Psalms 119

Aminu kunduta noman gan sukuke gutonga takngatu dua tasikaingu Anututa sanga takeaknga pasiyamik.
Ngan, Buyambam tapatane mama wamnakan tawakaingu Anututa sanga takeaknga pasiyamik.
Aminu Anututane mama wamu kuupbam asiknga tawakaingu take aknga pasiyamik.
Waaminda Anutue kuke iat yutnangge take siknga nataaing.
Siakande siknga, aminu waakwau waiaknga dua tawakaing.
Waakwau kepi Buyambam tapatane aknganekan sukukaing.
Gata mama wamba kuutgan ninde gwa nimukuyak.
Nimuke gata natayau, ninu akgwauke mama wamu kuupbam katak siknga tawanimde natayak.
Nata nataau nata kekekake
gatane mama wamba asinggan tawambitde nataat.
Unzingge na gatane mama wamba akngaekan siknga nataat.
Natake maaknga kundusim ngakaya dua natapit.
Sike nata gatane mama wamba noman takngakae natatakuwa
siwan gatane umanda aknga ayatangenawit.
Nata gatane mama wamba katak siknga tawambit.
Unzingge gata na ma siknga napmambim.
Dasing siknga wawi matek tapata noman taknganekan sukuwik?
Ita gatane wamba katak tawakengu nomangan sukuwik.
10 Na natdetdeu takngatukan tanggat. Siwan Anutue kuke iat yutnangge take siknga natat.
Siwan gata gatangami nata gatane mama wamba dua tewit.
11 Sike nata waiaknga gae dua tasiwitde natake
gatane wamba natdetdetnane kekeknga gwa natapa yukut.
12 Buyambam tapa, nata gatane umanda yatangenakgat.
Sike gatane mama wamba noman takwau asiknga nanindamumso.
13 Nata aminu kuupbam gata mama wamu
ninikapbuyau nata ayaninggat
14 Na gatane wam tawanangge asiknga baknganggat.
Unzing aminda moningge ba sanga gwaam gwaamde bakngakaing binga.
15 Nata natdetdetnane sanga nata tasiwitde yakuyak kat,
gatu wamu nimukuyak kat katak siknga natapnangge natake tasinggat.
16 Na gatane mama wamde iaknga siknga nataat.
Nata wamu waakngae dua siknga botawit.
17 Gata nae take siknga tasiwi na gikane puya aminda
kayuk yuyuuk gatane wamba tawambit.
18 Gata natane natdetdetna tapi kakaawan
nata wamu take aknga aknga inata kundu mama wambaatang yuaingu natdewit.
19 Sike na pakapuyut amin tapa, keu andakane asinggan dua yuwit.
Unzingge gata mama wamba nae ma takusopuwim.
20 Nata musipmaatangu gatane yuyuk
noman takngae tapdukbamu asinggan tawanangge take siknga nataat.
21 Sike aminu kunduta gatane mama wambae masa imuke inae natdet tawakaing.
Siwan gata yamandet aminu sanga take akngata ie dua apikge natake waakwau kaanga yaniyo.
22 Sike waaminda nae sapdut wam nanisapduwawa kake gata gatangami gatuna wamu waaknga yananga dua siwik.
Dasingge, na gatane mama wamba atawanggat. Ge gata ma kapewi wamu unzaaknga nae ma yawam.
23 Sike tupan aminu nae sapdut wam yaningge unekan yuke wamu yakaing.
Siwan ngana undanga, na gatane puya aminda, nata gatane mama wamba noman takngae asinggan natanggamatawit.
24 Na wamu kepi aknga asukunggat taknganin tapa nomatawikge nanikuyak kakngae take siknga nataat.
Gatane wambata asinggan nanindamukgak.
25 Na aminda atnaitakepu tewa kepdakaatang wai siknga pekgat.
Siwan ngana gata ayawi kekekakut saak tangenake na tapi kekekawit.
