Philemon 1

Na Pol. Na Jesu Kraisde puya pasinggat takngae semna nataaing aminda na tanggaganuke kaautde napmaba yuat.

Yusika naat gatu puya amin notniu Timotiatda pas asanu Filimonde gae matanggamukamak. Gakaya Jesue puya pasinggayak. Ge nitda gae banip gwaang natanggamukamak.
Copyright information for `WNC