupan
sipsipnata unda undang datakuning ngang matakuu
zikaa anggwene buya unin asaawik.
Aminda na nuwa kake ginda nae natapa
kekekakut takngata apimapik.’
32 Nuwa kungwake yusika gatu gweake nata gamok ginde Galili kuwit,” ngang niniwan 33 Pitata yake anzing inikut, “Guwa kupi ganduke kuupbamda pimatning ngana na unzing dua pimapit,” ngang inikut.

34 Iniwan yake anzing inikut, “Nata siakande siknga ganinggat. Zikaa anggwene taakga wamu dua yawawan gata natane umana sipmaat sipduat takusopuwiyak,” ngang inikut.

35 Iniwan yake anzing inikut, “Nata gaat kuut nisipa kumzimde yawanu nata gatane umanda dua takusopuwit. Wena siknga,” ngang yawan pandetna kuupbamda unzakan yakumang.

Keu Getsemani komune puyaangane kuke tumuk wam yakut.

(Mak 14:32-42; Luk 22:39-46)

36 Siwan Jesuat ninu pandetnaatda keu Getsemani ngang inikaing komune kukumang. Kukenga pandetna anzing ninikut, “Ginu ane pukwike yuwawa nata atune kuke tumuk wam yawit,” ngang ninike 37 Pitaat gatu Sebeditane waakngaapaat ngang papan kuking. Kundusim kuke meya siknga natake 38 anzing yanikut, “Nata meya siknga natake akupanu take sinanga,” ngang yanikut. “Na kuke tumuk wam iniwawa ginu ane yuke gikaya kayuk yutnong,” ngang yanikut.

39 Yanikenga kundusim kuke nomda pimake tumuk wamu anzing yakut, “O Nana! Take siwanu meya wa kawit taknga sandekngamuyo. Ngana gata nae banip ma tawambim. Aho. Gata gikae banip tawamso,” ngang yakut.

40 Yekenga pandetnae gatu apuke kawan dapuna pekgawa kakut. Kake Pita anzing inikut, “Dasing? Nata yuwawa gikaya kundusim kayuk yutnanga dua ba dasing? 41 Ginda kayuk yuke tumuk wam yanong. Sanga gin pasiwa sinangata ginde apsak. Siakan. Banipzaatang kayuk yutnangge nataaing ngana ginda tuyuknga natake pekaing,” ngang yanikut.

42 Yanikenga gatu kuke tumuk wamu anzing yakut, “Nana. Meya wa kawit taknga napbitnanga dua siwanu nata akawit. Gikae banipban tawamso,” ngang yake 43 gatu apuke kawan dapunae siwan kai tuyuknga siwa apekgawa kakut. 44 Kake gatu peke kuke tumuk wamu sipduat yawan sipmaat sipduat dakngakut. Tumuk wamu tupan yakut takngakan yakut.

45 Siwan masande gatu apuke pandetna anzing yanikut, “Ginu gatu gatu danit ngana dapunza asinggan peke yuwatakakaing ba dasing? Natapnong! Tapduknga na aminbamde notna dakngake yuat tapa wai aminde katakngane yeuyamuningge gwa singgak. 46 Ginu enawa kuna. Kanong! Aminu ayeuyamik kapata gwa apunggak,” ngang yanikut.

Judasda Jesu iwande kataune yamukut.

(Mak 14:43-50; Luk 22:47-53; Jon 18:3-12)

47 Siwan Jesuta wamu waaknga ayayuwawan pandetna 12-pat nana tapatu umana Judas. Iat aminbampat gatake apuke paip gatu zagwa ngang pake apbing. Anutue yot takwan gwene pasiya amindane takeakwakat gatu Judia amindane take amikatda yanipewa apbing. 48 Siwan aminu ayeuyamunanga apata tuwangu takngatu wa aminde tupa yamuke anzing yakut, “Nata aminu asinimbakngawit tapa Jesu unin. Ginda waapa atanggaganutnong,” ngang yakut taknga tasinangge natake 49 zetgaman Jesue apuke anzing yakut, “Zikaane Aana,” ngang inimbakngakut.

50 Inimbakngawan Jesuta anzing inikut, “Notna. Sanga tasinangge natake apuyau zetgaman tasiyo,” ngang iniwan wa aminu inengan apu Jesu katakngita take tanggaganuking.

51 Tanggaganuwa aminu Jesuat yukumakatnana tapatuta paipna kaitakakoke Anutue yot takwan gwene pasiya aminde tupan tapatane puya amina maaknga patdewan pimapan 52 kake Jesuta anzing inikut, “Paipba tangine teyo. Aminu kuupbamda paipda amningu paipde akumning. 53 Ga dua ba nataayak? Nata Nanae iniwa angela buyambam siknga 72,000 zetgaman yanipewan apu gatangamuning ngang dua natake paipbata amnangge tasinggayak ba dasing? 54 Sike ngana nata angelae iniwa apu gatangamanu Anutue wamu nata kupitde mataking kaknga buyana dasing aawik? Wena,” ngang inikut.

