Psalms 124

Kau aaknga Devitda matakut. Miti yot gwene kopnangge taikaing.

Ginu Isrel nana amin, ginda wamu anzing yanong,
“Buyambam tapata dua gatanimunggak gamu dasing siwan?
Sike Buyambam tapata dua gatanimukut gamu
musiptok natapbing takngane ninu asiknga pasiwa mainam.
Ngan. Tupa, aminda musiptou ninde natanimuke
amau ninkatang tasiking.
Sike manggamu yanggata binga paptake
apu ninu pakuuwan,
ba yanggata binga paku sopuwan.
Siwan apaptakuu kekeknga waakngata manggamu
ninu kaipake kuwan gwa kumnam. Siwan ngana wena.
Unzingge ninda Buyambamtapa gaak kaknga asiknga inimbaknganim.
Ita ninu dua nindupewan iwaninda nisipa kumbumang.
Ninu kwait gwenda bungeu yapundu aminu tapatuta tasike tekutna kake bepmake kukut binga peke kukumang.
Sike yapau wagwenu gwa dakngakutde ninu undangga akoke kukumang.
Buyambam tapa, yekapat gatu kepat pasike pekut tapata,
ninu ina gatanimunggak.”
Copyright information for `WNC