Matthew 6

Amin gatayamunangge yakut.

“Ginu gwautnong. Ginda sangaaknga takeakesa aminde kaine pasiwa kaningge ma pasiwam. Sike ginda unzing tasikengu buyasa Nanza enandang yuak kapae dua paning,” ngang yakut. “Sike gata sanga aminu sangaapana wenae gatayamunangge natakengu gata apaa ma yayawambim. Aminu pum yanggak kapa iniwi puyapan natake apu gandupning binga unzingu gena gwakngaana kaya aminda aminbamda umana pangenatningge natake miti yot katang ba kepiapane yuke yamuke pasikaing. Nata siakande siknga daninggat. Wa amindane umana pangenawawa gatayamukinggane buyana unin paking. Enandang yuak kapata sanga takngatuat yake dua yamik,” ngang yanikut. “Sike gata sangaapana wena amin gatayamunanggengu puya gatane butaya waaknga akusopuke yuwan notda sikngaapata dua natapan masande Nanggata yake gae akgamik,” ngang yanikut.

Tumuk wam yanangge yakut.

(Luk 11:2-4)

“Sike tapduknga ginda tumuk wam yaning gwekatangu unzing kem aminda yakaing kaknga ma tasiwam. Wa aminu aminda kaningge miti yot katang ba kepinomdakane dandam tangan yuke tumuk wam yanangge asiknga bakngakaing. Nata siakande siknga daninggat. Wa aminu umana pangenawawa buyana unin gwa paking. Sike tapduknga gata tumuk wam yananggengu gata yotdaatang koke gwabokga yapuke Nangga kusopuknga unzaatang yuak kapae tumuk wam iniwi sanga kusopukngaatang ininggayau atnatake akgamik,” ngang yanikut. “Sike ginda tumuk wam yaning gwekatangu wamu takngatu takngatu yumdekanu katum aminda anutu pupuknga ngang yanikaing binga ma yawam. Wa aminda wamu nangaakan yana ita natapik ngang natake tasikaing kaknga ma tasiwam. Sike Anutu gindane Nanzata sanga kuupbam ginda dapmakaingu ie dua yakaing kopatangu atnataak.

“Sike ginda tumuk wamu anzing yanong,

‘Nanin. Gata enandang yuayak.
Gatane umanda yatangenatningge nataamang.
10 Gata amin panangge tasinggayak kakngata ninde asapsok.
Asapan gatane banip enandang nana aminda tawakaing binga ninu kepdakane yuamang aminda unzakan tawanim.
11 Apmanu nanaminu tapduu anggwene dapmakamangu nimuyo.
12 Aminda ninde waiaknga pasinima sandeyamukamang binga
gata waiaknganinu sandetnimuyo.
13 Siwan gata sanga nin pasiwan sinimde ma ninipakuwim.
Sike gata nin gatanimi Setenda ninu dua pasiwa mainim.’
14 Unzingge nata ginu daniwa natapnong. Ginda aminu kundutane waina sandeyamanu Nanza enandang yuak kapata gindane waiakngasa asandetdamik. 15 Siwan ginda aminu kundutane waiakngana dua sandeyamanu Nanzataaya gindane waiakngasa dua sandetdamik,” ngang yanikut.

Nanamu dua nake Anutuekan natapningge.

16 “Sike ginda Anutuekan natayutnangge natake nanam teke dua nake yukengu aminu inane umanaaknga tangenawan buyambam siwikge pasiya aminda binga ma tasiwam. Wa aminda nanam dua nake yuke nomna maiwan aminbamda kake nanam dua nake yuaing ngang kake umana yatangenatningge tasikaing kaknga ma tasiwam. Nata ginu siakande siknga daninggat. Wa aminu kake yanimbakngake tasiwa buyana unin gwa paking. 17 Ngana ginda Anutuekan natayutnangge natake nanam teke dua nake yukengu ginu asinggan tasike yuaing kakngakan tasinong. Wel yanggata gwapakzane pasike nomzane kuut pasike nomza iaknga siwa yutnong. 18 Unzingge aminda Anutuekan natayuke nanam teke yuaing ngangu dua dandupning. Nanza akusopuke yuak kapatakan ie atnataak. Atnatake Nanzata sanga akusopuke tasikaingu akake sanga take siknga atdamik,” ngang yanikut.

Sanga take siknga peaingge yakut.

