Psalms 127

Solomonda kau aaknga matakut. Miti yot gwene kopnangge taikaing.

Buyambam tapata you dua mitapanu
kamundata apme mitapnangge tasiwan maiwik.
Ina unzakan, Buyambam tapata you gapmandu kakuya dua tasiwanu,
kakuya tasikaingga moo apme kayutning.
Siwan ninda tembana enake puya toknga tasikana
kuku zikaa siwan moni gatu nanam ngang pakamang.
Ngana asikaya ninda toknga bamu moo ba tasikamang?
Dasingge? Anututa yuwatakau aminu ie take siknga nataaingge ayamunggak.
Anututa ninde take tasinimuke ninde waatdaka musip gwaangge moo nimunggak.
Ngan, waatdaka wa nimunggau Anututa kwikwiknga take siknga akngana ninde natanimuke nimunggak.
Sike aminu tapatutane waaknga wawiapa wa unzing
amak aminu tapatuta sakuu katakngata panggak binga.
Siwan aminu tapatu waaknga wawi kwaapzang siwanu, ita apbakngayok.
Dasingge, waaknga waakwakga nanoknga iwanaat kot yakaing komune yawanu,
apme gatangamuke yaning.
Gatangama nanokngata kou yawiu wai dua siwik.
Copyright information for `WNC