Psalms 115

Anutu, gata nindane umaninu ma yapangenawim.
Gata ninde butaya siknga asinggan natanimuke gata ninu dua nipmanggayak.
Unzingge ninda gatane umanda kopsa akngae natake gaekan yatangenatnim.
Dasingge dongu takngatuine nanata ninde anzingu ninikwaikaing,
“Gindane Anutusa zandang yuak?”
Nisane Anutuninu yekaune yuak.
Sike ita sanga takngatu tasinanggengu atasiwik gekan.
Sike ngana dongu waakngatane anutuna inata.
Ngan, waamindane anutu pupukngana silwa gatu gol ngangga pasikaing. Waaminda katakngata pasikaing.
Waamindane anutu pupukngana gena kaya,
siwan ngana wamu dua yakaing. Kaina kaya ngana dua kaaing.
Waakwau maaknga kaya ngana wamu dua nataaing.
Gatu nomna kaya siwan ngana sanapuke kapanga natapnanga dua.
Gatu katakngi kaya siwan ngana sanga kundu pananga dua.
Siwan kepi kuut kaya siwan ngana kepi kunanga dua.
Siwan gatu wam gakngau guyakngaatang ba yake tasinanga dua.
Sike aminu anutu pupuknga wa pasikaing takwau anutu pupuknga ina pasikaing binga daknganing.
Siwan aminu ie banip sikaingu wa bingakan daknganing.
Ginu Isrel nana amin, ginu baniu Buyambam tapaekan sinong.
Ita ginu akgatandamuke danduyuak.
10 Ginu Arondane dongune yuaingu, ginu Buyambam tapaekan baniu sinong.
Ita ginu akgatandamuke danduyuak.
11 Ginu aminu Buyambam tapaekan gwaukaingu, ginu ie banip sinong.
Wa awiapatakan gatandamuke danduyuak.
12 Buyambam tapata ninde asinggan natayuak.
Natayuke ninde take pasinimik. Ita Isreldane dongune nana take pasiwik.
Ngan, Arondane dongune nana kuupbam take pasiwik.
13 Buyambam tapata aminu ie akgwaukaingu kuupbam take pasiwik.
Unzing aminu umana kaya gatu umana wena kuutgan take pasiwik.
14 Sike nata nataau Buyambam tapata ginde gatu bapusa masan aatningge,
waatdaka kwaapzang damikge nataat.
15 Buyambamtapa yekapat kepkat pasikut tapa unin.
Ita ginu take siknga pasiwikge nataat.
16 Sike yekau enane siknga yuau wa Anututane kepna.
Siwan ngana ita keu andaka ninu kepdakane nana aminde nimukut.
17 Sike aminu akungwakaingu wa yotnane kuke kuma siknga yutning.
Siwan Buyambam tapatane umana dua yatangenatning.
18 Siwan ngana ninu ayuamangu, gaak kaknga
Buyambam tapae apman gatu masan kaya asinggan asinggan inimbaknganim.
Buyambam tapatane umana yatangenatnong.
Copyright information for `WNC