Psalms 23

Devitda kau aaknga matakut.

1Buyambam tapa, gata kakuya na nanduyuayak kapanin. Unzingge nata sanga tapatue dapnanga dua.
2Ita na tasiwan zongazonga kaya noman komune pekgat.
Siwan ita na yangga mateknga kuma zipmakaingune nanitakuwan nata tangoke yuwa takanggak.
3Sike ita nae kekeknga kayuk namunggak.
Namuke ita na kepi noman tapaapane nanitake kunggak.
Unzing ita tupa tasinangge yakut taknga tawake tasinggak.
4Anutu, nata damene zikaa dakaatang kuke
ngana gata gatangami akumnanga akngae nata dua gwaumbit.
Dasingge? Ga naat gatake yuamak.
Nata ga gandupa gusou sipsipde kakuya tasikaingga pakaing kapaapa apanggayak.
Unzing kake natane musipma kwikwikngata yuwit.
Nata wai sinanga dua.
5Gata natane nanama take siknga keu aanggaman komune pandaknganggayak.
Siwan natane iwanata moo nanduke sanga takngatu tasinanga dua.
Ge, gata naat nasimde apbakngake naninggayak.
Gata nanamu nae kwaapzang siknga pewi dopan namunggayak.
6Gata nae banip gwaang natake sanga take akngakan tasingamunggayakge tapduk bamu nata kayuk yuwawa
gata nae musip kwikwiu asinggan natangamuya.
Unzingge nata yotdane asinggan asinggan yuwit.
Copyright information for WNC