26 Sike na yuyuuk taknganae kuupbam gwa ganikum. Siwan gata yake gwa nanikuyak.
Gata nae mama wamba kuupbam nanindamumso.
27 Gatane mama wamba natdewitde nanindamumso.
Siwana nata duya takngatu takngatu gata tasikuyak kakngae natanggamatawit.
28 Sike na musipmaatangu meya siknga nataat.
Gata ayawi kekekakut saak tapi kekekawit.
29 Gata nanduyuwi nata kem wam taknga ba tanzit taknga dua tasiwit.
Gata mama wam takngaka tawake nae butaya natangamuyo.
30 Sike na gatane siakan wam tawambitde gwa yawa kekekakut.
Asingganu gatane mama wambae atnatayuat.
31 Buyambam tapa, wamu gata nae namukuyak kaknga asinggan tawanggat.
Unzingge gata sanga tapatu dua katewi aminu tapatuta tasiwan maakawit.
32 Nata zaatgaman gikane wamba tawambit.
Dasingge, gata meya musipmaatang yukingu gwa sandekuyak.
33 Buyambam tapa, gata na mama wamba katak siknga tawambitde nanindamumso.
Nanindamumbi nata asinggan tasitakuusika kupit.
34 Gata nae natdetdeu noman siknga naminu nata apme tawambit.
Nata musipma tewa gatane mama wambae kuwan kuutgan tawambit.
35 Gata kepina tanomanuwi nata kepi mama wambata yanggak saak sukuwit.
Dasingge, na mama wamu waakngae natapa take siknga singgak.
36 Gata musipma tangenawi nata wamba waaknga tawananggengu take natapit.
Natake sanga kwaapzangbam papitde dua natapa kuwik.
37 Gata gatangami sanga yapiina wena, moo akngae masa yamit.
Gika ayawi kekekakut taknga saak na katak toimso.
38 Na gikane puya amin tapaka gae akgwaukgatde
wamu gika naniwi kekekakut taknga saak tasiyo.
39 Sike aminu kunduta nandupa aminu waiapa siwik kakngae apbitanggat. Siwan sanga waaknga sandekngami take siwik.
Dasingge, gatane mama wambae natapa take siknga singgak.
40 Na gatane mama wamba kuutgan tawambitde take siknga nataat. Gatane yuyukga noman gan siknga.
Unzingge kayuk yutnanga aknga gata namuyo.
41 Buyambam tapa, gata nae take siknga natangamunggayak kaknga yeikngamuyo.
Yeikngamuke na gatuka tapso. Unzing tasinangge gwa yawi kekekakut.
42 Na gata unzing gatangami aminu atnanisapdutningu yake yaniwit.
Dasingge, na gatane wam takngae banip singgat.
43 Gata gikane siakan wam takngaka genane ma sandewim.
Dasingge, na gatane wamu noman takngae baniu asinggat.
44 Sike nata gatane mama wamba asinggan tawambit.
Ngan, asinggan asinggan tawambit.
45 Na gatane wam taknga natdetnangge tawanggat.
Unzingge waiakngata dua umukngaman na meya dua kake takekan sukuwit.
46 Siwan nata king takwau gatane wam takngae yanikapit.
Na unzing tasiwa aminu kunduta na maakawitde tasiwa maiwik.
47 Dasingge, na gatane mama wamde natapa take siknga singgak.
Siwan mama wamu waaknga tawanangge musip gwaang nataat.
48 Sike na gatane mama wam takngaka yatangenakgat. Gatane mama wambae natapa take siknga singgak.
Siwan nata asingganu gatane mama wamu waakngae natanggamatanggat.
49 Gata gatuka wamu tupa nae yawi kekekakut takngae natapso. Na puya aminda.
Wamu waakngata musipma tangenawan nata wamu yawi kekekakut takngae banip singgat.
50 Sike tapduu meya kaya sikut kopatangu na musip kwikwik takum.
Dasingge, ayawi kekekakut takngata kayuk yutnanga aknga inata kundu namukut.
