Psalms 114

Tupa Isrel nana aminda Isip teke kuking.
Ngan, Jekopdane dongga wamna inata yakinggane kep kom teke kuking.
Sike aminu Juda nana dongu Buyambam tapatane yot takwana binga dakngaking.
Ngan, Isrel nana dongu Buyambam tapatane aminabam dakngawan Anututa kayukut.
Yangga Ret Si gwenu ita kawan asisakukut.
Siwan yangga Jordan tapa kautdu kuma yuwan kautdu atzakngakut.
Sike Anututa natapan siwan tawanu buyambam dakandaka memeta binga paapaapbing.
Siwan tawanu mateknga dakandakasimu sipsipda binga paapaapbing.
Ga yanggabam gwen, sanga minata aawan kake isakuyak?
Sike yangga Jordan tapa, dasingge ga gatu dua zipbuyak?
Sike ginu tawanu buyambam dakandaka, dasingge ginu memeta binga paapbing?
Siwan ginu mateknga dakandakasimu dasingge sipsipda binga paapbing?
Ga kepdaka, Buyambam tapata apanu ayamumso.
Ngan, Jekopdane Anutunata gwa apanu ga ayamumso.
Sike ita tasiwan sup gwenu yangga gapan gwen dakngakut.
Ngan, ita suu kekeknga siknga gwenu tasiwan yangga buyambam tanga zipbut.
Copyright information for `WNC