Psalms 130

Kau Isrel aminda taike miti yot gwene kopnanga kap taknga.

Buyambam tapa, na meyambam pake nata gae yanggamatanggat.
Buyambam tapa, nata gae kwanam sikgawanggatde natapso.
Gata butaya natangamuke
gatangamiakge yanggatde maak papso.
Sike gata nindane waiaknganin kendewiak kopatangu
mamin amin tapata wam yananga tapduk gwene kekekake gapbimbik? Wena.
Siwan ngana gata nindane waiaknganinu asandekgayak.
Unzingge ninda gae asiknga gwautnim.
Sike na Buyambam tapata siknga gatangamikge take siknga nataat.
Unzingge na ie kayuat. Sike na itane wam takngae baniu asinggat.
Aminu kakuya zikaane tasikaing aminda tapduk gwenu zet kwakawikge natayuwawa semna singgak.
Siwan na Buyambam tapaekan kayuat.
Siwan ita gatangamikge siknga natayuwawa semna siknga singgak.
Ginu Isrel amin, ginda baniu Buyambam tapae asiknga sinong.
Dasingge, ita ginde asingganu take siknga natandamunggak.
Sike ita gatandamuwawan meya takngatuta asingganu dua pasiwan mainingge nataak.
Ita inane aminabamu apme papik. Wa ninu Isrel nana unin.
Ita ninu pakenga waiaknganinu kuukgan sandetnimik.
Copyright information for `WNC