Psalms 111

Ninda Buyambam tapatane umana yatangenatnim.

Buyambam tapatane umana yatangenatnong.
Nata Buyambam tapae gwaam siknga natangamuke asiknga inimbakngawit.
Ngan, aminu kepi noman takngane sukukaing aminu unekan gatake yutning komune yuke nata asinimbakngawit.
Buyambamtapa puyana take siknga pasinggak.
Aminu puya Buyambam tapata pasinggakge take nataaing aminda puya wa ita pasinggak kakngae katak natake yutnong.
Siwan ita king kapa yuke sangabamu pasinggakga inane umana aknga yatangenawa take siknga singgak.
Sike itane noman takngana asinggan asinggan yuwik.
Buyambam tapata amindane natdetdetna pangenawan waaminda noman taknga tasinggakge asinggan asinggan natayutning.
Asinggan siknga Buyambam tapata ninde musip kwikwik natanimuke ninde butaya natayuak.
Natayuke ita nanamu asinggan aminu ie akgwaukaing aminde yamunggak.
Ita wam taknga yaniwan kekekakut takngae asinggan asinggan natayuke ita dua siknga botanggak.
Ita aminu kundutane kepna inane aminde yamukut.
Puya waaknga tasike inane kekeknga akngana waaminde yeuyamukut.
Ita sanga siakan gan tasike kepi noman gan tawake tasinggak.
Tasike ita inane pasap wamda yanggak kaknga natake ninu ie banip sinanga.
Ita wamu wa yake tekuu noman siknga asinggan asinggan yuwik.
Ngan, ita mama wamu wa yakut taknga asinggan yuwik.
Siwan ita aminu inae gwa pakuu akgatayamukut.
Sike ita pasap wamu aminu waakwakge yaniwan kekekakut takngae natake yawan wamu waaknga asinggan asinggan yuwik.
Unzingge itane umana kopsa akngae natake
umana waaknga inata siknga ngang natake akgwauke ie gepbiatang koyuaing.
10 Sike aminu tapatuta natdetdet amin daknganangge natakengu
waapata Buyambam tapae akgwaumsok.
Sike wa akgwaukgak kakngata amindane musia pangenawan natdetdet amin dakngawik.
Unzingge ninda itane umana asinggan asinggan yatangenatnim.
Copyright information for `WNC