Psalms 108

Davitda kau aaknga matakut, sike kau aaknga miti kap

Anutu, natane musipmaatangu nata gae baniu kekeknga singgat.
Siwan nata apmanu kau kumzang taike umanda yatangenawit.
Nata gita gatu kulele tanguwit.
Tanguwawa kwakawik.
Buyambam tapa, nata dongu kundune nana banakan yuke gaak ganinangge nataat.
Ngan, nata gae natake aminbamde banakan yuke kap taiwit.
Dasingge, gata ninde take siknga natanimunggayak. Sike ninda kana gata take natanimunggaau waaknga ena yekap gwenekan singgak. Asingganu ga takekan gatanimunggayak.
Sike ninda tapdukbamu gata ninde take tasinimunggayau waaknga kendetna ena yekaunekan siwik.
Anutu, nata nataau gatane umanda enane siknga yatangenatningge nataat.
Ngan, gatane kekeknga buyambam siknga akngaka aminu kepna kepna yuaingge aanggaman yeuyami gatane umanda kopsa akngae natapning.
Gata ninde take siknga nataayak.
Siwan ninu kekeknga akngakata gatanimuke papi takekan yutnim.
Sike Anututa yotna buyambam gwene yuke anzing yakut,
“Nata amak kaknga gwa yapbike apbaknganggat.
Apbakngake nata Sekem kep komune nana amindane kepna gatu gapme
Sukot kep komune yuak gwen ngangu ninane aminabamde usanzike yamit.
Keu Gileat kopkat gatu keu Manase kopkat wa natane.
Sike keu Epraim komu amak amindane kupna kekeknga siknga binga nata gwapunggat.
Siwan Juda kep komu kinggane gusoknga binga tanggat.
Siwan Moap kep komu dopangu nata yangga saikgat gwen binga singgak.
Sike aminu tapatu keu komdu inae tanangge natake kepi tauknga waomune mumban kunggak kaknga tawake
Idom kep komune nata kepi tauknga mumba kunggak. Sike nata Filistia kep komune amak tasike waakwak yapbike nata apbakngake aibakngawit.”
10 Anutu, mamin amin tapata yotbamu damanu kekeknga tasiya yot gapmaatang nanitake kuwik?
Siwan mamin amin tapata Idomu nanitake kuwik?
11 Anutu, gata ninde masa gwa nimukuyak? Nimuke nindane amak amin ninu dua gatayamuya?
Siwan ngana gata waomune nanitake kuya?
12 Gata nin gatanimi ninda iwaninkat amnim.
Dasingge, amindane gatakgatak taknga sanga yumdekan siknga.
13 Sike Anututa akgatanimanu ninda amak tasike ayapbitnim.
Ita ina siknga nindane iwaninu yaipakepik.
Copyright information for `WNC