Psalms 132

Kau Isrel aminda taike miti yot gwene kopnanga kap taknga.

Buyambam tapa, gata Devitde meya kuupbamu
ita kakutde dua botawim.
Devitda wamu takngatu Anutue natake yawan kekekakut.
Ngan, ita Isrel amindane kekeknga sikngaapae natake wamu waaknga yawan kekekakut.
Ita anzing yakut,
“Na yotnane dua koke paku dua siknga pewit.
Aho, na dua yuwa takawan dapunu pewit. Wena siknga.
Tupanu you gwendu Buyambam tapata une yuwik gwende gambok tawake kawit.
Anutu kekeknga Isrel nana apa paku undang yuwik. Siwan na masan yuwa takawik.”
Sike ninu Epratah yot gapmane yuke pukit takwanu buyambam tapatane gwende natapbumang.
Sike ninda kawatna Jardane kep komune yuwawan kakumang komune yukut.
Ninda Buyambam tapatane you buyambam gwene kuna.
Ninda wesim kuke ayuak komune munu puke gwetake gaau inina, ngang yawa natapbumang.
Buyambam tapa, ga enake apuke keu yuwi takananga komune pukuyuyo.
Sike gatane pukit takwanu gikane kekekngaka undang yuau une yuke apso.
Nata natapa gata pris gikane apaapata tauknga pasike nomanu asinggan asinggan tasiningge nataat.
Nomanu waaknga unzing, tauk take pasikaing binga. Sike gikane aminbamda yanggamatake baknganingge nataat.
10 Buyambam tapa, gata Devit tapi tupan amin tapaka dakngakut.
Siwan gikane puya amindae natake masa ma imim.
11 Buyambam tapata tupa wamu kekeknga takngatu
Devitde yawan kekekakuu dua sandewik.
Siwan wamu anzing yakut, “Nata tasiwa gatane dongune nana tapatuta king dakngawik.
Kingu waapata gae tangge yuwik,” ngang yakut.
12 “Sike gatane waakga akwau nata yawa kekekakut taknga tawake
gatu mama wamu nata yamukum taknga tawambanu,
itane waaknga masan aatning kaya king daknganing.
Ina unzakan masan kaya unzakan siwik,” ngang yawan kekekakut.
13 Dasingge, Buyambam tapata Saionu natane yotbam gapmana ngangu gwa yawan yukut.
Unzingge ita waomune asinggan yutnangge nataak.
14 Ita anzing yakut, “Na yotbam anggapmane asinggan asinggan yuwit.
Nata you anggapma king kapa yuwitde gwa yakum,” ngang yakut.
15 Sike nata sanga kwaapzang you Saion gapmane nanae yama waakwau sangae dua dapning.
Ngan, nanamu kundu atdapmakaingge yama akgitnawan yutning.
16 Siwan nata pris Sion yuaing aminde puya yama aminbamu gatuna apanggat takngae aminbam yanikapning.
Siwana natane aminabamu wanggapmane nana apbakngake kap taining.
17 Nata Devitdane dongune nana tapatu tapa ita kingu you wa gapmane dakngake yuak.
Siwan itane dongu puya aakngae tangge songa dua siwik.
18 Siwan nata tasiwa itane iwana maaknga siknga natapning.
Siwan ngana ita king kapa yuke kekekanggak kakngata buyambam siknga siwik.
Copyright information for `WNC