51 Sike yamandet aminda sapdut wamu wai siknga tendeknga wena nanikaing.
Siwan ngana na gatane mama wamde masa dua imunggat.
52 Buyambam tapa, na mama wamu tupa siknga namukuyak takngae natayuat.
Sike wamu waakngae natake musipmaatang kwikwiknga nataat.
53 Sike nata kaawanu yamandet aminda gatane mama wamba gwa peking.
Pewa kake nata musipma toknga siknga nataat.
54 Sike keu andakane yukuuk
gatane mama wamde natake kap taiwit.
55 Buyambam tapa, na zikaane gatane umandae atnatayuat.
Natayuke gatane mama wamba tawanggat.
56 Gatane mama wamu nata kuutgan tawanggat.
Ngan, gatane wamu waaknga asinggan asinggan apbakngake gwaamukgat.
57 Buyambam tapa, ga naat yuke gae natapa take siknga singgak. Nata gae anzing yawa kekekakut,
“Nata itane mama wamu kuutgan tawambit,” ngang yakum.
58 Gata musip kwikwiu nae namiyakge kekeknga siknga ganikwaikgat.
Dasingge, gika unzing tasinangge gwa yawi kekekakut.
59 Na kepi sukunggatde atnatapasinggat.
Unzingge apmanu gae mama wam tawambitde gwa yawa kekekanggak.
60 Sike na moo dua yuwit.
Gatane mama wamu zet tawambit.
61 Na wai aminda napda wamake inane waiakngaatang nanitake kunangge tasikaing.
Siwan ngana na gatane mama wamde dua botawit.
62 Sike petakumat dakaatangu na asenake
gatane mama wamu noman takngae natake ganimbaknganggat.
63 Na gae akgwauke mama wamba
tawakaing aminkat naat notna notna yuamang.
64 Buyambam tapa, ga keu andakane yuaing aminu kuupbamde take siknga nataayak.
Gikane mama wamu kuupbam siknga nanindamumso.
65 Buyambam tapa, gata nae takeaknga tasinggayak. Na puya amin tapakaen.
Gika wamu ayawi kekekakut taknga saak tasingamunggayak.
66 Na gatane mama wamu kuupbamde banip siknga singgat.
Unzingge gata nanindamumbi natdetdeu take aknga pake sanga kuupbam katak usanziwit.
67 Tupa gata nae kepi yeikngamukuyau atekum. Teke kuwa nanduke gata meya takngatu takngatu atnamukuyak.
Nami kake apmau nata gatane wamu atawanggat.
68 Sike ga take siknga. Ge sanga gata tasinggayak kakngae natapa take singgak.
Siwan gata mama wamba katak siknga nanindamumso.
69 Sike yamandet aminda kem wamu kwaapzang nanisapduking. Siwan ngana na natdetdeu takngatu wena.
Na gatane mama wamba asiknga tawambit.
70 Aminu waakwau natdetdeu butaya aknga takngatusimu wena.
Sike ngana na gatane mama wamde siknga nataat.
71 Gata meya aknga namukuyakge natapa take singgak.
Dasingge? Meya waakngata gatangaman mama wambae take siknga natdekum.
72 Na moningu buyambam siknga panangge take dua nataat.
Siwan ngana gatane mama wambae take siknga nataat.
73 Sike na gika siknga katakgata tumukuyak.
Siwan gata natdetdet nami gikane mama wambae kuutgan natdewit.
74 Siwan nata natapa aminu gae akgwaukaingu na nanduke waakwau apbaknganingge nataat.
Dasingge, na gika wamu yawi kekekakut takngae banip singgat.
75 Buyambam tapa, na atnataat. Gatane mama wamba noman gan siknga.
Sike gata meya nae namukuyau gata asinggan gatangamunangge natake tasikuyak.
76 Sike nata nataau gata nae musip kwikwik natangamunggayak kakngata musipma tapan kekekanggakge nataat.
Dasingge? Wamu gata na puya amin tapakae wa yakuyau atasinggayak.
