Psalms 129

Kau Isrel aminda taike miti yot gwene kopnanga kap taknga.

Nata natapanu ginu Isrel nana aminu inandek inandek anzing yaning,
“Tupa waatdaka apa yukuuyauneta apu apman iwanata na atasiwan mainggat,” ngang yawiyakge nataat.
Ngan, ga anzing yayo, “Tupa waatdaka yukumune iwanata na atasiwan maikum,” ngang apman kaya ina unzakan.
Siwan ngana dua napbiking, ngang yawiyakge nataat.
Sike nap takngata ngwipzang siknga ipmapa nuwan masanaatang gupma atdakngaking.
Siwan wata mamaya aknga siwa puya ganzik binga sikaing.
Siwan ngana Buyambamtapa noman siknga.
Ita na gatangamuke nau na tanggaganukut taknga apasiwaike wai aminde kataune gwa sandeke takut.
Sike nata aminu Saionde iwana dakngakaingunin yapbitnimde nataat.
Yapbike yawapena apmaakake yotna datakuning.
Nata natapa waakwau zongazonga yot dum tapane akokaing binga siningge nataat.
Zongazonga waakwau keu wena komune yuke zet siknga kupiakaing.
Aminu tapatuta zongazonga wa unekanu dua pakapu peak.
Aho, unekanu dua wamake gwaamupake kuwik.
Sike aminu wai waakwau inengan kuke anzingu dua yawam,
“Buyambam tapata ginde apme pasiwan take sining.
Sike Buyambam tapae umande danina sanga takeakngatakan ginde apning,” ngang kayan ma yawam.
Copyright information for `WNC