Psalms 112

Aminu noman yuaingga apbakngakaing kaknga.

Buyambam tapatane umana yatangenatnong.
Mamin aminu tapatuta Buyambam tapae akgwauke
itane mama wam tawanangge take siknga natapiu Anututa take tasingamik.
Itane waatdakaa aminde kaine umana kaya dakngake yutning.
Ngan, aminu waapa noman yuwiu Anututa waapatane donga take pasiyamik.
Siwan aminu waapatane dongu moni kwaapzang paning.
Siwan aminu wa apatane kepi noman takngana asinggan asinggan yuwik.
Siwan aminu noman tapatanu aminde musip kwikwik gatu butaya ngang natayamuke kepi noman takngane sukunggak. Sukuke zikaa dakane ba kuwik.
Kuwawan kakaa akngata apuke take aminu waapa akgatangamik.
Aminu tapatuta sangaapana dua kotnake aminu kundu kapewan itane sanga moo paning.
Sike aminu waapae sanga take aknga ie asapik. Aminu kundutane wamna usanziwan noman siwik kapae.
Siwan amin nomanu waapa pimananga dua.
Siwan aminda kake aminu waapae dua botaning.
Siwan ita meya takngatu zandangga aakgakge yawan natakengu dua gwaumbik.
Aho, ita Buyambam tapae banip sike ie natapan kekekawik.
Natapan kekekawan ita musip kwikwik natayuke nangaakan dua natake gwauya dua natapik.
Gwauya dua natake ita iwana yapbimban datakuwawa kawik.
Ita sangana wena aminde sanga kwaapzang yamunggak.
Siwan noman takngana asinggan asinggan tasiwik.
Tasiwan kake aminu kunduta
umana kayaapa ngang natake umana yatangenatning.
10 Yatangenawawa ngana wai aminda kake musia meya natapning.
Waaminda musipmaiu amin nomande nataaing,
ngana ita masande atasingupeewik.
Ngan, ita gen gakngat tasiwik.
Copyright information for `WNC