Psalms 121

Kau Isrel aminda taike miti yot gwene kopnanga kap taknga.

Nata tawan dakandakaatang katakunggat.
Siwan ngana aminu na gatangamunanga apa zandangga apan kawit?
Buyambam tapata yekapat kepat pasike pekut tapanin.
Ita ina siknga na gatangamunggak.
Sike ita ga dua gandutewan pimamsa.
Waapa dapuna dua pekgak, ga atoikgak kapanin.
Siakan! Ita Isrel nana amin toike
waapa dapunu dua pekgak. Wena siknga.
Buyambam tapata ga kakuya tasinggak. Ita gae wesim yuke gepa binga dakngake ganduyuak.
Ita gepa binga gae wesim dakngake yuak.
Sike gunzitda ga toknga siknga dua gasiwik.
Siwan zikaane yekapda akoke ga dua tasiwan maiya.
Buyambam tapata ga kakuya tasiwawan sanga waita ga dua tasiwan maiwiyak.
Ngan, ita gae kakuya tasike ganduyuwik.
Sike gata yotda teke kuwinu Buyambam tapata ga kakuya atasiwik. Ge gatuka asapinu ita ga kakuya atasiwik.
Apman gatu masan masanu asinggan ganduyuwik.
Copyright information for `WNC