Psalms 13

Devitda kau aaknga matakut.

Buyambam tapa, zaapduknga gata nae gatuka natapsa? Asikaya gata nae asinggan asinggan apbotanggayak, ba dasing?
Tapduu zagwene na nandutewi gatane nomba takusopunggayau gatu gandupit?
Tapduu zagwene gata meya nata musipmaatangu gwaamukgat taknga sandekngamuya?
Kwakngaom ba zikaa datdasing siwana musipmaatang meya nataau yuwik?
Tapduu zagwene gata gatangami na iwande gepbiatang yuwau teke gatu dua yuwit?
Buyambam tapa, ga natane Anutuna. Ga nae asiknga natanggamatake natane tumuk wamae natapso.
Natake gata gatangami nata dua kupit.
Gatangami dua kupa kake iwanata anzingu dua yaning, “Ninda i gwa yapbikamang,” ngangu dua yaning.
Aho, iwanata dua yake nata pimambitde dua baknganing.
Siwan ngana gata musip kwikwiu nae asinggan natangamuya ngangu atnataat.
Siwan gata na gatuka tapi take yuatde apbaknganggat.
Ngan, nata kau Buyambam tapatane umana yatangenatnanggengu ataiwit.
Dasingge, ita nae take siknga tasingamukut.
Copyright information for `WNC