Philippians 3

Anututane nomune aminu nomanaapa dakngawik.

Siwan mate notnabam! Wamu takngatuat ayuakge wa nata daniwit. Ginda Buyambam tapaninde natake apbaknganong! Siwan wamu tupa nata danikum taknga gatuna daninangge musipmaatangu meya dua nataat. Aho. Nata gin gatandamunangge natake wamu waaknga gin daniwa natake ginda dua pimaning.

Sike aminda ikwawa zongge gwauke gwaut buyak kukaing binga ginda aminu wa ginu kem panzike danindamukaing aminda apuke gindane gupza wai matanangge yakaingge akagwautnong. Ginu atnataaing. Anututane Waung Kapata nindane musipmin pangenawan ninda Anutu inimbakngake Jesu Kraisdane umana yatangenakamang. Yatangenake sanga wa Anututa wam yawan kekekakut takngae natapna siakan siwan ninu inane amina siknga dakngake yuamang. Siwan ngana aminu kunduta inane sanga akngae natake inane umana yapangenake Anututa nindane sanga waakngae natake ninde take natapik ngang yakaing. Sike ninda wa amindane sanga akngae natapna sanga moo binga singgak. Siwan ginu atnataaing. Wa aminda inane sanga Anutue nomune gitna yutnanga akngae natake apbakngakaing.

Sike tupa na wa amin yapbike sanga wa binga ninane akngae natake nakaya kuut asiknga bakngakum.
Siakan. Nata aminu Hibru wam tangan yakainggane dongune aakum. Ngan. Baminu Isreltane waaknga tapatu umana Benjamin ngang inikinggane dongune aakum. Aake yuwawa gunziu katau kuut musa kautdu gweaat gwenduat ngang sandewana wagwene aminda Mosesdane mama wamu katak tawake natane gupma matangamuking. Siwan buyambam takake nata mama wamu gitna siknga take Ferisi amin dakngakum. Dakngake nata mama wam tapa kekekawikge musipmaatangu toknga siknga natake aminu Jesue natapa kekekakingu kwaapzang pasiwa maiking. Sike nata mama wamu katak siknga tawake tasiwawa aminda usanzike natapanu na waiakngana wena.

Sike tupa sanga wa kuupbamu nata ie apbakngake na gatangaman Anutue nomune amin noman dakngawit ngang natapbum. Ngana Kraisda na gatangamikge natake nata sanga wa kuupbamu tupa ie apbakngakum takngae natapa sanga na tasiwan mainanga aknga singgak. Siakan. Nata Jesu Kraisde natake ita natane Buyambam tapana ngang natapa kekekanggak. Natapa kekekawan ita na gatangamuke sanga kuupbamu aminda tasike sanga waakngata nin gataniman Anutue nomune gitna yutnim ngang nataaing kaknga ita ayapbikut. Unzingge nata Krais waapa tanangge natake nata sanga wa tupa ie apbakngakum takngae apbitateke natapa sanga moo siknga mutewa kunanga aknga binga singgak. Ngan. Nata Kraisdat gatake yutzimde take siknga nataat. Natake sanga nata mama wamu katak tawake tasinggat takngata na gatangaman Anutue nomune amin noman dakngawitde dua nataat. Aho. Na Kraisde natapa kekekawan Anututa nandupan aminu nomanapa siwikge natayuat. 10 Natdetdeu waaknga take nata Kraisdat gatake yutzimde nataat. Nata Kraisdat gatake yuwatda ita akumbut katangga gatu enakut tapatane kekeknga aknganata natane musipmaatang tasiwan nata iwana kapewa meya takngatu takngatu nae namukaing. Siwan Kraisdane iwanata enake meya buyambam imunangge tasiwa kake ita dua yandakngakut. Aho. Ita akapewan tasiking. Sike ita unzing kapekutde natanggamatake nata sanga musia enayaaknga apbitatewit. Bitateke nata musipma takngatukan Kraisdat natake nata waiakngae gepbiatang gatuna kopnangge dua natapit. 11 Nata natdetdeu waaknga take tasike nakaya akupit katangga gatuna apba enake iat gatake asinggan yutzimde natayuat.

Polda akekekake Jesu tawake tasikut.

12 Sike nata Anutue kekeknga siknga natayuke na pimananga dua ngangu na unzing dua nataat. Aho. Nata kayuk yuke Anutue kekeknga siknga yutnanga aknga tanangge natake puya kekeknga siknga tasike yuat. Dasingge? Jesu Kraisda na tapan itane amina dakngake yuat. 13 Siwan mate notnabam! Nata sanga wa iat gatake asinggan yutnanga aknga gwa takum ngangu dua nataat. Aho. Na natdetdeu takngatukan anzing nataat. Sanga nata tupa tasikum takngae dua natanggamatake na puya kekeknga sanga masan tananga akngae natanggamatake tasinggat. 14 Ngan. Jesu Kraisda ninda iat gatake asinggan asinggan yutnimde kepi tasinangge natake ita ninde tangge kungwanimukut. Siwan Anututa na yanawamban ie kuke iat gatake asinggan asinggan yutzimde take siknga natake nata puya kekeknga tasinggat.

15 Sike ninu Jesue aminabamda natdetdetninu kekeknga nataamangu ninu kuupbamda wamu nata wa yanggat takngae natake musipminu takngatukan natapnim. Sike aminu kunduta puya kekeknga wa tasinangge yanggat takngae apbitawanu Anututa wa amindane natdetdetna apanomanuyamik. 16 Natdetdeu wa yanggat takngae dua natapanu undanga. Ninu natdetdeu Anututa ninde gwa niman takumangu waaknga ninda gitna tanim.

17 Siwan mate notnabam! Ginu kuupbam kepi nata tawake tasinggat takngane sukunong. Sukuke aminu kepi wa nata tawake tasinggat takngane sukukaing amin kake ginda wa amin yawanong. 18 Ginu atnataaing. Aminu kwaapzangga enake wamu Kraisda ninde tangge amin saamdakane kungwanimukut takngae masa imuke sukukaing. Wa aminde natake nata tupa tapduu buyambam ginu gwa danikum. Sike apmanu gatuna danike kai yanggana pimakaing. 19 Wa aminda sanga inane gupna gatayamunanga akngaekan natanggamatakaing. Natanggamatake sanga musia enayaakngae gepbiatang koyuaing. Koyuke sanga takngatu takngatu maakngana kaya aknga ngana wa aminda asiknga tasike apbakngakaing. Wa aminu Anututa gatukande pasiwan maiwa yanikwasipewan kuning. 20 Ngana ninun. Ninu enandang nana amin binga dakngake yuamang. Sike ninda Buyambam tapaninu Jesu Kraisda enandang teke epikge kayuamang. Nin gatanimunggak kapa unin. 21 Ita epuke itane kekeknga aknganata aminu kuupbam inane gepbiatang pewan yutning kakngata nin pasiwan nindane gupminu tuyuknga ngana ita pasiwan gupminu kekeknga yutning. Unzing itane gupna akumbut katangga enakuu wa inata kundu dakngake kekeknga siknga yuak binga dakngake ninda yutnim.

Copyright information for `WNC