Psalms 104

Nata Buyambam tapatane umana asiknga yatangenawit.
Anutu, Buyambam tapana, ga enane siknga. Ga Kingu tupan tapa siwan umanda kopsa.
Gata gikane kakaa akngata usukwatapmanggayak. Unzing aminda gupnaapa taukga usukwatapmanggak binga.
Gata yekap gwekat gatu yekap daau kuupbam ngang pewi yuaing. Unzing aminda sel yot gwenu mitake nau baklain takngata wapan yuak binga.
Sike gikane yotda yangga enandang yekaune yuak komune
engatangan mitapbuyak gwene yuayak.
Siwan minga musa gatane karisnda binga,
got takngata apu ganitakuunggak.
Gata tasiwi got takngata gikane wam taknga takuunggak.
Siwan gata tasiwi katap mumuyangga puya amina binga dakngakaing.
Sike gata keu andaka tangine tekuyak.
Tewi kepdaka kekeknga siknga yuak. Ita kundusimu isakunanga dua. Wena siknga.
Gata yanggabam gwenu tewi yuke kepdaka tauk sandu bingata usukwatapbut.
Siwan yanggata tawanu kuupbam usukwatapbut.
Siwan ngana masande gata yanggabam gwende wamu kekeknga aknga yawi atdatakukut.
Yanggabam gwenda nataawan gata apaa siknga yawi gatukande datakukut.
Datakuke yanggabam gwenda tawanu engatangan
kokenga teke gapme gwendune pukukut.
Siwan yangga wagwenu gapme waomune yuwikge yakuyakge apmanu waomune unzing yuak.
Gata tuwangu gwa tekuyakgengu yangga gwenda tuwangu wa tekuyau yatupnanga dua.
Unzingge yangga wagwenda tawanu kuupbam gatu usukwatapnanga dua.
10 Sike ita tasiwan yangga kep ganang akoke tawan katangga zipmake gapme gwene pukukaing.
Sike wa pukukaingu tawan dakandakata kaukaut yuwawa yangga waapa apata banakan noman pukukaing.
11 Siwan kaap zongu yangga waangane atangokaing.
Sike dongki zong dakngake yuaingga tangopa guyakngi gatu dua kupiakaing.
12 Sike kwaitda yotna katau yangga kwaimune akopsa dakandakane mitakaing.
Mitake katap kaingune yuke wamna yakaing.
13 Ga yotda enane nana gapmane yuke sopa tawan katang pewi epukaing.
Epuwawa gata tasiwi buyana asaakgak.
14 Gata zonga zonga tasiwi akopa kau gwegwenda une naningge.
Siwan sanga inata inata ninu aminda kwaikamang kaya,
gata pasiwi enake buya aawan une pake nakamang.
15 Siwan ninda nau wain taknga kwaike yangga toknga aknga tangopnangge tasinim.
Tangoke musipmin katang apbaknganim. Sike katau oliv dakatane buyana yangga aknga pake nomine pasina waenga siwik.
Gatu ninda wit tapun kwaike poyau uneta pasike nana gupmin tapa gatanimik.
16 Sike sopata epanu katau Lebanon nana dakandaka yangga buyambam pakaing.
Katap dakandaka wa Buyambam tapata ina kwaikut.
17 Siwan katau wa dakandakane kwaitda yotna une mitakaing. Siwan
kwaiu kang gwengwenda yotna katau baka dakandakane mitakaing.
18 Sike tawanu mamaya dakandaka wa meme zong gwegwenda sukukaingunin.
Siwan ngwasanda ena tawanu buyambam dakandakatane sup ganang katang kusopukaingunin.
19 Anututa yekap gwen tasike tekuu wa kakaa nimuke puya tapduu inata inata yeutnimunggak.
Sike gunziu apukunggakgane tapduknga ina nataak.
20 Gata tasiwi zikaa daka singgak.
Siwan zikaane kaap zongu sukukaing.
21 Sike laiondane mateknga kaap zongge yawake kumzang ainggamatakaing.
Ita wa yakaingu kaapna gata yamiakge yakaing.
22 Gunzitda gwa akopanu ganangine gatu kuke pekaing.
23 Siwan aminu enake kuku puyana pasiwawa gunziu une pukunggak.
24 Buyambamtapa, gata sangabam pasikuyak.
Ga natdetdetda bambande sanga wa kuupbam pasikuyak.
Sangabamu wa pasikuyau keu andakane asiknga doke yuaing.
25 Sike yanggabam gwenu buyambam siknga.
Siwan pis buyambam dakandaka gatu mateknga dakandakasimpat
sanga kunduat undang yuaing. Ninda natdeke kendetnanga dua.
26 Siwan sip gwegwenda yanggaangan kungapukaing.
Sike pis buyambam siknga daka tupa tasikuyau, iaya yanggabam gwekatang kungapuke paakoke tasinggak.
27 Sike sanga kuupbamda tomna nataaing kopatangu,
gata nanamna yamiakge ganduyuaing.
28 Siwana nanamna une yami nakaing.
Gatakan siknga yami nake musia doke yuaing.
29 Sike gata masa yaminu waakwau akgwaukaing.
Itane waunga kaiwi kuwanu, akungwake kep gatu dakngakaing.
30 Sike gata waungga yaminu waakwau kayuk yuaing.
Gata sangabamu pasikuyau pasiwi
kayuk dakngake keu andakane yuaing.
31 Unzingge nata nataau Buyambam tapatane umana kopsa aknga asinggan asinggan yuwikge nataat.
Siwana Buyambam tapata sangabamu pasike pekutde apbakngawikge nataat.
32 Ita kepdaka kawanu kepdaka ayamukgak.
Ita katakngata tawan dakandakane wasiwanu kupan taknga undangga enakaing.
33 Sike na tapduu kayuk yuat komune nata kap taknga aknga Buyambam tapae taiwit.
Nata kap taknga aknga Anutunae taike umana yatangenake yusika kupit.
34 Nata nataau Anututa sanga musipmaatang natanggamatake
ie apbakngawit takngae natapan take siwikge nata kap taike apbakngawit.
35 Nata nataau wai aminu kuupbamu kepdakane wena siningge nataat.
Ngan, aminu waiaknga tasikaingu wena siknga siningge nataat.
Sike nata Buyambam tapatane umana asiknga yatangenawit.
Buyambam tapatane umana yatangenatnong.
Copyright information for `WNC