Philippians 4

Natdetdeu nomana paningge yakut.

Sike mate notnabam! Nata ginde musip gwaang natandamuke gin dandupnangge musipmaatangu toknga siknga nataat. Nata ginde asiknga bakngake yuat. Siwan wamu wa gin daninggat takngae natake ginda Buyambam tapaninde kekeknga yutnong. O mate! Na ginde butaya siknga natandamunggat.

Nata giu Yuodia gatu Sintikiatde natake daninggat. Gitda Buyambam tapaninde natanggamatake musipza takngatukan natapzon. Siwan ga Susugee natake ganinggat. Ga natane puya amin notna siknga dakngake yuayak. Gata maya wa tapaau gatayamuyo. Ga atnataayak. Maya waapaat gatu notninu umana Klemen ngang inikamang kapaatda naat gatake wamu takeaknga aminu buyambamde yanikapbumang. Siwan wa amindane umana Anututa atnataak. Natake buu gomdu aminu iat gatake asinggan asinggan yutninggane umana matanggak gomune wa amindane umana gwa matawan yuaing.

Sike ginu Buyambam tapaninde natake apbaknganong. Ngan. Nata gatuna daniwit. Ginu ie natanggamatake apbaknganong.

Ginu atnataaing. Tapduknga Buyambam tapaninda apik gwenu gwa dapakanggak. Unzingge ginda aminu kuupbamde wepda wepda pasiyamunong. Pasiyamuke ginda sanga takngatue nangaakan ma natapam. Aho. Sanga kuupbam meya takngatuta ba sanga take takngatuta ginde apanu ginda Anutu tumuk wam ininong. Ngan. Anutue inimbakngake tumuk wam ininong. Iniwa musip kwikwiu Anututa ninde atnatanimunggak kakngata ginu Jesu Kraisde gepbiatang koyuaing amin papan kekekaning. Sike musip kwikwiu wa inata kundu. Ninu nisane natdetdetnin natdeke meyanin sandetnangge tasina maiwik ngana ninu sanga wa Anututa musip kwikwiu ninde natanimunggak kakngae natanggamatana meyaninu wena siwik.

Siwan mate notnabam! Nata wamu takngatuat daninangge nataat. Ginu sanga siakan takngaekan natanggamatanong. Ngan. Sanga nomana aknga ba sanga take aknga ba sanga dudumna aknga ba sanga musip gwaang ie natapnanga aknga ngangge natanggamatanong. Sanga ie apbakngananga aknga ba itane umana yatangenatnanga aknga ba sanga kuupbam take siknga aknga wa ginda ie siknga asinggan natanggamatake yutnong. Wamu kuupbam nata danindamuba natdeking kaknga ginda atawake tasinong. Sike sanga nata gin banakan yuke tasiwa nandupbing kakngae natake tasinong. Unzing tasiwawa Anutu musip kwikwikgane yapii apata gikat gatake yutning.

Polda sanga wa aminda pewa apbingge apbakngakut.

10 Siwan nata Anutu inimbakngake yuat. Ngan. Tupa ginda take siknga na gatangamuking. Gatangamuke tasiwawa ngana kepisa wena siwan kake teking. Siwan apmanu kepi gatusa kake ginda gatu akgatangamukingge natake nata Anutue asiknga inimbaknganggat. 11 Wamu nata yanggau wa na wamu sangae dapmanggatde dua natake yanggat. Aho. Nata natdetdeu anzing natake yuat. Sanga inata inata nae apanu nata ie meya dua natapit. 12 Aho. Na sangae dapmakengu nata musipmaatangu meya dua natapit. Ba sanga kwaapzang pakengu nata asiknga dua bakngawit. Wena. Sanga kuupbam nae apukaingu wa nanamu kwaapzang nananga ba toma natake yutnanga aknga ngangga apanu nata takekan natayuat. 13 Siakan. Kraisda na kekekangaman sanga wa kuupbam nae apa ngana nata akekekake yuat.

14 Natdetdeu waaknga nata take yuat ngana nata meya takngatu kawawa ginu take siknga na gatangamuke natane meyana gwaamukngamuking. 15 Siwan ginu Filipai yot gapmane nana aminda atnataaing. Tupa ginu wamu takeaknga yakap siknga natake tuwanguke tawaking gwene nata gin dapmake Masedonia kep kom teke kuwawa aminu Jesue amina dakngake yukingu you gapmandune nana aminda dua gatangamuking. Wena. Gindakan nae natake sangasa pewa apa pake nata sangae dua dapbum. 16 Ngan. Na kepi maa dua kuke Tesalonaika yot gapmane yuwawa ginda gatu gatu gatangamuke sangasa pewa apbing. 17 Wamu nata yanggau wa nata gindane sangasa nae pewa apningge dua natake yanggat. Aho. Ginda unzing na gatangama buya aawan Anututa yake tasindaman gin gatandamunanga akngata buyambam sike ginde yutdamikge natake daninggat. 18 Siwan sanga ginda Epafrodaitasde ima pakapbuu wa nata gwa pakum. Pake nata ie anzing nataat. Sanga buyambam siknga pake sanga takngatue dua dapmanggat. Sike nata atnataat. Ginda sanga take siknga nae wa nama kake Anututa nae umande natake imukaing ngang nataakge na ginde asiknga baknganggat. 19 Sike na atnataat. Natane Nana Anututa ginde natake ginda Jesu Kraisdat gatake yuaing ngang danduke ita sanga kuupbam ginda dapningu atdamik. Asikaya ita sanga kuupbamdane toiknga dua ba dasing?

20 Anutu wa nindane Naninu Anutu unin. Siwan itane umana asinggan asinggan yatangenatnim. Siakan.

Wamu takngatuatde natake matakut.

21 Ginu natane gaak wama aminu Jesu Kraisdane amina dakngake yuke gikat gatake yuaingu kuupbamde yamunong. Sike notza Jesuat nana naat gatake yuamang aminda gaak wamu ginde danikaing. 22 Aminu Jesue amina dakngake yuaingu aminu tupan sikngaapa Sisaat gatake yuaing aminda gaak wamu ginde danikaing. Ngan. Jesue amina nikat gatake yuaingu kuupbamda gaak wamu ginde danikaing.

23 Siwan nata tumuk wam iniwa Buyambam tapaninu Jesu Kraisda ginde musip kwikwik natandamuke gikat gatake yutning. Unukan.

Copyright information for `WNC