Psalms 103

Devida kau aaknga matakut.

Nata Buyambam tapatane umana asiknga yatangenawit.
Ngan, nata gupmasan natdetdetnaatang gatu musipmaatang Buyambam tapatane umana take akngae asiknga yatangenawit.
Nata Buyambam tapatane umana asiknga yatangenawit.
Yatangenake ita nae sanga takeaknga kwaapzang siknga tasingamukutde dua botawit.
Sike natane waina kuupbam ita gatu gatu asandekgaunin,
gatu maitna kuupbam asinggan sandekngamunggak.
Nata sipdu sipdune kumnangge dapaknga sikum ngana Buyambam tapata na gatu tapan na dua kumbum.
Ita musip kwikwik natangamuke nae butaya buyambam natangamunggaunin.
Na tapdukbamu keu andakane yuau, Buyambam tapata tendeknga wena sangabam nae naman takekan singgak.
Ita unzing tasiwan na kekekngaapa gatuna dakngake yuat. Unzing tinggigi gwenda kekeknga yuak binga yuat.
Buyambam tapata noman taknga tawake aminu kunduta aminde meya aknga yaman pakingu akgatayamunggak.
Gatayamuke gatu pangenawan take yuaing.
Sike tupa Anututa sanga kundu tasinangge natapbutde Moses inikut.
Siwan ita puya kekeknga aknga aknga pasikuu Isrel nanae yeuyamukut.
Buyambam tapata butayambam natanimuke musip kwikwiu asinggan natanimunggak.
Sike musiptou zaat dua natanimuke ninde musip gwaang natanimunggayak.
Gatu ita temapan ninike ninde asinggan dua natanimunggak.
Aho, itane musiptok takngan mamayambam dua yuak.
10 Sike ninda waiaknga tasikamangge buyana wai apananga. Siwan ngana waiaknga tasikamanggane buyana wai wa dua nimunggak. Ninda waiaknga kwaapzang tasikumang.
Siwan meya yake buyambam atnimunanga ngana unzingu dua tasinggak.
11 Sike aminu ie akgwaukaingu waaminde musip gwaang siknga natayamunggak.
Ita musip kwikwiu wa natayamunggau, buyambam siknga. Ena yekap gweneta kepdakane binga.
12 Sike gunzitda akonggak kopat apukunggak kopat wesim dua. Wa maa siknga.
Ina unzakan, Anututa waiaknganinu sandetniman waiaknganinu maa siknga yuak.
13 Nanata waatdakanae butaya natayamunggak.
Ina unzakan, Buyambam tapata ie gwaukaing aminde butaya natayamunggak.
14 Ita ninu keek pake tumukut.
Unzingge ita nindenu keek ngangu atnataak.
15 Sike ninu amindane kayuk yutnanga aknganinu dapaknga siknga zonga zongata yuaing binga.
Ninu zonga zongatane palawa gwenduta binga dapaknga yuke akumnim.
16 Got takngata puyake saasaa tasiwan palawa gwenu
apimapan aminda ayuak kopatangu wena kaaing.
17 Siwan ngana Buyambam tapata musip kwikwiu aminu
ie gepbiatang koyuaingge asinggan asinggan natayamunggak.
Siwan ita sanga noman taknga bapuna gatu bapunatane waaknga ngang masan aatningge kuut tasiyamik.
18 Sike waaminda Buyambam tapatane pasap wam gatu mama wamna kuutgan tawambanu,
ayok, musip kwikwiu aminu waaminde asinggan asinggan natayamunggak.
19 Buyambam tapata king kapa yekaune yuak.
Sike i sanga kuupbamdane toiknga unin.
20 Sike ginu Buyambam tapatane angelana kuupbam, ginu kekekngasa buyambam. Ginu itane wam tawakaingunin.
Tawake itane wamde maak gwaang pakaing.
Unzingge ginda Buyambam tapatane umana yatangenatnong.
21 Ginu Buyambam tapatane puya amina, ginu yekaune yuke ita nataak kaknga tawakaing.
Ge ginda itane umana yatangenatnong.
22 Ginu sangabamu Buyambam tapata pasikuu, kepna kepna yuaing.
Siwan ina siknga gindane King kapa yuak. Buyambam tapatane umana yatangenatnong.
Siwan na kaya itane umana asiknga yatangenawit.
Copyright information for `WNC