Psalms 106

Buyambam tapatane umana yatangenatnong.
Buyambam tapata sanga takekan tasinggak kakngae natake ginda ie gaak wam inimbaknganong.
Dasingge, ita ginde gwangau asinggan asinggan natandamunggak.
Mamin amin tapata sanga kekekngata pasikutde wamu yawik? Aminu tapatuta sanga waaknga kuupbamde yananga dua.
Ngan, mamin amin tapata sanga kuupbamu ita takeaknga aknga pasinggak kaknga yanikapan natake umana yatangenawik? Sanga wa kuupbamde natdeke yananga dua.
Sike aminu itane wamu usanzike kepi noma nomana tawake
asinggan asinggan noman takngakan tasiningu, waakwakga apbaknganong.
Buyambamtapa, gata amin gikane akgatayamunggayak tapduk gwekatangu naatdeat kuut natapso.
Natake apapiak gwekatangu naat kuut papso.
Papi gatane amindabamu take siknga yutningge nataat.
Yuke aminu waakwau sanga take akekan pawawa kake naat waaminkat baknganim.
Natake naat aminu gatane dongga dakngake yuaingkat baknganim.
Sike ninda waiaknga gwa tasikumang. Unzing tupa bapuninda tasiking binga.
Siakande siknga. Ninda wai tasikumang.
Nindane bapuninu Isip yuking kopatangu gata duya buyambamu pasikuyakge dua natdeking.
Aho, gata tapdukbam gatayamuke waaminde musip gwaang siknga natayamukuyak kaknga atnatapbing.
Ngana waakngae apbotaking. Apbotake yangga Ret Si gwende kwaimune kundoke gae yamandet siking.
Siwan ngana Buyambam tapata kekekngana buyambam taknga yeuyamunangge natapbut.
Unzingge wamu ina yawan kekekakut takngae natake ita gatuna papan meya dua paking.
Ita wamu kekeknga yanggabamu Ret Si gwende iniwan apmatawan kaut kaut kuwat kepibam tapa dakngakut.
Unzing siwan ita amin yanipake kuwan yangga zipbuke aminda akuyaapane binga kuking.
10 Yanipake kuke ita iwana aminde kataune sandeke pakut.
Sandeke papan iwanata dua pasiwan maiking.
11 Siwan yangga gwenda iwana usukwatapan akumbing.
Aminu tapatu kayuu dua yukut.
12 Buyambam tapata unzing tasiwan inane aminabamda pasap wamu yawan kekekakut takngae banip siking.
Banip sike kap taike umana yatangenaking.
13 Siwan ngana zeetgaman waaminda sanga Buyambam tapata tasikutde apbotaking. Sike Anututane wam gamok dua take natdeking.
Aho. Waaminda sanga inae natdetdeu nekan natake tasiking.
14 Sike keu sangana wena kopatangu musipnaatangu
nanamu inata kundue kekeknga siknga natapbing. Natake Anutu tanziking.
15 Waaminda Anutu inikaiwa sanga waapa ayamukut.
Siwan ngana maiu buyambam taknga kuut yamukut.
16 Sike keu sangana wena komune yuke aminu kunduta Moseskat Aronkatde musiane atemna natayamuking.
Aminu waapaau Buyambam tapatane puya amina.
17 Siwana gapma buyambam daka kwamake pukuwan une Datan
gatu Ambiram gatu itane donga ngang gapmaatang pukuwan apu bupmakusike waakwau usukwatapbut.
18 Siwan katau enandangga epuke
wai aminu waakwau yawakingu ayasiwan kumbing.
19 Siwan waaminu tawanu Horeb dakane yuke ikwawa gamande wee gwendu golda tasiking.
Tasike anutu pupukngana waapae munu puking.
20 Sike waakwakga wee wa ikwawa gamanu zonga zonga nanggakgane tasike ie munu puking.
Waaknga tasike Anututane umana kopsa aknga yaitakepu teke ie munu dua puking.
21 Anututa puya kekeknga siknga Isip kep komune tasikut.
Tasike ita Isrel nana aminu Isip nana aminde kataune sandeke pakut.
22 Ngan, Anututa puya buyambam siknga Isip komune pasikut. Ngan, ita duya takngatu takngatu dongu Ham nana amindane kep komune tasikut. Pasike yanggabamu Ret Si gwene sanga inata siknga tasikut.
Tasiwan aminu kuupbamda kasatnaking. Siwan ngana Isrel nana aminda ie apbotaking.
23 Siwana Anututa inane aminabamu apasiwan mainingge yakut.
Yawan ngana Moses, puya aminu Anututa ina yawan yukut tapata Anutue kaine yukut.
Yuke Isrel nana gatayamuke Anututane musiptok kaknga asumukut.