55 Inikenga aminbamu anzing yanikut, “Ginu na tanangge apuke paip gatu zagwa ngang pake ginda kuka aminu tapatu wamnangge apukaing ba dasing? Tapduk bamu nata Anututane yot takwan gwene yuke aminbam yanindamuba nanduke ngana ginda na dua tanggaganukaing. 56 Ngana ayanikapsa aminda tupa siknga ngang yakapbingu buyana asaawik. Unzingge sanga wa kuupbamu apunggak,” ngang yanikut. Yaniwana pandetna kuupbamda Jesu ateke datakukumang.

Jesu kaunsilde kaine teke yaking.

(Mak 14:53-65; Luk 22:54, 63-71; Jon 18:13-14, 19-24)

57 Sike aminu Jesu tanggaganukingga take Anutue yot takwan gwene pasiya amindane tupantapa umana Kaiafas. Itane yotnane takuking. Siwan mama wam yanindamumsa amikat gatu Judia amindane take amikau pauu atasike yuwawa undang takuwawa 58 Pitata masa masa kuyawakut. Kuyawake kuku Anutue yot takwan gwene pasiya aminde tupan tapatane yot daman gwene kopan taukdapakat yuking. Siwan Jesue dasingga tasingamuning ngang natake ita kayukut.

59 Siwan Anutue yot takwan gwene pasiya amindane takeakwakat gatu sios kaunsil amikatda aminu Jesue kem wam yawat tanguwa kupikapaande yawaking. 60 Yawawawa aminbamda apuke temanggagunuke yake wamu inata yawa atangutningge wamu buya kundukan dua siwan masande aminu tapaayata apbumayak.

61 Apuke waapaatda wamu takngatukan anzing yakumayak, “Aminu aapata anzing yawan kakumak, ‘Nata Anututane yot takwan gwenu waike tapduu gweaat gwenduatdekan gatuna mitapit,’ ngang yawan kakumak,” ngang yakumayak.

62 Yawat natake Anututane yot takwan gwene pasiya amindane tupan tapata enake Jesu anzing inikut, “Gata wamu takngatu yake yananga dua ba dasing? Dasingge wamu waaknga gae yakamayak,” ngang iniwan 63 ngana wamu dua yakut.

Yake dua iniwan kake tupan aminu waapata anzing inikut, “Nata siakande siknga Anutu kayuk yuak kapae umande ganikwaiwa gata asiknga ngang niniyo! Ga Anututa tapan Kraistapa dakngake Anututane waaknga yuayak ngang kakengu gata niniwi natapnim,” ngang iniwan
64 yake anzing inikut, “Gika gwa yanggayak. Ngana nata daninggat. Apman gatu masan ngang ginda nanduwawa na aminbamde notna dakngake yuat tapata Anutue kataknga siyaapa kekeknga kuupbamu kayaapane yuke minga musane yuke asepuwawa nandupning,” ngang inikut.

65 Unzing iniwan natake tupan aminu waapata bania toknga siknga natake tauknga wetzukuke anzing yakut, “Ita Anutune umana akngana yaitapaakusinggak. Ninda ie wam yakapningge aminu kunduat dua yayawanim. Wena. Ita Anutue umana akngana gwa yaitapaakusiwan nataamang. 66 Ginu wamu wa usanzike dasing nataaing,” ngang yawan yake, “Ita akumnanga aknga yanggak,” ngang yaking.

67 Yake aapda Jesue nomna suyapbike atanguking. Siwan kunduta aamna wesike 68 anzing iniking, “Ga Anututa tapan Krais dakngake ayanikapsa apa yuayaknga kakengu mamin amin tapata gukgakge umana yayo,” ngang iniking.

Pitata na Jesue dua nataat ngang yakut.

(Mak 14:66-72; Luk 22:56-62;

Jon 18:15-18, 25-27)

69 Siwan Pitata kepman yuke yot daman gwene pukwiwawan puya aminu maya tapatuta kuku anzing inikut, “Gakaya Jesu Galili kep komune nanaapaat yuaing,” ngang inikut.

70 Iniwan ngana Pitata tawak yake aminu kuupbamde kaine anzing yakut, “Na wamu gata wa yanggayak kaknga dua nataat,” ngang inikut.

71 Inike yusika kepman paku damandane gwabok gwaune kepman kuke yuawan maya tapatuta kake aminu inengan yukingu anzing yanikut, “Aminu aapa Jesu Nasaret yot gapmane nana apaat yuaing,” ngang yanikut.

72 Yaniwan natake Pitata gatu siakan siknga ngang tawak wam yake, “Na aminu aapae dua nataat,” ngang yakut.

73 Siwan masande kundusim yuke kuku aminu kunduta Pita anzing iniking, “Siakande siknga. Aminu gaapa dongu waakwakatnana. Gatane wamba yawi natapna guyakga Galili nanaapata yanggayak ngang nataamang,” ngang iniwa 74 apaa siknga anzing yakut, “Siakande dua daniwa Anututa tokngabam atnamanu noman siwik. Na aminu waapae dua nataat. Wena siknga,” ngang yawana taakga wamu yakut. 75 Yawan Pitata wamu tupa Jesuta inikut takngae anzing natdekut. Taakga wamu dua yawawan gata sipmaat sipduat nae dua nataat ngang yaya ngang inikut takngae natdeke epu kepman kuke kwanamu kumzang sikut.

Copyright information for `WNC