Psalms 10

Buyambam tapa, ga dasingge napmake paku maa yuayak?
Ga dasingge tapduu nata meya kaat komune na napmake paku kusopunggayak?
Wai aminda yamandet sike kekekngana wena aminu apasiwan mainingge yawakaing.
Yawake aminu wa kekekngana wena aminu panggaganutnangge natake gapma kwaiwan undang pukuning.
Wai aminda yamandet sike sanga wai musiaatang nataak kaknga tawake tasinggak.
Tawake tasike aminu sangabamde geengukgak kapa apbaknganggak. Apbakngake ita Buyambamtapa inisapduke ie masa imunggak.
Masa imuke na kopsaapa yuat ngang musiane moo siknga nataak.
Natake Buyambam tapae dua natapan singgak. Aho. Natdetdetnaatangu Anutue dua siknga nataak.
Sike sangabamu ita pasinggau takekan singgak.
Buyambam tapa, ita gae natdetdetde mateknga sipaa dua nataak.
Siwan ita sapdut wamu iwanae ayanggak.
Itanu anzing nataak, “Na kekeknga yuat. Sanga tapatuta dua siknga kwasiwik,” ngang nataak.
Siwan, “Nata meya dua kawit. Aho, asinggan asinggan musipma tatanga natake yuwit,” ngang yanggak.
Ita wamu wai yake aminu kundue asinggan yanisapdukgak. Yanisapduke ita kem wam gatu gwaut wamu aminu kundue yanikapmanggak.
Siakan, ita wamu waiaknga aknga yake gutonga kwaapzang pasinangge yanggak.
Gatu itakan yotgapma kwaimune kusopuke yuwawan aminu noman amin tapata apan tanguwan kupikge natake yuak.
Siakan, ita akusopuke kayuwawan aminu tapatu tapatuta apa kake zipan kumningge kayuak.
Unzing kaap zongu laion ngang yanikaingga ganangiatang kusopuke kayuaing binga kayuak.
Siwan akusopuke kekekngana wena amin panggaganutnangge kayuak.
Ita yapapnaatang panggagunuke kaipake kunggak.
10 Ita ayaitapakusike yuwawan aminu kekekngana wena aminu zaatgaman maikaing.
Siakan, wai aminu waapatane kekeknganata ayapbikgak.
11 Ayapbike ita anzing nataak, “Anututa gutonga nata pasinggatdenu nangaakan dua nataak.
Ita na dua nanduyuak. Kai gwa dopusangakutde nandupnanga dua.”
12 Buyambam tapa, ga apso. Anutu, apuke gata wai aminu waakwau atasiwi mainong.
Sike gata aminu meya pakaing aminde dua botawim.
13 Siwan wai aminu waapata gae masa gamuke musiaatangu anzing nataak,
“Nata gutonga tasinggatde Anututa meya yake dua namik.”
Dasingge, aminu waapa gae dua ba gwauke yuak?
14 Siwan ngana wai aminu waapata wai takngatu takngatu pasiwan aminu kunduta meya pake maike yuwawan gata katak akaayak.
Akake gata toknga ba meya aminu kunduta kaaingu gata kake waaminu gatayamunangge atandaknganggayak.
Ngan, ga sangana wena aminu gae gepbiatang koke yuwawanu gata asinggan gatayamunggayak.
Siakan, aminu nana gwa kumbuu kekekngana wena apaya gata gatangamunggayak.
15 Gata wai amindane kataknga puke kekekngana pasiwi sopunong.
Pasiwi sopuwan kotim tasike waiaknga waaminda tasikaingu
gatu dua tasiwan kaya.
16 Buyambamtapa Kingu asinggan asinggan yuwik.
Yuke ita katum aminu inane kep komune yuke ie masa imukaingu yanikwasiwan kuke gatukande wena sining.
17 Buyambam tapa, gata aminu meya takngatu takngatu pake yuainggane tumuk wamnae atnataayak.
Wamna natake gata musia papi kekekanong.
18 Siwan wai aminda meya takngatu takngatu toitoitde yaman musiane meya nataaingu gata akgatayamunggayak.
Gatayami aminu kepdakane nanata gatu waaminu dua pasiwan gwautning.
Copyright information for `WNC