77 Gata apmanu nae butaya natangamuyo. Natangami kayuk yutnanga akngana atapit.
Dasingge, na gatane mama wamde natapa take siknga singgak.
78 Sike yamandet aminu kunduta yumdekan nae yawa maiwitde tasingamuking. Unzingge nata nataau aminu waakwau apmaakaningge nataat.
Siwan ngana na, na gatane mama wamde asinggan natayuwit.
79 Aminu gae akgwaukaingkat gatu gatane mama wambae nataaing aminkat
nae apa notna notna daknganimde nataat.
80 Gata gatangami gikane mama wamu siakande siknga tawambitde nataat.
Tawamba nanduke aminu kunduta na maakawitde tasiwa maiwikge nataat.
81 Sike na gata tapiakge ganduyuwawa kekekngana tuyuknga gwasik.
Ngana na wamu gata yawi kekekakut taknga tawambiyakge banip siknga singgat.
82 Na wamu gika yawi kekekakut takngae natake ganduyuwawa kaina toknga nasikaing.
Siwan anzing yanggat, “Zaapduknga natane musipma tasiwan wikawik,” ngang yanggat.
83 Sike na memetane gupna yangga zikaingu kupan takngata tasiwan bumi siwan mumba kuwa maikaing binga mainggat.
Siwan ngana gatane mama wamde dua botanggat.
84 Tapduu datdasing ganduyuwawit?
Siwan zaapduknga gata na puya amindae wai tasikaing aminde meya yake yamuya?
85 Sike yamandet aminu gatane mama wamba dua tawakaing.
Dua tawake ita gapma kundu nata une pimapitde kusopuknga kwaikaing.
86 Gatane mama wamba kuupbam wa sanga ninda ie banip sinanga taknganin.
Siwan ngana aminu kunduta nae kem wam moo siknga yake tasiwan mainggat. Unzingge gata gatangamuyo.
87 Sike na nutapan kupitde gwa dapakakut.
Siwan ngana gatane mama wamba dua tekum.
88 Gata nae take siknga asinggan natangamunggayak. Siwan gata na katak nanduyuwi na zaat dua kupit.
Dua kungwake nata gatane mama wamu kuutgan tawambit.
89 Buyambam tapa, gatane wamu asinggan asinggan yuwik.
Wamu waaknga yekaune kekeknga yuak.
90 Gata wamu yawi kekekakut taknga asinggan asinggan tawanggayak.
Gata kepdaka tangine tekuyak. Siwan waomune unzing yuke dua isakunggak.
91 Mama wamu gata tupa yakuyau apman kaya unzing yuak.
Ngan, sanga kuupbamda gikae banip tawakaing.
92 Sike nata mama wamu gatane akngae take dua ba natapbum gamu,
nata meya takngatu takngatu kakum gwekatangu gwa kupam.
93 Nata gatane mama wamba dua pewit.
Dasingge, na unin tawamba gata tasiwi na kayuk yuat.
94 Sike na gikanekan. Unzingge gata na tapso.
Gatane wamu asinggan tawanangge tasinggat.
95 Wai aminu na nutapan kupitde undang kusopuke yuaing.
Siwan ngana na gatane mama wambae natapa kuwan nata ie nangaakan dua nataat.
96 Na apmanu gwa nataat. Sanga take tapatu wena.
Siwan ngana gatane mama wamba take siknga. Take akngana kwaapzang siknga. Sangabamu ita gwa yapbikut.
97 Na gatane mama wamde take siknga nataat.
Na ie kwakngaom gatu zikaane ngang ie natanggamatanggat.
98 Gatane mama wam takngakata tasiwan na natdetdetna bamban sikngaapa dakngake iwanatane natdetdetna ayapbike yuat.
Dasingge, wamu waakngaat naat gatake yuamak.
99 Nata gatane mama wam taknga atawanggat.
Siwan wamu wa tawanggat takngata tasiwan na natdetdetna bamban sikngaapa dakngake aminu nanindamukaing amindane natdetdetna ayapbike yuat.
