Psalms 105

Ginda Buyambam tapatane umana yake yanggamatake gaak wam ininong.
Siwan ginda puya buyambamu ita tasikutde kepna kepna nana aminu kuupbam yanikapnong.
Ginda kau takngatui apbakngake taike itane umana yatangenatnong.
Siwan ginda sanga gwaam gwaamu pasikut takngae yanikapnong.
Ginda apbakngake umana yatangenawa umana kopsa siwik.
Sike Buyambam tapatane aminabamda apbaknganong.
Asingganu ginda Buyambam tapae wesim kuke gin papan kekekawan
gatandamikge inikwaitnong.
Ginda puya kekeknga Buyambam tapata tasikutde gatu duya takngatu takngatu tasikutde natdetnong.
Ita aminu katak kayuke toiknggakge ginda kuut natdetnong.
Ngan. Ginu Abrahamdane bapuna.
Waapa Buyambam tapatane puya amina. Ginu Jekopdane donga, ginu Buyambam tapata inae natake yawan yuaing.
Sike Buyambamtapa, wa nindane Anutunin.
Waapata aminu keu andakane nana kuupbam katak siknga kayuak.
Ita pasap wamu takngatu nikatde yawan asinggan yuwikge yakut.
Siwan pasap wamu waakngae asinggan natayuwik.
Pasap waaknga tupa Abrahampat yawat yukut.
Siwan ita pasap wamu waakngakan Aisakge ina yawan kekekakut saak Anututa ina tawanangge yakut.
10 Gatu wamu waakngakan Jekopde iniwan kekekakut. Waapa Isrel amindane bapuna,
siwan pasap wamu wa yawan yukut taknga asinggan yuwik.
11 Buyambam tapata pasap wamu waakngae anzing yakut,
“Nata Kenan kep komu gae gamit. Siwan keu wandaka gaat gatu gikane donggaatde yuwik.”
12 Tupa Isrel nana aminu dongu mateknga siknga. Pakapuyut amin dakngake yuking.
Siakan, waaminda Kenan kep komune pakapuyuke dongu mateknga siknga yuking.
13 Sike waakwau kepnane dua wikake yuking. Keu komduneta komdune kukaking.
Kingu tapatutane kep komune matekngasim yuke enak teke gatu kingu tapatutane kep komune kukaking.
14 Siwan ngana Buyambam tapata dua kapewan aminu kunduta pasiwan maiking. Wena.
Ita akgatayamuke kingu kaanga yanikutde dua pasiwan maiking.
15 Sike ita kingu waakwau anzing yanikut, “Nata waaminu natane puya pasingamuningge yawa yuking. Ginda waaminde wai takngatu ma tasiwam.
Siwan ginda gatu natane yakapsa amina kuut ma pasiwa maiwan. Ma siknga tasiwam.”
16 Buyambam tapata tasiwan
nanamu kuupbam sopuwan tomda yuking.
17 Siwan masande Josepdane notnata katewa aminda Josep usiwa waamindane puya aminu moo tapatu dakngakut.
Siakan, Buyambam tapata Josep initewan tupan kuke Isip kep komune paku yukut.
18 Waaminda sen taknga akngata kepi kekeknga wapa toknga isiking.
Siwan gatu ainu buyambamu guyakngane mapapukukaingu gwendu wambing.
19 Ita meya takngatu takngatu unzing pake yuwawan
wamu Buyambam tapata Josepde tupa yakuu buya aakut.
20 Siwana Joseu kaautde tewan yukuu Isipdane king kapata aminu tapatu initewan kuku sandekut.
Sike kingu waapa aminbamdane tupan siknga apa. Sike ita Joseu kaautde yukuu tewan epuukut.
21 Siwan king kapata Joseu inane puya aminu tupan tapa dakngawikge yawan yukut.
Yawan Josepda sanga kuupbam Kinggane you buyambam siknga gwekatang yuking kaknga kakuya tasikut.
22 Puya unzing tasike ita inane natdetdetnane kinggane puya gwapak amin yanindamukut.
Yanindamuke ita aminu kundu king kapae natdetdet imuya takwaunin yanindamukut.
