Matthew 28

Jesuta akumbut katangga gatu gweakut.

(Mak 16:1-10; Luk 24:1-12; Jon 20:1-10)

Siwan yuwatakak tapduk gwenu gwa sandewan kepda kwakawana sande tembana siknga Maria Magdala yot gapmane nanaapaat gatu itane tangenaatda enake matmat supgapbat kom kanangge kukumayak.

Kuwawat ngana miyamunu buyambam siwan Anututane angelata enane sikngaatangga epu sup gwen ikotakweke wagwene engatangan pukwikut. Pukwike yuwawan nomna yapasik binga waenga siknga siwan tauknga kwaknga siknga sikut. Siwan amak aminu akayuking aminda kagwauke dandai kumzang yamuba kupsa amin binga dakngaking.

Dakngake yuwawa maya waapaatda apat angelata anzing yanikut, “Ma gwaubat. Jesu amin saamdakane tanguwa kumbut tapae apukamayak ngang danduat. Waapata andang dua. Kungwake gatuna gweawit ngang yakut takngakan gwa gweak. Apu ita yukut komu kason. Kake zetzet kuku kumbut katangga gweake ita gamok kuke Galili kep komune kunggak. Undang kuke kanong ngang pandetna yanison. Unukan,” ngang yanikut.

Yaniwan natake kumzang gwauke zetgaman matmat wagwenu teke ngana baniaatang apbakngayuk pandetna nininangge isapmake apbumayak. Isapmake apuwawat Jesuta wesim apu gaak wam yanikut. Gaak wam yaniwan natake waapaatda Jesue kepine katakngata take inimbakngakumayak. 10 Siwan Jesuta, “Ma gwaubat,” ngang yanikut. “Kuku Galili kep komune kuke undang nandupnong ngang notna yanison,” ngang yaniwan natapbumayak.

Amak aminde wam.

11 Siwan maya wa tapaau akuwawat amak aminu kundu matmat gwene kayukingu gatuna yot gapmane kuke Anutue yot takwan gwene pasikaing amindane takeakwau sangabamu matmat gwene kakingge yaniking. 12 Yaniwa natake aminu waakwakat gatu Judia amindane take amikatda paut tasike wamu takngatu yaking. Yake mani buyambam amak aminde yamuke 13 anzing yaniking, “Ginda mani wa pake anzing yanong, ‘Pandetnata zikaane apuke ninu apewatna gupna gwa takuing,’ ngang yanong. 14 Sike aminu tupan tapata wamu waaknga natapanu ninda wamu kunduat apme inina ginu meyasa wena siwik,” ngang yaniking. 15 Unzingge amak aminu mani wa pake wamu waakngakan Judia aminde yatakuking. Yatakuke wamu waaknga yanggawa kekekawan apu apmanu kuut ayuak.

Anggaman apan pandetnata kaking.

(Mak 16:14-18; Luk 24:36-49; Jon 20:19-23; Apo 1:6-8)

16 Siwan ninu pandetna aminu katau kuut musaat kepianganu tapatuatda Galili kep komune kuke tawanu Jesuta tupa ninikut dakane kopbumang. 17 Koke undang Jesu kake inimbakngake ngana nikatnana kunduta baniaatang natapa siakan dua sikut. 18 Siwan Jesuta apuke wamu takngatu anzing ninikut, “Anututa kekeknga kuupbam nae gwa naman enandang yuaikat keune nanaatde takeapa dakngake yuke daniwa natapnong. 19 Ginu kepna kepna kuwa sandewan unenana yaniwa natake banip sike natane pandetna daknganong. Pandetna dakngawana Nanaat na itane waakngaat gatu Anututane Waung Takwan tapaatde umaninde yangga sauyamuke 20 nata wamu gwan danindamukum taknga kuupbam natake tasiningge yanindamutnong. Siwan unzing tasiyuk naat gikat gatake asinggan asinggan yuwatna kuku tapduk ayuamang gwenu sandewik kopatang unekan yutnim,” ngang Jesuta ninikut.

Copyright information for `WNC