Matthew 7

Sanga amin usanziyata binga tasikaingge.

(Luk 6:37-38; 41-42)

“Ginda wamu katak dua natake aminu usanzike ma inisapduwam. Anututa yake gin usanzitdamuyak. Sanga ginda aminde usanziyamukaing kakngasa kake Anututa ina unzakan yake gikaya usanziwik. Siwan sanga amindane usanziyamukaing binga ina unzakan Anututa usanzike yake damik.

“Dasingge dapandapa mateknga notdae kaine yuwan kake nata kwagiwa akopan ngang inike ngana katap sanu gikane kaikane yuak sande dua nataayak binga tasinggayak? Tasike notdata waiaknga mateknga tasiwan kake ngana gikane waiaknga buyambam tasinggayak kaknga takusopunggayak. Ga kem amin. Tupanu katau buyambam sanu kaikane yuak sanu kwagiwi akopana masande gata katak siknga kake dapandapa notdae kaine yuau kwagikngamuyo,” ngang yanikut.

“Siwan ginda Anututane sanga takwanu Anutue masa gwa imuking aminde ma yamam. Yama tapa tekwamban kamunda binga gisa dasipnang. Siwan ginda sanga takeakesa wai pasiya aminde ma yamam. Yama kake ikwawata binga wa yamuningu yainggamunang,” ngang yakut.

Tumuk wam yanangge kekeknga tasinimde.

(Luk 11:9-13)

“Ginda Anutue tumuk wam iniwanu ita sanga ginda dapmakaingu ginde atdamik. Ginda sangae tawake dapmakaingu akaning. Ginda yot gwekatang kopnangge natake yawanu Anututa ginde gwabou atzitdamik,” ngang yanikut. “Mamin amindaka Anutue tumuk wam inikaingu wa aminu sanga apaning. Siwan mamin amindaka sangae atawakengu wa aminda akaning. Sike mamin amindaka kepman yuke yoakatang kopnangge wam yakaingu wa aminde atziyamik,” ngang yakut.

“Sike aminu gikatnana tapatutane waakngata nanae skon imikge yawanu nanata suu gwendu imik ba dasing? Wena. 10 Sike waakngata nana baambu imikge yawanu nanata gomou wai takngatu imik ba dasing? Iaya wena. 11 Unzingge ginu wai pasiya amin dakngake yuaing ngana waakzae sanga take siknga yamukaing. Siwan Nanin enandang yuak kapae inikaingu damunangge apmeptawik ba dasing? Wena,” ngang yanikut. 12 “Sanga kuupbam aminbamda ginde tasindamuning kakngae natake ginda gamok tupan tasiyamunong. Tasiwa wa Mosesdane mama wapat ayanikapsa aminde wapatda buya unin aawik,” ngang yakut.

Gwabou mateknga kayuk yutnangatane.

(Luk 13:24)

13 “Ginda gwabou mateknga gwatzipatang kopnong. Siwan kepi tapatu ngwayokngaapa. Sike aminbamda kepi ngwayoknga waapane kukaingu wena sining. 14 Sike gwabou kayuk yutnangae kopsa gwau gitna siwan kepi kayuk yutnangatane kwatan siknga. Siwan aminu tapatu tapatutakan kepi waapa akaaing,” ngang yakut.

Katau take dakatane buyana take aatningge.

(Luk 6:43-44)

15 “Sike kem aminu kunduta apmea apuke kait wam daniwa ma natapam. Kait wam danike pasiwa mainingge apning. Apuke yawan ginda natake notnin ngang natapning ngana kamunda kaap yasikaing binga apu pasiwan unzing sining. 16 Danike aminu waakwakga puya takngatu takngatu pasiwa kake waakwakge kem amin ngang ginu anggaman natapning. Ginda atnataaing. Wain tapunda bombing kakngane dua aakainggen. Siwan katap tapunu gwendu umana pik ngang yakamang. Siwan zongazonga paanga kayata pik tapunu dua aakaing. 17 Ina unzakan katau dakatuta buya take siknga aawan kake katau wandaka take siknga ngang yakamang. 18 Siwan katau dakatuta buya wai aawan kake katau wandaka take dua. Songandakae buyana aatnanga dua singgak. Siwan katau dakatu songandakata buyana take aatnanga dua singgak. 19 Siwan katau dakatuta buyana take dua aawan kake patzitning. Patzike katapatang saning. 20 Unzambinga gwa danit. Aminu waakwakga puya pasiwan buyana aawan kaning. Kake aminu wa take siwan aminu wa wai ngang ginda anggaman natapning,” ngang yakut.

Anututa take nataak kaknga tawake tasinimde.

(Luk 13:25-27)

21 “Siwan kunduta, ‘Kuyanin! Kuyanin,’ ngang nanike ngana siakan siknga dua nataaing. Kautdu kem yakaing. Siwan Anututa gwaboknga unzing yaya aminde ziyamunanga dua. Siwan Nanin enandang yuak kapatane banip tawananu Anututa gwaboknga zitnimik. 22 Tapduknga Anututa amin usanziwik gwekatangu aminu buyambamda anzing nanining, ‘Kuyanin! Kuyanin! Gata ninipewi kuke gatane wam takeaknga ngang yanikapbumang. Ninipewi kuke waung waiakwak yanikwasike puya kekeknga takngatu takngatu buyambam pasikumang. Pasina dua nindupbuyak ba dasing,’ ngang nanining. 23 Naniwa ngana yake anzing yaniwit, ‘Ginu kukakut. Ginu natane amin dua dakngaking. Ginu aminu wai,’ ngang yaniwit,” ngang Jesuta yanikut.

Sanga yot tasinanga akngae yakut.

(Luk 6:47-49)

24 “Sike mamin amindaka nata wa daninggat taknga natake tasikengu ita anzing binga dakngawik. Aminu tapatu natdetdetna nomanaapa binga. Siwan ita yotna supda tepan kusiwan mitapbut. 25 Mitapan sopata tawan yangga apaptawawan gotda kekeknga puyapan ngana you wagwenu dua pimakut. Dasingge? You wagwendane simenu suu buyambam gwegwene kep ganang katang kekeknga siknga tapan kekekakut. 26 Sike aminda natane wamu waaknga natake dua tasikengu ita anzing binga dakngawik. Katum aminu tapatuta yotna saisai dakanekan mitapbut. 27 Siwan sopa ataawan yangga apaptawawan gotda kekeknga puyapan you wagwenu apimakut. Ngan, ita asiknga pimakut!”

28 Jesuta wamu waaknga yawan puyuwana aminbamda natake asatnaking. 29 Dasingge? Ita mama wam yanindamumsa aminda binga dua yanindamukut. Wena. Ita kekekngana kayaapa yuakge ninindamukgak ngang natapbing.

Copyright information for `WNC