Psalms 123

Kau Isrel aminda taike miti yot gwene kopnanga kap taknga.

Buyambam tapa, gata king kapa yekaune yuwi
nata ga ganduke banip singgat.
Puya aminu wawi tapaapata aminu puya gwapak yuakge kake banip siwawa,
gatu maya apaapata aminu puya gwapak dakngake yuak kapae kake banip sikaing.
Ina unzakan, nin kaya baniu Buyambam tapa, nindane Anutunin dekan, sikamang.
Sike ita musip kwikwik natanimikge kai takamang.
Buyambam tapa, gata musip kwikwiu ninde natapso. Ngan, gata musip kwikwiu ninde asiknga natanimuyo.
Dasingge, aminu kunduta ninde asinggan ninisapdukaking.
Sike sangana bambanda ninde sapdut wamu tupata ninitakakopbing.
Siwawan yamandet aminda asinggan niipakepukaing.
Copyright information for `WNC