100 Natane natdetdeu kwekngatane natdetdetna gwa yapbikut.
Dasingge, na gatane mama wamu noman takngakan tawanggat.
101 Sike na kepi waiaknga tawanangge natapit gamu nata asisakuwam.
Dasingge, na gatane wam takngakan tawambitde nataat.
102 Gikane wam taknga gika siknga nanindamukuyak.
Unzingge wamu waaknga dua tekum.
103 Sike iningou genane napanu kaa singgak.
Siwan ngana gatane wamu kaa siknga.
104 Gatane mama wambata natdetdeu take namunggak.
Unzingge waiaknga kuupbamde asiknga bitanggat.
105 Sike gatane wam taknga lam gwenda binga gatangaman
kepi noman sukuwit. Ita kakaa kepiapa yeikngaman kuwit.
106 Sike na gatane wamu noman taknga kuupbam tawambitde gwa yawa kekekakut.
Unzingu apme tasiwit.
107 Buyambam tapa, natapso. Na meya buyambam takngata usukwatapbut.
Unzingge gika gwa yawi kekekakut taknga tasiwi na kayuk yuwit.
108 Buyambam tapa, nata gae ganimbaknganggat takngae natapi take siyok.
Siwan gata mama wamba nanindamumso.
109 Sike na asinggan kumnangge tandakngawa dapaknga singgak.
Siwan ngana mama wambae dua botanggat.
110 Aminu wai akwau na tanggaganutnangge yapapna kaiwan dandakawan yuaing.
Siwan ngana na gatane wam taknga dua tewit.
111 Na gatane wam taknga dumza siknga asinggan asinggan tanggaganukgat.
Sike wamu waakngata tasiwan musip gwaang natake asiknga baknganggat.
112 Na gatane mama wamu kuupbam tawanangge gwa natapa kekekanggak.
Mama wamba tawake yusika kupit.
113 Sike na musia gweaya nataing aminde take dua nataat.
Ngana mama wambae take siknga nataat.
114 Ga natane kakuya tasinggayak kapana ga unin. Siwan natane damanu kekeknga gwena ga unin.
Siwan na gika yawi kekekakut takngae banip singgat.
115 Ginu waiaknga tasiya amin, na napmanong.
Na Anutunatane mama wamna tawanangge nataat.
116 Sike gata kekekangami kayuk yuwitde gwa yawi kekekakut. Wa yawi kekekakutde gae banip singgat.
Gatangami gae banip singgat taknganata pimamsak.
117 Gata katakngane tapinu na take apme yuwit.
Siwana nata maak gwaangu gatane wam takngae tewa kuwan nata asinggan tawambit.
118 Sike aminu gatane mama wam taknga teaingu gata masa yamunggayak.
Itane natdetdet gwaangu waiaknga tasinangge nataaingu moo siknga kuning.
119 Gata aminu wai tasikaing takwau kuupbamde natapinu wai sipisipi binga singgak.
Siwan waaminu mupewi kuning. Unzingge na gatane wam takngae siknga nataat.
120 Sike na gae asiknga gwaumba gupma apa atepan yamukgak.
Na gaat wam yananga komde natapa siwan ie akgwaukgat.
121 Nata take akngaat gatu noman takngaat ngang tasikum.
Unzingge gata na dua napmambi iwanata tasiwan maiwit.
122 Gata na gatangamiakge yawi kekekawikge nataat. Na gikane puya aminda.
Gata yamandet aminu dua kapewi meya nae namuning.
123 Na gata wai aminde kataune sandeke tapiakge natake kai take yuwa yuwa mainggak.
Unzing tasinangge tupa gika gwa yawi kekekakut.
124 Gata nae butaya natangamuyo.
Natangamuke gika siakan wam taknga katak siknga nanindamumso.
125 Sike na gikane puya aminda.
Unzingge natdetdeu gata nami gikane wam takngae natdewit.
126 Buyambam tapa, aminbamda gatane mama wamu ayamasandekaing.
Unzingge gata ie meya yamunangge tasiyo.