23 Siwan masana Isreldane donga Jekou paku Isip yuking.
Ngan, Jekopda apuke pakapuyut amin dakngake keu waomune yukut.
24 Siwan masande Buyambam tapata inane aminabam gatayaman waatdakana kwaapzang aaking.
Aawan kake iwanata yapbitnanga dua sikut.
25 Siwan ita tasiwan Isip nanata itane aminabamde asiknga bitaking.
Bitake Isip nanata itane puya amina waakwau pasiwan mainingge kepie tawaking.
26 Siwan masande Buyambam tapata Moses, inane puya amina, gatu Aron, inae yawan yukut tapaat
ngang yanipewan Isip kep komune kukumayak.
27 Sike waapaatda Anututane puya pasikumayak.
Pasike duya takngatui Isip nanata kaningge keu waomune tasikumayak.
28 Tasiwawat Anututa zikaa aknga tewan apu kepna usukwatapbut.
Dasingge, Isip nanata itane wamu ayamasandeking.
29 Waamindane yanggana kuupbam ita papan tekwamba
dak sike pis kuupbam atzipa kumbing.
30 Sike gwakbamda kwaapzang sike kepna itakan tapan sopukut.
Gatu kinggane yotna buyambam gwekatang kuut koke yuking.
31 Anututa yawan ingut moo gatu atnisikaing ngangga kwaapzang sike
kepna kuupbam gatu yotna ngang tapa sopukut.
32 Sike ita sopa siknga dua kepnaatangu tasiwan takut.
Ita tasiwan sopa zambum gatu yapasik ngang epan kaking.
33 Ita nau wain taknga aknga gatu katau baap dakandaka apasiwan maiyamuking.
Siwan ita katapna keu waomune yuaingu asukgwisaangukut.
34 Sike ita wamban yawan apmakga apbing.
Datdasingga apbingu natdetnanga dua. Siwan aminda kendetnanga dua.
35 Apmau waakwakga sanga kuupbamdane tatakngi atnaking.
Siwan nanamzau Isip nanata kwaikingu kuupbam atnaking.
36 Siwan Anututa Isip nanatane waaknga tupan tapaapa
dongu inandek inandekgane atzipa kumbing.
37 Siwan masande ita Isrel nana yanipake kuwan Isip kep komu teke kuking. Waaminda sikasika keu waomune nanata silwa ba gol ngang pasikingunin yaman pake kuking.
Kuke Isrel nana kuupbam takekan yuking. Aminu tapatu meya dua pake pimanggut.
38 Sike Isip nanatanu Isrel nana aminde akgwauking.
Unzingge Isrel nana kaawan gwa kuwanu asiknga bakngaking.
39 Anututa Isrel nana amin kayutnangge natake minga musatu engatangan yawan yuke aminabam usukwatapbut.
Siwan zikaane katau buyambam gwen tewan yuke isikakaa yamukut.
40 Siwan masande waaminda nanam yamikge iniwan ita kwait pewan apa naking.
Gatu ita poyak yekaune nana ie yamukut. Yaman napa musia atdopbing.
41 Siwana ita tasiwan suu buyambam dakaatangga yangga epbut. Yangga buyambam waanga pimake zipmake sangana wena kepban komune kukut.
Unzing yangga buyambamu tapatu zongangaatangga zipmake pukunggak binga.
42 Siakan. Ita wamu takngatu tupa puya amin tapana
Abrahamde kekeknga yawan kekekakut takngae natanggamatake sanga wa kuupbam tasikut.
43 Ngan, aminabamu ita yanipake kukut. Kuke apbakngake taitake kuking.
Sike waaminu inae gwa yawan yukingge asainggamatake apbakngayuuk kepi kuking.
44 Siwan ita dongu kundune nana amindane kepna waaminde yamukut.
Yamuke ita kapewan puya anga angana kuut paking.
45 Sike ita Isrel nana aminde wa tasikuu,
ita ie wamu kuupbam tawake mama wampaa kuupbam tawaningge natake tasikut.
Unzingge Buyambam tapatane umana yatangenatnong.
Copyright information for `WNC