Psalms 128

Kau Isrel aminda taike miti yot gwene kopnanga kap taknga.

Aminu Buyambam tapae akgwauke
ie wam tawakaingu waaminda apbaknganong.
Unzingge puya pasiwawi buyana une aawan kake nanam ba moni pake sanga dapmanggaau usiya.
Siwan sanga gata tasiwiyau takekan siwan kake ga apbakngaya.
Gatane maatda yotdane yuyuuk
ita nap takngatu tapuyana asinggan aakaing binga siwik.
Siwan gatane waatdakaka olivdane zakngita binga
tebol dakane pukwike nanam nakaing komune takumbasining.
Siakande siknga. Aminu Buyambam tapae wam gwaamuke tawambiu, sanga take siknga aknga unzing binga papik.
Buyambamtapa Saion yuak kapata ga take apme tasiwikge take nataat.
Ga keu andakane yuwiak kopatangu
sanga Jerusalem nana kawi take siknga siningge take nataat.
Sike ga tape mamayasim yuke bapuka masan aatningu akawiakge nataat.
Isrel nana musip kwikwik kakngane take yutningge nataat.
Copyright information for `WNC