Psalms 110

Miti kau aaknga Devitda matakut.

Buyambam tapata natane tupan tapana anzing inikut,
“Ga umanda kopsa apa,
gata nae apu natane kataknga siaapane pukuyuwawi
nata tasiwa gatane iwanda gae gepbiatang koyutning.”
Buyambam tapata tasiwan gata Saion yot gapmane yuke ga tasiwan yotgapma gapma kwaapzang kayuya.
Siwan gata iwanda kuut kayuya.
Tapduu gata iwandaat amnangge natapinu, gikane aminda apuke gatanggamuke waaminda amakge masa wamu dua yaning.
Siwan umana kopsa siknga akngane yuke waaminda kekeknga kayuk kaknga paning.
Siwan kekeknga waaknga unzing, tapdukbamu gunzit dua akowawan sopa daiu yuak binga kekekngana gatu paning.
Ina unzakan, gakaa kekeknga kayuu tapdukbamu asinggan papsa.
Buyambam tapata wamu takngatu gae anzing gwa yawan kekekakut,
“Gata pris tapa asinggan asinggan yuya.
Siwan ga Melkisedek binga apa dakngaya. Anututane puya pasikut tapa yukutna nataamang.
Ge Buyambamtapa wamu siakan yake wamu ina yanggau dua sandekgak. Siwan wamna asinggan yuwik.
Buyambamtapa gaat yuke kekekanggamik.
Tapduu ita musiptok natapik komune ita amau kingu komdu komdune nanaat amake ayapbike yaipapaakusike yainggamambik.
Ita kepna kepna nana aminu usanziwik. Usanzike gutonga aminda tasikingge yake meya yamik. Sike amak tasining komune aminu kwaapzang zipa kumning.
Siwan ita gatu kingat kuut kepna kepna nana ayapbike yaipapaakusike yainggamambik.
Ita kepiapane kuke yangga wesim zipmanggak kapane tangopik.
Tangoke ita kekeknga pake amau kekeknga tasike ayapbimbik.”
Copyright information for `WNC