Psalms 120

Kau Isrel aminda taike miti yot gwene kopnanga kap taknga.

Meya takngatuta nae apanu na Buyambam tapae yatawanggat.
Yatawamba ita tumuk wamma natake gatangamunggak.
Sike tumuk wamu anzing yanggat, “Buyambam tapa, gatangamuyo.
Aminu kunduta kem wamu nae yake na tandambanutnang,” ngang yanggat.
Ginu kem amin, Anututa ginde mina binga tasiwik?
Ita meya dasing binga damik?
Sike itanu amak amindane sakutnata dapik.
Siwan katapaimu toknga siknga take dasipa maining.
Na gin banakan wai yuat. Sike wai wa yuwau keu komdu
Mesek gatu Kedarde banakan binga yupmainggat.
Na tupata amin noman yutnangge dua sikaingkat yukumang.
Siwan tapduu mamaya siknga siwan na meya nataat.
Sike nata nomangan yutnangge nataat.
Siwan nata noman yutnimde yaniwa nataaing ngana waaminda amak tasinangge yakaing.
Copyright information for `WNC