Psalms 118

Buyambam tapata ninde takeaknga tasinggakge gaak wam ininim.
Asinggan asinggan ita ninde musip kwikwik siknga natanimunggakge natake inimbaknganim.
Nata nataau Isrel nanata anzing siknga yaning,
“Ita ninde butaya siknga asinggan asinggan natanimunggak,” ngang yaningge nataat
Siwan aminu Arondane dongune nanata anzing yaning,
“Ita ninde butaya siknga asinggan asinggan natanimunggak,” ngang yaningge nataat.
Ngan, aminu kuupbam Buyambam tapae gwaukaingga anzing yaning,
“Ita ninde butaya siknga asinggan asinggan natanimunggak,” ngang yaningge nataat.
Na meya buyambamu takngatu kake Buyambam tapae tumuk wam inikum.
Iniwa natake ita meya waaknga gatukande sandekngamukut.
Buyambamtapa naat gatake yuamakge aminda nae sanga wai takngatu dua tasining.
Asikaya aminu tapatuta sanga wai takngatu nae ba tasiwik? Unzingge na dua gwaumbit.
Buyambamtapa naat gatake yuamak. Siwan ita na gatangamunggak kapanin.
Unzingge nata iwana yaipakepu peke pasiwa maining.
Siwan Buyambam tapae ninda banip sinimu take siknga.
Siwan ngana ninda aminde baniu sinimu take dua siwik.
Ninda baniu Buyambam tapae sinimu take siknga.
Siwan ngana ninda baniu kingge sinimu take dua siwik.
10 Natane iwana kepna kepna nana aminu kwaapzangga na takumbasiking.
Siwan ngana Buyambam tapatane kekeknga akngane nata atzipa puyukut.
11 Waaminda kaukaut takumbasiking.
Siwan ngana Buyambam tapatane kekeknga akngane nata atzipa kumbing.
12 Ita na ingutbam kwaapzangga binga takumbasiking.
Siwan ngana zaat siknga katap gwenu
sak tangaatang isike kungwanggak binga kumbing.
Buyambam tapatane umana akngane nata atzipa kumbing.
13 Iat amak kaknga kekeknga siknga naat ambumang. Siwan na paa pimakum.
Siwan ngana Buyambam tapata akgatangamukut.
14 Buyambamtapa na kekekangamunggak kapanin. Siwan na ie bakngake kap taknga taingamunggat.
Ita na ina siknga gatangamunggak.
15 Aminu kepi noma nomanae tawakaing aminu
waakwakga yotnaatang yuke iwana ayapbikingge natake bakngake kap taikaing.
Kau wa taikaingu anzing,
Buyambam tapata kekekake sanga kekeknga aknga aknga tasikut.
16 Buyambamtapa kekekngana bamban.
Buyambam tapata kekekake sanga kekeknga aknga aknga tasikut.
17 Na zet dua kupit.
Aho. Nata kayuk yuke Buyambam tapata sanga pasikutde yakapit.
18 Buyambam tapata waiaknganae natake meya buyambam atnamukut.
Siwan ngana dua nandutewan kumbum.
19 Sike gwambou aminu noma nomana tasikaingga take kopnanga gwau zitnong.
Siwan nata undang koke Buyambam tapatane umana yatangenawit.
20 Gwambou anggwau
Buyambam tapatane noman amindakan take kopning.
21 Buyambam tapa, gata tumuk wama natake gatangamuke na gatuka tapi take yuat.
Unzingge nata umanda yatangenawit.
22 Siwan kamundata yot gwendu supda tasike suu gwendu natapan wai ngang siwan kwasikingu,
apmanu suu wagwenu kawan suu tupan gwen siwan yotgwen tapan kekekanggak.
23 Buyambam tapata ina yawan sanga waapa aakut.
Waapa aawan kake natapna take siknga singgak.
24 Siwan Buyambam tapata sanga waaknga aawikge tasikut.
Unzingge ninda asiknga bakngake ie musip gwaang natapnim.
25 Buyambam tapa, ninu gatuka papso.
Gata gatanimi sanga kuupbam ninda tasinimu takekan sining.
26 Siwan ga Buyambam tapae umande apinu Buyambam tapata gae apbakngawik.
Siwan ninda Buyambam tapatane yotna gwene yuke inimbakngakanim.
27 Buyambamtapa awiapa Anutu siknga unin.
Ita ninu kakuya take siknga pasiwan
ninu itane kakaa akngane take yuamang.
Siwan, ginda musip gwaang natake katap kaing pake alta dakane kuke takumbasinong.
28 Ga natane Anutuna, unzingge nata gaak wam yake ganimbakngawit.
Ga natane Anutuna, unzingge nata gatane umanda yatangenawit.
29 Buyambam tapata sanga take akngakan tasinggakge gaak wam ininong.
Ita ninde take siknga natanimunggak kaknga wena dua siwik.
Copyright information for `WNC