Psalms 107

Buk 5

Sam 107-150

Ninda Buyambam tapae gaau asiknga ininim.
Dasingge, waapa take sikngaapa. Asinggan asinggan ninde butaya siknga natanimunggak.
Ginu aminu kuupbam, Buyambam tapata ginu iwanzae kataune sandeke pakut.
Unzingge ginda Buyambam tapatane umana yatangenatnong.
Ita ginu iwanza keu komduine pakuu gunzitda akonggaune nana gatu gunzitda pukunggaune nana
gatu enagwak saak nana gatu amunggwak nana ngangu waamindane kataune sandeke pakut.
Sike kundu sangana wena kepban komune yumdekan kuke kepie tawaking.
Tawake ngana kepi tapatu yotbam gapmane kunanga dua kaking.
Waakwau tomna siknga natake guyakngi
yanggae kupiawan akumningge dapaknga siking.
Sike waakwau upeeke unzing yuyuuk Buyambam tapae yatawaking.
Yatawamba natake ita take siknga aknga tasike gatayamuke meya kakingu asandeyamukut.
Ita kepi noman takngane yanipake kuwawan
yotbamu gapmandune kundoke wanggapmane yuking.
Unzingge nata natapa waaminda Buyambam tapae gaak ininingge nataat.
Asingganu ita butaya natayamuke duya takngatu takngatu aminu kuupbamde tasike gatayamukutde gaak ininingge nataat.
Dasingge, ita aminu guyakngi kupiakaingu yangga yaman tangopa take singgak.
Siwan ita nanambamu tomna nataaingge yaman napa musia akgitnakaing.
10 Sike aminu kundu kaautde pekingu paku zikaa siknga komduatang peking.
Aminda sen taknga akngata wamayamuke paku kaautde peke meya buyambam yamuking.
11 Dasingge, waakwau Anutu kekekngana bamban tapatane wam takngae yamandet siking.
Ngan, enane siknga yuak kapatane wamna yamasandeking.
12 Yamasandewawa ita puya kekeknga siknga yamuwawan musiaatangu meyambam natapbing.
Meyambamu wa natapbing kakngata zipan pimapa aminu gatayamunanga wena sikut.
13 Sike waakwau unzing upeeke yuyuuk Buyambam tapae yatawaking.
Yatawamba natake ita take siknga aknga tasike gatayamuke meya kakingu sandeyamukut.
14 Sandeyamuke Buyambam tapata papan zikaa dakaatang yukingu ateke apbing.
Siwan sen takngata wamayamukingu ita asandeyaman kaautde gatu dua yuking.
15 Unzingge nata natapa waaminda Buyambam tapae gaak ininingge nataat.
Asingganu ita butaya natayamuke duya takngatu takngatu aminu kuupbamde tasike gatayamukutde gaak ininingge nataat.
16 Dasingge, sanga kekeknga siknga bras ngang yania gwambok dakandaka aminda pasia, ita atzipbukut.
Siwan damanu ainu kekeknga dakandakata pasia ngana awesiwan pukuking.
17 Siwan aminu kundu yamandet sike gena dua gwaamuke
waiaknga tasikingge waakwau meya paking.
18 Pake nanam nananggengu apbitaking.
Apbitake kumningge dapaknga sikut.
19 Sike waakwau unzing peeke yuyuuk Buyambam tapae yatawaking.
Yatawamba natake ita take siknga aknga tasike gatayamuke meya kakingu sandeyamukut.
20 Sandeyamuke ita yake gupnaapa pasiwan take gatu siking.
Unzing wa kupsa amin binga gatu pangenake pakut.
21 Unzingge nata natapa waaminda Buyambam tapae gaak ininingge nataat.
Asingganu ita butaya natayamuke duya takngatu takngatu aminu kuupbamde tasike gatayamukutde gaak ininingge nataat.
22 Siwan waaminda kau tainingu sanga Anutue imunanga aknga binga taike
musip gwaangu puya buyambam pasikutde natake inimbaknganingge nataat.