Siwan Anututa dua pasiwan maiking.
24 Sike keu take komu yamukutde apbitaking.
Dasingge, Anututa wamu takngatu yawan kekekakutde siakan ngang dua natapbing.
25 Aminu waakwau sel yotnane yuyuk Anutue musiaatang kaanga natake wam yaking.
Yake Buyambam tapatane wamu dua gwaamuking.
26 Siwana Anututa wamu kekeknga aknga yaniwan kekekakut.
Yanike ita waaminu keu sangana wena supban komune kumningge yanikut.
27 Yake bapuna masan aatningu ayanikwasinangge yakut. Yanikwasiwan paku dongu takngatue banakan yutning.
Yuke waomune aminde keune kumningge yawan kekekakut.
28 Masande waomune yuke Peor yot gapmane anutu pupuknga Bal ngang inia apae munu puking.
Munu puke anutu pupuknga kayuk dua yutnangae ofa yamukingu atnaking.
29 Sanga waaknga tasiwa Buyambamtapa kaanga natapbut.
Natake tasiwan maiu buyambam wai takngatu waaminde apbut.
30 Apan ngana Finiasda enake waiaknga tasiking aminu
kaanga yaniwan maiu buyambam waaknga wena sikut.
31 Apmanu aomune ninda itane noman takngae natayuamang.
Sike masan masan kaya, aminu kuupbamda atnatayutning.
32 Sike gatu Isrel nanata yangga Meriba apane yuke
sanga wai tasiwan Anututa kake kaanga natapbut.
Siwan gutonga wa tasiking kakngae Mosesda meya pakut.
33 Waaminda tasiwa kake Mosesda musiane wai siknga natake wamda dopan wamu noman dua yakut.
34 Sike waakwakga dongu komdu komdune nana katum aminu
Buyambam tapata atzipan kumningge yakut ngana dua zipa kumbing.
35 Dua zipa kupa Isrel nanata waamindane maya kundu maatnae paking.
Papa maya wa pakingga apna yanipakuwa waiakngana tawakaingunin tawaking.
36 Siwan waaminda gatu anutu pupuknganae mun puking.
Siwan munu wa puking kakngata waaminu panggaganuwan wai siking.
37 Waakwakga waaknga gatu yapana ngang
anutu pupuknganae ofa binga yamunangge natake zipa kumbing.
38 Sike wa tasikingu inane waaknga siknga ba yapana siknga zipbing.
Sike waatdakana wa gutonga takngatu dua tasiking.
Siwan ngana zipa kupan Kenandane anutu pupuknganae yamuking.
Siwan itane dakngata tasiwan kepdaka Anutue kaine wai sikut.
39 Sike gutonga ina wa tasiking takngata tasiwan waakwau Anutue kaine wai siking.
Sike Anutue masa imuke waaminda dua tawaking.
40 Siwan Buyambam tapata aminu inane waakwakge kaanga siknga natayamukut.
Natayamuke inane amina ngana ie musia meya siknga natayamukut.
41 Meya natayamuke ita akapewan dongu kunduta yapbike kakuya pasiking.
Unzingge iwanae gepbiatang koyuke ie kataune yuking.
42 Siwan iwanata meya waaminde kwaapzang yamuking.
Yaman waaminde gepbiatang kekeknga siknga yuking.
43 Ngana tapduk gwendu gwendu Buyambam tapata inane aminabamu akgatayamukut.
Siwan ngana inae banip tawake yamandet siyuuk ie wamu ayamasandeking.
Waiaknga kwaapzang tasikingge take dua yuking.
44 Siwan ngana Buyambam tapae tumuk wam yawanu tumuk wamnae maau apakut.
Maau pake meya buyambam pake yukingge butaya natayamukut.
45 Ita butaya siknga natayamuke pasap wamu tupa yaniwan kekekakutde gatuna natapan sikut.
Siwan musia tapatekngwamban musip kwikwik natayamuke natdetdet naatangu meya wa asinggan paningge apbitakut.
46 Ita iwanatane natdetdetna pangenawan
Isrel nana panggaganuwa yuking aminde butaya natayamuking.
47 Siwan Anutu, nindane Buyambam tapanin, gata ninu dongu kundue kataune yuamangge asiknga sandeke papso.
Sandeke pake unekan nipmake nisane kepmine gatu ninipakapso.
Unzing tasiwina ninda gatane umanda kopsa akngae natake gaak wam ganinim.
Unzingge ninda apbakngake umanda yatangenatnim.
48 Ninda Anututane umana yatangenatna.
Ninu Isrel amindane Buyambam tapanin, apman gatu masan kaya asinggan asinggan yuwik.
Siwan aminu kuupbamda anzing yanong, “Un siakan.”
Buyambam tapatane umana yatangenatnong.
Copyright information for `WNC