127 Na gatane mama wambae take siknga nataat. Sike na golmani ngang yanikaingge take dua nataat.
Siakan. Gol kundu noman siknga ngana ie take siknga dua nataat. Aho. Na gatane wamba akngae siknga nataat.
128 Ngan, na gatane mama wamu kuupbamde natapa nomangan singgak.
Unzingge na kepi gutonga aknga kuupbamde dua siknga nataat.
129 Gatane wamu take siknga.
Unzingge nata kuupbam tawanggat.
130 Aminu tapatu gatane wamde natdetdetna buyambam duaapa inindamubanu waapata gatane wamdane yapii natapanu, kakaa aknga musiaatang atapik.
Ngan, wamu waaknga natdetna wenaapa natdetdet imunggak.
131 Nata mama wamde take siknga nataat.
Siwan musipmaatangu atawambitde siknga enakgak.
132 Gata nae apuke musip kwikwik natangamuyo.
Sike aminu gae umandae take siknga nataaing aminde unzingu atasinggayak.
133 Gata na kakuya tasiwi na waiakngaatang dua pimambit.
Unzing tupa gika tasinangge gwa yawi kekekakut. Gata waiaknga dua katewi napbimban.
134 Sike na gata gatuka tapso. Siwan aminu na naitakepu tenangge tasikingga na dua tasiwan maiwit.
Siwana nata gatane wamban tawambit.
135 Gata nae wesim yuke mama wamde kuupbam nanindamumso.
Siwan mama wamba kuutgan nanindamuke nanduyuyo.
136 Sike kai yanggana kwaapzang apukaing.
Dasingge, aminbamda gatane mama wamu dua tawakaing.
137 Buyambam tapa, ga noman sikngaapa.
Siwan gatane mama wambaaya kuupbam noman gan siknga.
138 Sike mama wamu ninde nimukuyau
wa kuupbam noman siwan take siknga.
139 Natane iwana gatane wamba akngae dua nataaing.
Unzingge natane musipmaatangu katap gwenda binga isikopan kwatan siknga singgak.
140 Gata wamba yawi kekekakuu siakan siknga. Siwan nata gwa tasiwa sikut.
Unzingge na, puya amin tapakata, wamu waaknga yawi kekekakutde take siknga nataat.
141 Sike na aminu moo apa, ge aminbamda na sapdut wam nanikaing.
Siwan ngana na gatane mama wambae dua botanggat.
142 Natane musipmaatangu gatane sanga noman nomana aknga asinggan asinggan yuwik.
Sike gatane mama wamba kuupbam siakan siknga.
143 Sike meya nae kwaapzangga apukaing.
Siwan ngana na gatane mama wambae apbaknganggat.
144 Gatane mama wamu asinggan asinggan noman yuak.
Gata gatangami nata natdetdet wamu waakngae natdeke kayuu ayuwit.
145 Buyambam tapa, na musipma tewa gaekan kuwan tumuk wamu kekeknga siknga ganinggat.
Natane tumuk wamae natapso. Siwan nata gatane wamu kuupbam tawambit.
146 Apmanu nata gae yanggamatanggat.
Gata na tapi nata gatane mama wamba tawambit.
147 Katak dua kwakawawan gata gatangamiakge tumuk wamu ganinggat.
Sike na gika yawi kekekakut takngae baniu kekeknga singgat.
148 Sike zikaane kaina kekeknga siwan dapuna katak dua pekgat.
Asinggan siknga gata wamu nae yawi kekekakut takngae natanggamatanggat.
149 Buyambam tapa, gata nae asinggan take natangamuke tumuk wamae maau apanggayak.
Ngan, gata mama wamu yakuyak saak na kakuya tasiwawi na kayuu yuwit.
150 Sike aminu natdetdeu wai pake na tasiwan maiwitde inenganu gwa apuing.
Waaminu gatane mama wamu dua tawake maa siknga yuaing.
151 Siwan ngana, Buyambam tapa, ga nae wesim yuayak.
Sike gatane mama wamu siakan gan siknga.