(Luk 12:33-34)

19 “Ginda sanga takeakesa keu andakane gisae ma tandakngawam. Keu andakane gwakgwakga nanggamuwawa sangaapa koknga kwake apasiwa maiwawa kuka aminda papa waiwa koke kukae pakaing. 20 Sike ginda sanga takesa enandang penong. Enandangu gwakgwakga nanggamunu dua sikaing. Sangaapa koknga kwake dua pasiwan maikaing. Kuka aminda dua papa waiwa koke kukae pakaing. Wena. 21 Keu gindane sangaapasa take sikngata yuaing komde ginda musipzaatang natanggamataning,” ngang yakut.

Gupdane kakaae yakut.

(Luk 11:34-36)

22 “Kaikata gupbatane kakaa sike kaikata take yuwanu kakaa akngane yuke take kuya. 23 Sike kaikata wai siwanu zikaa dakaatang wasiyawake yuya. Unzingge kakaa akngaatangu yuwiyau waaknga apbinga zikaawanu zikaa waakngata zikaa siknga singgamik,” ngang yakut.

Sangae dua natake Anutuekan natapnangge.

24 “Siwan aminu tapatuta puya toiu tapaayae genu unekan bokngan gwaamutnanga dua. Unzing tasikengu ita tapatue take natake tapatue wai natangamik. Sike tapatue banip gwaang natangamuke tapatue semna natangamik. Ina unzakan ginda Anutue nataaing kakngaat sangaapa buyambam panangge nataaing kakngaat unekan bokngan pake pasiwa meya siwik,” ngang yanikut.

25 “Unzingge nata ginu daniwa natapnong. Ginda kayuk yutnangaakngasae nangaakan ma natapam. Ninu mina nake tangoke dua kumnim ngang nangaakan ma natapam. Dasingge? Kayuk yutnangaakngasa atdamukut tapata nanamza kuut atdamik. Siwan gupza atasikut tapata taukza kuut atdamik,” ngang yanikut. 26 “Ginda kwaiu atugwegwenu kanong. Nanam zak dua kwaike paku yotnaatangu dua peaing ngana Nanza enandang yuak kapata nanamu ayaman nakaing. Sike Anutue kaine ginda kwaiu gatukande yapbike yuaing. 27 Sike gikatnana tapatuta natagwaanguke apmea tapduknga dua kupik gwenu kundusipat dua isatakopik,” ngang yanikut.

28 “Siwan ginu dasingge taukge nangaakan natanggamatakaing? Zongazonga akoke tapuya aawan kana take siknga singgakge ginda natapa siyok. Zongazongata puya dua tasike tauknga dua bupmake tasikaing ngana zuyuknga kana take siknga singgak. 29 Siwan bapunindane buyambamtapa Solomon ngang inikamang kapatane umana buyambam siknga siwan sangaapana tuyuknga dua sikut. Ita gupna take siknga tasibakngakut takngae natapna take singgak. Siwan ngana tapuya aake awaiwan kana take siknga siwan Solomondane tauk gwaam yapbiban kaamang,” ngang yanikut. 30 “Siwan zongazonga puyaangaatang apman akoke yuaingu kwepna zike katapatang saning. Sike zongazongata mani dua pasikaing ngana Anututa tasiwan kana take singgak. Siwan ngana Anututa gataniman dua dapnim ngang ginda dua natapa kekekawan 31 nangaakan natake anzing yakaing, ‘Ninu nanaminu zane nanim,’ ngang yake, ‘Yangganin ninu zane tangopnim? Tauknginu zane panim,’ ngang yakaing. 32 Sanga wa aminu dongu kundune nana Anutue dua nataingga asinggan asinggan panangge yakaingunin. Nanza enandang yuak kapata dandupan ginda aminu sanga wa apananga aminda yuaing ngang danduak. 33 Unzingge sanga wa kepdakane nanae nangaakan ma natapam. Anututa amin panangge tasinggak kakngae natanggamatake itane kepina katak tasinong. Ginda unzing tasiwanu Anututa sanga kepdakane nana atdamik,” ngang yanikut. 34 “Siwan kwep apik kakngae meya ma natapam. Siwan meya kwep kanim takngaat apman kaamang kakngaat unekan peke natapna meya singgak. Siwan kweu meya takngatu ba kanim ngangu ma natanggamatawam,” ngang yanikut.

Copyright information for `WNC