Psalms 11

Davitda kau aaknga matakut.

Na Buyambam tapae gepbiatang koyuwawa ita na akgatangamik.
Asikaya ga apbotake ba unzingu naninggayak?
“Ga tawandakane datakunggayo. Unzing kwaiu gwenduta akgwauke datakunggak bingan.”
Dasingge? Wai aminda kweemna mitake
sakutna pake aminu noman yuaingu zikaane akusopuke yamnangge tasikaing.
Tasike aminu kuupbamda kepi noman taknga gatu dua tasiwanu
aminu kepi noman tawake tasinggak kapata dasing siwik?
Buyambamtapa yekaune king kapa yuak.
Ngan, king kapa yuke aminu kuupbamu kainata akaak.
Kake sanga kuupbam tasikaingu usanzikgak.
Buyambam tapata aminu noman usanzikgak.
Siwan ngana ita inane mama wam sandeke amak tasinangge take siknga nataing aminde asiknga bitanggak.
Siwan ita katau toknga siknga aknga wai aminde
tukngwayapbimban yasiwik.
Sike waiaknga tasikainggane buyana unin.
Dasingge? Anututa ina kepi noman takngakan tasinggaunin.
Siwan ita kepi noman tawake katak siknga usanzikgak kakngae take siknga nataak.
Ge aminu ie wam tawake tasikaingu itane nomna akaning.
Copyright information for `WNC