23 Siwan aminu kundu sipgwen tanggakgane kuyanae yuaingu yanggabam gwene kuke kepna kepna kuyuuk
sanganambamban daknganangge aminbamde sanga paku yamuyuuk tasikaing.
24 Aminu waakwakga sanga Buyambam tapata tasikuu akaking.
Waakwakga sanga inata kundu yanggabam gwene tasikuu akaking.
25 Dasingge, Buyambam tapata yawan gou buyambam puyapbut.
Puyake tasiwan yanggabam gwenda sambui buyambam siknga enakut.
26 Unzing tasiwan sip gwegwenu enane siknga koke amunandang siknga pukuking.
Unzing siwan sipdane kuyana yuaingu wai asinangge kamang ngang natake gwauya siknga natapbing.
27 Unzing natake sip tangan aminu yangga toknga aknga tangoke datdap takaingga binga datdap take sukuking.
Sukuke sip gwenu gatangamunangge takngatu natapnanga dua sikut.
28 Sike waakwau unzing upeeke yuyuuk Buyambam tapae yatawaking.
Yatawamba natake ita take siknga aknga tasike gatayamuke meya wa kakingu sandeyamukut.
29 Ita tasiwan got taknga atzakngawan,
yangga gwenu kuma yukut.
30 Sike waaminda kawanu yangga gwenu kuma yuwan kake waakwau asiknga bakngaking.
Siwan Buyambam tapata yot gapma yangga kwaimune kunangge natapbing gwene yanipake kukut.
31 Unzingge nata nataau waaminda Buyambam tapae gaak ininingge nataat.
Asingganu ita butaya natayamuke ita duya takngatu takngatu aminu kuupbamde tasike gatayamukutde gaak ininingge nataat.
32 Sike waaminda Anututane aminabampat unekan yukengu itane umana kopsa akngae ayakapningge nataat.
Waaminkat gatu gwapakngi aminkat unekan yuke waaminda itane umana yatangenatningge nataat.
33 Sike Buyambam tapatanu yangga buyambam tapaapa pasiwan atzakngaking.
Siwan ita yawan yangga keu andakane yuaingu wena siking.
34 Ita tasiwan keu kaana kaya daka tapan tekwamban panga kaya daka sikut. Siwan sanga waomune dua akopning.
Aminu keu waomune yuaingu waiaknga tasiwa Buyambam tapata meya waaknga waaminde yamukut.
35 Sike ita tasiwan yangga sanga wena kepban kopatangga akopbing.
Akoke keu waomune zipmake kuking.
36 Siwana ita aminu nanamde atdapbing aminu yaniwan
keu waomune yuke yotbam gapma mitake une yuking.
37 Waaminda keu waomune yuke nanam zak kwaike wain tapunu kuut kwaiking.
Siwan uneta nanampat wainkat ngangu kwaapzang paking.
38 Buyambam tapata aminabamu take siknga pasiyamukut.
Siwan ita tasiwan engangu kwaapzang aawawan ikwawa gamanu kwaapzang aaking.
39 Siwana aminu waakwau isapukuwan iwanata amak gwene yapbike asiknga yaipakepuke toknga yaman
wai sike meya natayuke maakaking.
40 Sike Buyambam tapata tupan aminu pasiwan umana wena sikaing kapanin.
Ita pasiwan waaminda keu kepina wena kopatang yumdekan sukuking.
41 Siwan ngana aminu sangana wena wai yuaingu,
ita akgatayaman meyana wena siwan itane waatdakana kwaapzang sipsip binga siking.
42 Siwan noman aminda unzing kakengu musip gwaang nataaing. Siwan ngana wai aminda kakengu wamu takngatu dua yaning.
Aho, waaminu gena asumutning.
43 Ayok, aminu tapatu natdetdeu noman pake yuak kapata katak siknga sanga wa kuupbamde natapsok.
Natake Buyambam tapata take siknga asinggan tasinimunggak kakngae natake yuyok.
Copyright information for `WNC