152 Na tupa siknga gatane wamu atnatapbum.
Wamu waaknga yakuyau asinggan asinggan yuak ngang nataat.
153 Gata nandupi na meya takngatu kaya singgak. Unzingge gata meya waaknga sandekngamuyo.
Dasingge, na gatane mama wamde dua botanggat.
154 Gata na wam yot gwene gata gatangamuke tapi take yuwit.
Unzing tasinangge gika gwa yawi kekekakut.
155 Sike wai aminu gatane mama wamba noman taknga dua tawakaing.
Unzingge waakwau gata dua papsa.
156 Buyambam tapa, gatane musip kwikwik takngaka buyambam siknga. Gata na tapiakge gwa yawi kekekakut.
Unzingge gata waaknga atasiwiakge nataat.
157 Sike aminbamda iwana dakngake tasiwa maiwitde nataaing.
Siwan ngana na gatane siakan wam taknga dua teat.
158 Siwan aminu kundu kaawa banip sia aknga ayamasandewanu, nata waakwakge apbitake masa yamunggat.
Dasingge, waakwau gatane wamu dua tawakaing.
159 Gata na nandupso. Na gatane mama wamde take siknga nataat.
Gata nae take siknga nataayakge gata na asiknga tapso.
160 Gatane wambatane yapii aknga, wamu siakan taknga unin.
Ngan, gatane mama wamba nomanu waaknga asinggan asinggan yuak.
161 Sike tupan aminda na wai tasikaingunin, siwan wa tasikainggane yapii wena. Siwan waaminde dua kagwaukgat.
Siwan ngana gae wamdekan natanggamatanggat.
162 Na wamu gata yawi kekekakutde asiknga baknganggat.
Unzing aminu tapatuta sanga kwaapzang pake baknganggak binga.
163 Na sanga kem taknga akngae apbitake musipmaatangu ie wai ngang nataat.
Ngana gatane mama wambaekan take ngangu nataat.
164 Gunziu gwendune tapduu katau kuut musa siwan kautdu gweaya ngangu
nata gatane mama wamu noman taknga yakuyakge gaak siknga ganinggaunin.
165 Sike aminu gatane mama wamde take siknga nataaingu, waakwau wikake take siknga yuaing.
Unzingge sanga tapatuta dua pasiwan pimaning.
166 Buyambam tapa, na gata gatu tapiakge ganduyuat.
Sike na gika yakuyak kaknga tasinggat.
167 Na gatane mama wamu kuupbam atawanggat.
Dasingge, na mama wamu waakwakge take siknga nataat.
168 Sike na gatane mama wam gatu gatane pasap wam ngang kuupbam tawanggat.
Dasingge, gata natane yuyukngae kuutgan akaayak.
169 Buyambam tapa, gata na gatangamiakge yawa natapso. Gata natdetdeu take namuya.
Unzing tupa gika gwa naniwi kekekakut taknga.
170 Sike maakga tumuk wamma ganiwitde tewi apsok.
Tewi apan na gika atanangge tupa gwa yakuyak saak gatu tapso.
171 Gata mama wamba kuut sikngae atnanindamukgayak.
Unzingge nata umanda asinggan yatangenawit.
172 Nata kau takngatu mama wambae taiwit.
Dasingge, gatane mama wamba noman gan siknga.
173 Na gatane mama wamu atawanggat.
Unzingge gata gatangamunangge asinggan tandakngayo.
174 Buyambam tapa, natane musipmaatang gata na tapiakge kwanamu sikgak.
Siwan na mama wambae natake apbaknganggat.
175 Gata kayuk yutnanga aknga atnamuyo. Namina nata gatane umanda yatangenawit.
Sike na gatane wam takngata na kekekangamikge nataat.
176 Sike na kepi noman taknga sipsip gwenda ginikakut binga tekum.
Unzingge gata asiknga apu nae nawamso. Puya aminda tapakaen.
Dasingge, na gikan mama wamba dua teat.
Copyright information for `WNC