Psalms 113

Ginu Buyambam tapatane umana yatangenatnong.
Ginu puya aminu Buyambam tapatane, itane umana yatangenatnong
Nata nataau Buyambam tapatane umanae apbaknganingge nataat.
Apman gatu masande kuut natayutnong.
Gunzitda akonggauneta kuku gatu gunzitda pukunggaaune ginu aminu kuupbamda
Buyambam tapatane umana asiknga yatangenatningge nataat.
Buyambam tapata aminu kuupbam kakuya pasinggak.
Umana kopsa akngnanata sanga yekaune yuaingu kuupbam ayapbikgak.
Aminu tapatu Anutu Buyambam tapanin binga wena.
Waapa enane siknga yuke sanga kuupbam kayuak.
Sike enane siknga yuke ita yekap gatu kepat
ngang unekan amunandang yuwawat pakepusang kaak.
Ita sangana wena amin gatayaman ita gatu dua tasingupeeke takekan yuaing.
Ita sangae dapmakaing aminu waakwau katak gatayaman takekan pake yuaing.
Siwan ita waaminu pewan tupan tapae banakan yuke natapa umana kopsa siknga singgak.
Siwan waamindane dongune tupan amin tapaapat yuaing.
Siwan ita maya waak songge yuaingu take pasinggak.
Pasiwan maya waakwakga minga dakngake engangu kundu betake asiknga bakngakaing.
Siakan. Buyambam tapatane umana yatangenatnong.
Copyright information for `WNC